ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The GlobalEventHandlers mixin describes the event handlers common to several interfaces like HTMLElement, Document, or Window. Each of these interfaces can, of course, add more event handlers in addition to the ones listed below.

Note: GlobalEventHandlers is a mixin and not an interface; you can't actually create an object of type GlobalEventHandlers.

Properties

This interface doesn't include any properties except for the event handlers listed below.

Event handlers

These event handlers are defined on the GlobalEventHandlers mixin, and implemented by HTMLElement, Document, Window, as well as by WorkerGlobalScope for Web Workers.

GlobalEventHandlers.onabort
Is an EventHandler representing the code to be called when the abort event is raised.
GlobalEventHandlers.onanimationcancel
An EventHandler called when an animationcancel event is sent, indicating that a running CSS animation has been canceled.
GlobalEventHandlers.onanimationend
An EventHandler called when an animationend event is sent, indicating that a CSS animation has stopped playing.
GlobalEventHandlers.onanimationiteration
An EventHandler called when an animationiteration event has been sent, indicating that a CSS animation has begun playing a new iteration of the animation sequence.
GlobalEventHandlers.onanimationstart
An EventHandler called when an animationstart event is sent, indicating that a CSS animation has started playing.
GlobalEventHandlers.onauxclick
An EventHandler called when an auxclick event is sent, indicating that a non-primary button has been pressed on an input device (e.g. a middle mouse button).
GlobalEventHandlers.onblur
Is an EventHandler representing the code to be called when the blur event is raised.
GlobalEventHandlers.onerror
Is an OnErrorEventHandler representing the code to be called when the error event is raised.
GlobalEventHandlers.onfocus
Is an EventHandler representing the code to be called when the focus event is raised.
GlobalEventHandlers.oncancel
Is an EventHandler representing the code to be called when the cancel event is raised.
GlobalEventHandlers.oncanplay
Is an EventHandler representing the code to be called when the canplay event is raised.
GlobalEventHandlers.oncanplaythrough
Is an EventHandler representing the code to be called when the canplaythrough event is raised.
GlobalEventHandlers.onchange
Is an EventHandler representing the code to be called when the change event is raised.
GlobalEventHandlers.onclick
Is an EventHandler representing the code to be called when the click event is raised.
GlobalEventHandlers.onclose
Is an EventHandler representing the code to be called when the close event is raised.
GlobalEventHandlers.oncontextmenu
Is an EventHandler representing the code to be called when the contextmenu event is raised.
GlobalEventHandlers.oncuechange
Is an EventHandler representing the code to be called when the cuechange event is raised.
GlobalEventHandlers.ondblclick
Is an EventHandler representing the code to be called when the dblclick event is raised.
GlobalEventHandlers.ondrag
Is an EventHandler representing the code to be called when the drag event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragend
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragend event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragenter
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragenter event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragexit
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragexit event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragleave
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragleave event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragover
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragover event is raised.
GlobalEventHandlers.ondragstart
Is an EventHandler representing the code to be called when the dragstart event is raised.
GlobalEventHandlers.ondrop
Is an EventHandler representing the code to be called when the drop event is raised.
GlobalEventHandlers.ondurationchange
Is an EventHandler representing the code to be called when the durationchange event is raised.
GlobalEventHandlers.onemptied
Is an EventHandler representing the code to be called when the emptied event is raised.
GlobalEventHandlers.onended
Is an EventHandler representing the code to be called when the ended event is raised.
GlobalEventHandlers.ongotpointercapture

Is an EventHandler representing the code to be called when the gotpointercapture event type is raised.

GlobalEventHandlers.oninput
Is an EventHandler representing the code to be called when the input event is raised.
GlobalEventHandlers.oninvalid
Is an EventHandler representing the code to be called when the invalid event is raised.
GlobalEventHandlers.onkeydown
Is an EventHandler representing the code to be called when the keydown event is raised.
GlobalEventHandlers.onkeypress
Is an EventHandler representing the code to be called when the keypress event is raised.
GlobalEventHandlers.onkeyup
Is an EventHandler representing the code to be called when the keyup event is raised.
GlobalEventHandlers.onload
Is an EventHandler representing the code to be called when the load event is raised.
GlobalEventHandlers.onloadeddata
Is an EventHandler representing the code to be called when the loadeddata event is raised.
GlobalEventHandlers.onloadedmetadata
Is an EventHandler representing the code to be called when the loadedmetadata event is raised.
GlobalEventHandlers.onloadend
Is an EventHandler representing the code to be called when the loadend event is raised (when progress has stopped on the loading of a resource.)
GlobalEventHandlers.onloadstart
Is an EventHandler representing the code to be called when the loadstart event is raised (when progress has begun on the loading of a resource.)
GlobalEventHandlers.onlostpointercapture

Is an EventHandler representing the code to be called when the lostpointercapture event type is raised.

