ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The Response interface of the Fetch API represents the response to a request.

You can create a new Response object using the Response.Response() constructor, but you are more likely to encounter a Response object being returned as the result of another API operation, for example a service worker Fetchevent.respondWith, or a simple GlobalFetch.fetch().

Constructor

Response()
Creates a new Response object.

Properties

Response.headers Read only
Contains the Headers object associated with the response.
Response.ok Read only
Contains a boolean stating whether the response was successful (status in the range 200-299) or not.
Response.redirected Read only
Indicates whether or not the response is the result of a redirect; that is, its URL list has more than one entry.
Response.status Read only
Contains the status code of the response (e.g., 200 for a success).
Response.statusText Read only
Contains the status message corresponding to the status code (e.g., OK for 200).
Response.type Read only
Contains the type of the response (e.g., basic, cors).
Response.url Read only
Contains the URL of the response.
Response.useFinalURL
Contains a boolean stating whether this is the final URL of the response.

Response implements Body, so it also has the following properties available to it:

Body.body Read only
A simple getter used to expose a ReadableStream of the body contents.
Body.bodyUsed Read only
Stores a Boolean that declares whether the body has been used in a response yet.

Methods

Response.clone()
Creates a clone of a Response object.
Response.error()
Returns a new Response object associated with a network error.
Response.redirect()
Creates a new response with a different URL.

Response implements Body, so it also has the following methods available to it:

Body.arrayBuffer()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with an ArrayBuffer.
Body.blob()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with a Blob.
Body.formData()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with a FormData object.
Body.json()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with the result of parsing the body text as JSON.
Body.text()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with a USVString (text).

Examples

In our basic fetch example (run example live) we use a simple fetch() call to grab an image and display it in an <img> tag. The fetch() call returns a promise, which resolves with the Response object associated with the resource fetch operation. You'll notice that since we are requesting an image, we need to run Body.blob (Response implements body) to give the response its correct MIME type.

const image = document.querySelector('.my-image');
fetch('flowers.jpg').then(function(response) {
  return response.blob();
}).then(function(blob) {
  const objectURL = URL.createObjectURL(blob);
  image.src = objectURL;
});

You can also use the Response.Response() constructor to create your own custom Response object:

const response = new Response();

Specifications

Specification Status Comment
Fetch
The definition of 'Response' in that specification.
Living Standard Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
ResponseChrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support YesFirefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari Full support 10.1WebView Android Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Chrome Android Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Firefox Android Full support YesOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS Full support 10.1Samsung Internet Android Full support 4.0
Response() constructor
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 15Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari Full support 10.1WebView Android Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Chrome Android Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Firefox Android Full support YesOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS Full support 10.3Samsung Internet Android Full support 4.0
headers
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 14Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
ok
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 14Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
redirected
Experimental
Chrome Full support 60Edge Full support 16Firefox Full support 49IE No support NoOpera Full support 47Safari No support NoWebView Android Full support 60Chrome Android Full support 60Firefox Android Full support 49Opera Android Full support 44Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
status
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 14Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
statusText
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 14Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
type
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 14Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
url
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 14Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
useFinalURL
ExperimentalDeprecated
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support YesFirefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
clone
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support 14Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
error
Experimental
Chrome Full support YesEdge Full support 16Firefox Full support YesIE No support NoOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
redirect
Experimental
Chrome Full support YesEdge Full support 16Firefox Full support YesIE No support NoOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
trailerChrome No support NoEdge ? Firefox ? IE No support NoOpera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, vriojtg, soominkimu, fscholz, jpmedley, chrisdavidmills, herrmannplatz, TJ_Crowder, ZeikJT, abbycar, teoli, isonic, Sheppy, Sebastianz, kscarfone
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,