ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The HTMLCollection interface represents a generic collection (array-like object similar to arguments) of elements (in document order) and offers methods and properties for selecting from the list.

Note: This interface is called HTMLCollection for historical reasons (before the modern DOM, collections implementing this interface could only have HTML elements as their items).

An HTMLCollection in the HTML DOM is live; it is automatically updated when the underlying document is changed.

Properties

HTMLCollection.length Read only
Returns the number of items in the collection.

Methods

HTMLCollection.item()
Returns the specific node at the given zero-based index into the list. Returns null if the index is out of range.
HTMLCollection.namedItem()
Returns the specific node whose ID or, as a fallback, name matches the string specified by name. Matching by name is only done as a last resort, only in HTML, and only if the referenced element supports the name attribute. Returns null if no node exists by the given name.

Usage in JavaScript

HTMLCollection also exposes its members directly as properties by both name and index. HTML IDs may contain : and . as valid characters, which would necessitate using bracket notation for property access. Currently HTMLCollections does not recognize purely numeric IDs, which would cause conflict with the array-style access, though HTML5 does permit these.

For example, assuming there is one <form> element in the document and its id is "myForm":

var elem1, elem2;

// document.forms is an HTMLCollection

elem1 = document.forms[0];
elem2 = document.forms.item(0);

alert(elem1 === elem2); // shows: "true"

elem1 = document.forms.myForm;
elem2 = document.forms.namedItem("myForm");

alert(elem1 === elem2); // shows: "true"

elem1 = document.forms["named.item.with.periods"];

Specifications

Specification Status Comment
DOM
The definition of 'HTMLCollection' in that specification.
Living Standard  
Document Object Model (DOM) Level 2 HTML Specification
The definition of 'HTMLCollection' in that specification.
Obsolete  
Document Object Model (DOM) Level 1 Specification
The definition of 'HTMLCollection' in that specification.
Obsolete Initial definition.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLCollectionChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
lengthChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
itemChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
namedItemChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: alattalatta, mdnwebdocs-bot, ExE-Boss, Sheppy, amaal, bzelip, chrisdavidmills, y0n1, DomenicDenicola, cvrebert, ransomw, bathos, fscholz, teemu, teoli, evinugur, NathanW, WP-Makyen, kscarfone, ethertank, mnoorenberghe, Marcoos, jswisher, Brettz9
ბოლო განახლების ავტორი: alattalatta,