Dizze oersetting is net folslein. Help dit artikel oer te setten fan it Ingelsk út.

When writing code for the Web using JavaScript, there are a great many APIs available. Below is a list of all the interfaces (that is, types of objects) that you may be able to use while developing your Web app or site.

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X

Dokumintlabels en -meiwurkers

Oan dizze side hawwe bydroegen: teoli, Thibaut
Lêst bywurke troch: teoli,