GlobalEventHandlers.onmousedown
Is an EventHandler representing the code to be called when the mousedown event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseenter
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseenter event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseleave
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseleave event is raised.
GlobalEventHandlers.onmousemove
Is an EventHandler representing the code to be called when the mousemove event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseout
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseout event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseover
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseover event is raised.
GlobalEventHandlers.onmouseup
Is an EventHandler representing the code to be called when the mouseup event is raised.
GlobalEventHandlers.onmousewheel
Is an EventHandler representing the code to be called when the mousewheel event is raised. Deprecated. Use onwheel instead.
GlobalEventHandlers.onwheel
Is an EventHandler representing the code to be called when the wheel event is raised.
GlobalEventHandlers.onpause
Is an EventHandler representing the code to be called when the pause event is raised.
GlobalEventHandlers.onplay
Is an EventHandler representing the code to be called when the play event is raised.
GlobalEventHandlers.onplaying
Is an EventHandler representing the code to be called when the playing event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerdown
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerdown event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointermove
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointermove event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerup
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerup event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointercancel
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointercancel event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerover
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerover event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerout
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerout event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerenter
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerenter event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerleave
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerleave event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerlockchange
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerlockchange event is raised.
GlobalEventHandlers.onpointerlockerror
Is an EventHandler representing the code to be called when the pointerlockerror event is raised.
GlobalEventHandlers.onprogress
Is an EventHandler representing the code to be called when the progress event is raised.
GlobalEventHandlers.onratechange
Is an EventHandler representing the code to be called when the ratechange event is raised.
GlobalEventHandlers.onreset
Is an EventHandler representing the code to be called when the reset event is raised.
GlobalEventHandlers.onresize
Is an EventHandler representing the code to be called when the resize event is raised.
GlobalEventHandlers.onscroll
Is an EventHandler representing the code to be called when the scroll event is raised.
GlobalEventHandlers.onseeked
Is an EventHandler representing the code to be called when the seeked event is raised.
GlobalEventHandlers.onseeking
Is an EventHandler representing the code to be called when the seeking event is raised.
GlobalEventHandlers.onselect
Is an EventHandler representing the code to be called when the select event is raised.
GlobalEventHandlers.onselectstart
Is an EventHandler representing the code to be called when the selectionchange event is raised, i.e. when the user starts to make a new text selection on a web page.
GlobalEventHandlers.onselectionchange
Is an EventHandler representing the code to be called when the selectionchange event is raised, i.e. when the text selected on a web page changes.
GlobalEventHandlers.onshow
Is an EventHandler representing the code to be called when the show event is raised.
GlobalEventHandlers.onsort
Is an EventHandler representing the code to be called when the sort event is raised.
GlobalEventHandlers.onstalled
Is an EventHandler representing the code to be called when the stalled event is raised.
GlobalEventHandlers.onsubmit
Is an EventHandler representing the code to be called when the submit event is raised.
GlobalEventHandlers.onsuspend
Is an EventHandler representing the code to be called when the suspend event is raised.
GlobalEventHandlers.ontimeupdate
Is an EventHandler representing the code to be called when the timeupdate event is raised.
GlobalEventHandlers.onvolumechange
Is an EventHandler representing the code to be called when the volumechange event is raised.
GlobalEventHandlers.ontouchcancel
Is an EventHandler representing the code to be called when the touchcancel event is raised.
GlobalEventHandlers.ontouchend
Is an EventHandler representing the code to be called when the touchend event is raised.
GlobalEventHandlers.ontouchmove
Is an EventHandler representing the code to be called when the touchmove event is raised.
GlobalEventHandlers.ontouchstart
Is an EventHandler representing the code to be called when the touchstart event is raised.
GlobalEventHandlers.ontransitioncancel
An EventHandler called when a transitioncancel event is sent, indicating that a CSS transition has been cancelled.
GlobalEventHandlers.ontransitionend
An EventHandler called when a transitionend event is sent, indicating that a CSS transition has finished playing.
GlobalEventHandlers.ontransitionrun
An EventHandler called when a transitionrun event is sent, indicating that a CSS transition is running, though not nessarilty started.
GlobalEventHandlers.ontransitionstart
An EventHandler called when a transitionstart event is sent, indicating that a CSS transition has started transitioning.
GlobalEventHandlers.onwaiting
Is an EventHandler representing the code to be called when the waiting event is raised.

