داوطلبان ما هنوز مقاله را به فارسی ترجمه نکرده‌اند. عضو بشوید و به ما کمک کنید!
شما همچنین می‌توانید مقاله را به زبان English (US) بخوانید.

The unescape() function computes a new string in which hexadecimal escape sequences are replaced with the character that it represents. The escape sequences might be introduced by a function like escape. Usually, decodeURI or decodeURIComponent are preferred over unescape.

Note: Do not use unescape to decode URIs, use decodeURI instead.

Syntax

unescape(str)

Parameters

str
A string to be decoded.

Return value

A new string in which certain characters have been unescaped.

Description

The unescape function is a property of the global object.

Examples

unescape('abc123');     // "abc123"
unescape('%E4%F6%FC');  // "äöü"
unescape('%u0107');     // "ć"

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262)
The definition of 'unescape' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'unescape' in that specification.
Standard Defined in the (informative) Compatibility Annex B
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'unescape' in that specification.
Standard Defined in the (normative) Annex B for Additional ECMAScript Features for Web Browsers
ECMAScript Latest Draft (ECMA-262)
The definition of 'unescape' in that specification.
Living Standard Defined in the (normative) Annex B for Additional ECMAScript Features for Web Browsers

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidIE mobileOpera AndroidiOS Safari
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

See also

Document Tags and Contributors

Tags: 
 Last updated by: fscholz,