داوطلبان ما هنوز مقاله را به فارسی ترجمه نکرده‌اند. عضو بشوید و به ما کمک کنید!
شما همچنین می‌توانید مقاله را به زبان English (US) بخوانید.

The legacy generator function expression was a SpiderMonkey-specific feature, which is removed in Firefox 58+. For future-facing usages, consider using the function* expression.

The function keyword can be used to define a legacy generator function inside an expression. To make the function a legacy generator, the function body should contain at least one yield expression.

Syntax

function [name]([param1[, param2[, ..., paramN]]]) {
   statements
}

Parameters

name
The function name. Can be omitted, in which case the function is anonymous. The name is only local to the function body.
paramN
The name of an argument to be passed to the function. A function can have up to 255 arguments.
statements
The statements which comprise the body of the function. This should contain at least one yield expression.

Description

An overview of the usage is available on the Iterators and Generators page.

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support No No2 — 58 No No No
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidIE mobileOpera AndroidiOS Safari
Basic support No No No4 — 58 No No No

See also

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: fscholz, mfluehr, arai
 Last updated by: fscholz,