ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

Secure context
This feature is available only in secure contexts (HTTPS), in some or all supporting browsers.

The Payment Request API's PaymentRequest interface the primary access point into the API, and lets web content and apps accept payments from the end user on behalf of the operator of the site or the publisher of the app.

Constructor

PaymentRequest() Secure context
Creates a new PaymentRequest object.

Properties

PaymentRequest.id Read only Secure context
An unique identifier for a particular PaymentRequest, which can be set via details.id. When none is set, it defaults to a UUID.
PaymentRequest.shippingAddress Read only Secure context
If requested via payment options, returns the shipping address chosen by the user for the purposes of calculating shipping. This property is only populated if the constructor is called with the requestShipping flag set to true. Additionally, in some browsers, the parts of the address will be redacted for privacy until the user indicates they are ready to complete the transaction (i.e., they hit "Pay").
PaymentRequest.shippingOption Read only Secure context
Returns the identifier of the selected shipping option. This property is only populated if the constructor is called with the requestShipping flag set to true.
PaymentRequest.shippingType Read only Secure context
Returns the type of shipping used to fulfill the transaction. This will be one of shipping, delivery, pickup, or null if a value was not provided in the constructor.

Methods

PaymentRequest.canMakePayment() Secure context
Indicates whether the PaymentRequest object can make a payment before calling show().
PaymentRequest.show() Secure context
Causes the user agent to begin the user interaction for the payment request.
PaymentRequest.abort() Secure context
Causes the user agent to end the payment request and to remove any user interface that might be shown.

Events

merchantvalidation Secure context
With some payment handlers (e.g., Apple Pay), this event handler is called to handle the merchantvalidation event, which is dispatched when the user agent requires that the merchant validate that the merchant or vendor requesting payment is legitimate.
Also available using the onmerchantvalidation event handler property.
paymentmethodchange Secure context
With some payment handlers (e.g., Apple Pay), dispatched whenever the user changes payment instrument, like switching from a credit card to a debit card.
Also available using the onpaymentmethodchange event handler property.
shippingaddresschange Secure context
Dispatched whenever the user changes their shipping address.
Also available using the onshippingaddresschange event handler property.
shippingoptionchange Secure context
Dispatched whenever the user changes a shipping option.
Also available using the onshippingoptionchange event handler property.

Specifications

Specification Status Comment
Payment Request API
The definition of 'PaymentRequest' in that specification.
Candidate Recommendation Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
PaymentRequestChrome Full support 61Edge Full support YesFirefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true) and the dom.payments.request.supportedRegions preference (needs to be set to A comma-delineated list of one or more 2-character ISO country codes indicating the countries in which to support payments (for example, US,CA).). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true) and the dom.payments.request.supportedRegions preference (needs to be set to A comma-delineated list of one or more 2-character ISO country codes indicating the countries in which to support payments (for example, US,CA).). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
PaymentRequest() constructorChrome Full support 61Edge Full support YesFirefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
abort()Chrome Full support 61Edge Full support 15Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
canMakePayment()Chrome Full support 61Edge Full support 16Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
idChrome Full support 61Edge Full support 16Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 60Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support Yes
merchantvalidation eventChrome ? Edge ? Firefox Full support 64
Notes Disabled
Full support 64
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 64: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android ? Firefox Android Full support 64
Notes Disabled
Full support 64
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 64: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android ?
onmerchantvalidationChrome ? Edge ? Firefox Full support 64
Notes Disabled
Full support 64
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 64: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android ? Firefox Android Full support 64
Notes Disabled
Full support 64
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 64: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android ?
onpaymentmethodchangeChrome No support NoEdge ? Firefox Full support 63
Notes Disabled
Full support 63
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 63: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 63
Notes Disabled
Full support 63
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 63: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android ?
onshippingaddresschangeChrome Full support 61Edge Full support 15Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
onshippingoptionchangeChrome Full support 61Edge Full support 15Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
paymentAddressChrome Full support 61Edge Full support 15Firefox Full support 55
Notes Alternate Name Disabled
Full support 55
Notes Alternate Name Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Alternate Name Uses the non-standard name: shippingAddress
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Alternate Name Disabled
Full support 55
Notes Alternate Name Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Alternate Name Uses the non-standard name: shippingAddress
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android Full support 6.0
paymentmethodchange eventChrome No support NoEdge ? Firefox Full support 63
Notes Disabled
Full support 63
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 63: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 63
Notes Disabled
Full support 63
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 63: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android ?
requestIdChrome No support NoEdge Full support YesFirefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android No support No
shippingaddresschange eventChrome Full support 61Edge Full support 15Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
shippingOptionChrome Full support 61Edge Full support 15Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
shippingoptionchange eventChrome Full support 61Edge Full support 15Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
shippingTypeChrome Full support 61Edge Full support 15Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 55Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0
showChrome Full support 61Edge Full support 15Firefox Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera No support NoSafari Full support 11.1WebView Android No support NoChrome Android Full support 53Firefox Android Full support 55
Notes Disabled
Full support 55
Notes Disabled
Notes Available only in nightly builds.
Disabled From version 55: this feature is behind the dom.payments.request.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android No support NoSafari iOS Full support 11.3Samsung Internet Android Full support 6.0

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: Sheppy, soij, chrisdavidmills, marcoscaceres, fscholz, jpmedley, Sebastianz, libbymc, dangerismycat, Dan-Dascalescu, pyoor, dgashmdn
ბოლო განახლების ავტორი: Sheppy,