Methods

This interface defines no methods.

Specifications

Specification Status Comment
Selection API
The definition of 'Extension to GlobalEventHandlers' in that specification.
Working Draft Adds onselectionchange.
Pointer Lock
The definition of 'Extension of Document' in that specification.
Candidate Recommendation Adds onpointerlockchange and onpointerlockerror on Document. It is experimentally implemented on GlobalEventHandlers.
HTML Living Standard
The definition of 'GlobalEventHandlers' in that specification.
Living Standard No change since the latest snapshot, HTML 5.1.
HTML 5.1
The definition of 'GlobalEventHandlers' in that specification.
Recommendation Snapshot of HTML Living Standard. Added onsort since the HTML5 snapshot.
HTML5
The definition of 'GlobalEventHandlers' in that specification.
Recommendation Snapshot of HTML Living Standard. Creation of GlobalEventHandlers (properties where on the target before it).

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
GlobalEventHandlersChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onabortChrome Full support YesEdge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onanimationcancelChrome No support NoEdge ? Firefox Full support 54IE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 54Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onanimationendChrome Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkitanimationend
Edge ? Firefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkitanimationend
Chrome Android Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkitanimationend
Firefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onanimationiterationChrome Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkitanimationiteration
Edge ? Firefox Full support 51IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkitanimationiteration
Chrome Android Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkitanimationiteration
Firefox Android Full support 51Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onanimationstartChrome Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkitanimationstart
Edge ? Firefox Full support 51IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkitanimationstart
Chrome Android Full support Yes
Full support Yes
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkitanimationstart
Firefox Android Full support 51Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onauxclickChrome Full support 55Edge No support NoFirefox Full support 53IE No support NoOpera Full support YesSafari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 53Opera Android Full support YesSafari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
onblurChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
oncancelChrome Full support YesEdge ? Firefox No support NoIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
oncanplayChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
oncanplaythroughChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onchangeChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onclickChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
oncloseChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support YesIE ? Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
oncontextmenuChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
oncuechangeChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 68
Notes
Full support 68
Notes
Notes Added for the <track> element (HTMLTrackElement) in Firefox 68.
Full support 31
Notes
Notes Added for the TextTrack interface in Firefox 31.
IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 68
Notes
Full support 68
Notes
Notes Added for the <track> element (HTMLTrackElement) in Firefox 68.
Full support 31
Notes
Notes Added for the TextTrack interface in Firefox 31.
Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ondblclickChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ondragChrome Full support 4Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
ondragendChrome Full support 4Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
ondragenterChrome Full support 4Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
ondragexitChrome No support NoEdge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
ondragleaveChrome Full support 4Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
ondragoverChrome Full support 4Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
ondragstartChrome Full support 4Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
ondropChrome Full support 4Edge Full support YesFirefox Full support 3.5IE Full support 10Opera Full support 12Safari Full support 3.1WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android No support NoSafari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
ondurationchangeChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onemptiedChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onendedChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onerrorChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onfocusChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
ongotpointercaptureChrome Full support 57Edge ? Firefox Full support 59IE ? Opera Full support 44Safari ? WebView Android Full support 57Chrome Android Full support 57Firefox Android No support NoOpera Android Full support 43Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
oninputChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 2IE Full support 9Opera Full support 10Safari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
oninvalidChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS ? Samsung Internet Android Full support Yes
onkeydownChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onkeypressChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onkeyupChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onloadChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onloadeddataChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onloadedmetadataChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onloadendChrome No support NoEdge No support NoFirefox Full support 52IE No support NoOpera No support NoSafari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 52Opera Android No support NoSafari iOS ? Samsung Internet Android ?
onloadstartChrome Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The loadstart event is not fired on <img> elements.
Edge Full support 12Firefox Full support 52IE Full support YesOpera Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The loadstart event is not fired on <img> elements.
Safari Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The loadstart event is not fired on <img> elements.
WebView Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The loadstart event is not fired on <img> elements.
Chrome Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The loadstart event is not fired on <img> elements.
Firefox Android Full support 52Opera Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The loadstart event is not fired on <img> elements.
Safari iOS Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The loadstart event is not fired on <img> elements.
Samsung Internet Android Full support Yes
Notes
Full support Yes
Notes
Notes The loadstart event is not fired on <img> elements.
