ჩვენს მოხალისეებს, ჯერ არ შეუმუშავებიათ ამ სტატიის ქართული ვარიანტი. შემოგვიერთდით და დაგვეხმარეთ გადათარგმნაში!
ამასთან, შეგიძლიათ იხილოთ სტატიის English (US) ვერსია.

The Body mixin of the Fetch API represents the body of the response/request, allowing you to declare what its content type is and how it should be handled.

Body is implemented by both Request and Response. This provides these objects with an associated body (a stream), a used flag (initially unset), and a MIME type (initially the empty byte sequence).

Properties

Body.body Read only
A simple getter used to expose a ReadableStream of the body contents.
Body.bodyUsed Read only
A Boolean that indicates whether the body has been read.

Methods

Body.arrayBuffer()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with an ArrayBuffer.
Body.blob()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with a Blob.
Body.formData()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with a FormData object.
Body.json()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with the result of parsing the body text as JSON.
Body.text()
Takes a Response stream and reads it to completion. It returns a promise that resolves with a USVString (text). The response is always decoded using UTF-8.

Examples

The example below uses a simple fetch call to grab an image and display it in an <img> tag. You'll notice that since we are requesting an image, we need to run Body.blob() (Response implements body) to give the response its correct MIME type.

HTML Content

<img class="my-image" src="https://wikipedia.org/static/images/project-logos/frwiki-1.5x.png">

JS Content

const myImage = document.querySelector('.my-image');
fetch('https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Delete_key1.jpg')
	.then(res => res.blob())
	.then(res => {
		const objectURL = URL.createObjectURL(res);
		myImage.src = objectURL;
});

Specifications

Specification Status Comment
Fetch
The definition of 'Body' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
BodyChrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support YesFirefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android Full support 42Chrome Android Full support 42Edge Mobile ? Firefox Android ? Opera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 4.0
body
Experimental
Chrome Full support 52Edge Full support YesFirefox Full support 65
Full support 65
Full support 57
Disabled
Disabled From version 57: this feature is behind the dom.streams.enabled preference (needs to be set to true) and the javascript.options.streams preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 39Safari No support NoWebView Android Full support 52Chrome Android Full support 52Edge Mobile ? Firefox Android Full support 65
Full support 65
Full support 57
Disabled
Disabled From version 57: this feature is behind the dom.streams.enabled preference (needs to be set to true) and the javascript.options.streams preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android Full support 41Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support 6.0
bodyUsed
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support YesFirefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
arrayBuffer
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support YesFirefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
blob
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support YesFirefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
formData
Experimental
Chrome Full support 60Edge ? Firefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 47Safari No support NoWebView Android Full support 60Chrome Android Full support 60Edge Mobile ? Firefox Android No support NoOpera Android Full support 44Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
json
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support YesFirefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No
text
Experimental
Chrome Full support 42
Full support 42
Full support 41
Disabled
Disabled From version 41: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference. To change preferences in Chrome, visit chrome://flags.
Edge Full support YesFirefox Full support 39
Full support 39
Full support 34
Disabled
Disabled From version 34: this feature is behind the dom.fetch.enabled preference. To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari No support NoWebView Android No support NoChrome Android No support NoEdge Mobile Full support YesFirefox Android No support NoOpera Android Full support 29
Full support 29
Full support 28
Disabled
Disabled From version 28: this feature is behind the Experimental Web Platform Features preference.
Safari iOS No support NoSamsung Internet Android No support No

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Experimental. Expect behavior to change in the future.
Experimental. Expect behavior to change in the future.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also

 

დოკუმენტების ჭდეები და წვლილის შემტანები

ამ გვერდის შექმნაში, წვლილის შემტანები: mdnwebdocs-bot, fmeyertoens, sideshowbarker, Akh-rman, RickBrown, fscholz, vqrs, chrisdavidmills, jpmedley, yqjiang, ZaneHannanAU, Hugues-Antoine, erikadoyle, teoli, kscarfone
ბოლო განახლების ავტორი: mdnwebdocs-bot,