Khodaidad_Basharmand (Khodaidad Basharmand)

Member since
Khodaidad_Basharmand

Recent Docs Activity

הצגת כל הפעילויות
עמוד תאריך הערה

Console.warn()


console.trace()


Console.timeEnd()


Console.time()


console.log()