onlostpointercaptureChrome Full support 57Edge ? Firefox Full support 59IE ? Opera Full support 44Safari ? WebView Android Full support 57Chrome Android Full support 57Firefox Android No support NoOpera Android Full support 43Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onmousedownChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onmouseenterChrome Full support 30Edge Full support YesFirefox Full support 10IE Full support 5.5Opera Full support 17Safari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 10Opera Android Full support 18Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onmouseleaveChrome Full support 30Edge Full support YesFirefox Full support 10IE Full support 5.5Opera Full support 17Safari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 10Opera Android Full support 18Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onmousemoveChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onmouseoutChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onmouseoverChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onmouseupChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onmousewheel
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support YesEdge ? Firefox No support NoIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onpauseChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onplayChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onplayingChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onpointercancelChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onmspointercancel
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
onpointerdownChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onmspointerdown
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
onpointerenterChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onmspointerenter
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
onpointerleaveChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onmspointerleave
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
onpointerlockchange
Experimental
Chrome ? Edge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onpointerlockerror
Experimental
Chrome ? Edge ? Firefox ? IE ? Opera ? Safari ? WebView Android ? Chrome Android ? Firefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onpointermoveChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onmspointermove
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
onpointeroutChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onmspointerout
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
onpointeroverChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onmspointerover
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
onpointerupChrome Full support 55Edge Full support YesFirefox Full support 59
Full support 59
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support 11
Full support 11
Full support 10
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onmspointerup
Opera ? Safari No support NoWebView Android Full support 55Chrome Android Full support 55Firefox Android Full support 29
Disabled
Full support 29
Disabled
Disabled From version 29: this feature is behind the dom.w3c_pointer_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android ?
onprogress
Experimental
Chrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onratechangeChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onresetChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onresizeChrome Full support 45Edge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support 32Safari Full support YesWebView Android Full support 45Chrome Android Full support 45Firefox Android Full support YesOpera Android Full support 32Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onscrollChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onseekedChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onseekingChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onselectChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onselectionchange
Experimental
Chrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 52
Full support 52
Full support 43
Disabled
Disabled From version 43: this feature is behind the dom.select_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support YesOpera ? Safari Full support 1.3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 52
Full support 52
Full support 43
Disabled
Disabled From version 43: this feature is behind the dom.select_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
onselectstart
Experimental
Chrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 52
Full support 52
Full support 43
Disabled
Disabled From version 43: this feature is behind the dom.select_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE Full support YesOpera ? Safari Full support 1.3WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 52
Full support 52
Full support 43
Disabled
Disabled From version 43: this feature is behind the dom.select_events.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
onshowChrome No support NoEdge ? Firefox Full support YesIE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onsort
Experimental
Chrome No support NoEdge ? Firefox No support NoIE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android No support NoOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onstalledChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onsubmitChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes
onsuspendChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.6IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ontimeupdateChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ontouchcancel
Experimental
Chrome Full support 18Edge ? Firefox No support ? — 67IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ontouchend
Experimental
Chrome Full support 18Edge ? Firefox No support ? — 67IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ontouchmove
Experimental
Chrome Full support 18Edge ? Firefox No support ? — 67IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ontouchstart
Experimental
Chrome Full support 18Edge ? Firefox No support ? — 67IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android ? Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ontransitioncancelChrome No support NoEdge ? Firefox Full support 53IE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 53Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ontransitionendChrome Full support Yes
Alternate Name
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkittransitionend
Edge ? Firefox Full support 51IE ? Opera ? Safari Full support YesWebView Android Full support Yes
Alternate Name
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkittransitionend
Chrome Android Full support Yes
Alternate Name
Full support Yes
Alternate Name
Alternate Name Uses the non-standard name: onwebkittransitionend
Firefox Android Full support 51Opera Android ? Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?
ontransitionrunChrome No support NoEdge ? Firefox Full support 53IE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 53Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
ontransitionstartChrome No support NoEdge ? Firefox Full support 53IE ? Opera ? Safari ? WebView Android No support NoChrome Android No support NoFirefox Android Full support 53Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onvolumechangeChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onwaitingChrome Full support YesEdge ? Firefox Full support 3.5IE ? Opera ? Safari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 4Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?
onwheelChrome Full support 61Edge Full support YesFirefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support 48Safari Full support YesWebView Android Full support 61Chrome Android Full support 61Firefox Android Full support YesOpera Android Full support 45Safari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

See also

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: colinmorris, Wind1808, mdnwebdocs-bot, estelle, sideshowbarker, fscholz, jorgebucaran, lucian95, chrisdavidmills, SphinxKnight, jpmedley, erikadoyle, Sheppy, jackblackevo, teoli, AFBarstow, jwhitlock, Nickolay, Sebastianz, yvanoers, kscarfone
ბოლო განახლების ავტორი: colinmorris,