Array.of()

متد Array.of() یک آرایه ی جدید شامل آرگومان های ارسال شده به آن میباشد میسازد، صرفنظر از تعداد و نوع آرگومان ها. 

تفاوت متد  Array.of() و متد سازنده ی  Array() در این میباشد که  Array.of(7) یک آرایه با یک المنت که مقدارش 7 میباشد میسازد. در حالیکه Array(7) یک آرایه ی جدید با طول 7 که شامل 7 المنت یا slot با مقدار empty میسازد نه با مقدار  undefined.

Array.of(7);    // [7]
Array.of(1, 2, 3); // [1, 2, 3]

Array(7);     // array of 7 empty slots
Array(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]

نحوه استفاده

Array.of(element0[, element1[, ...[, elementN]]])

پارامترها

elementN
لیست المنت هایی که باید درون آرایه قرار بگیرند.

مقدار بازگشتی

یک نمونه جدید از Array .

توضیحات

این تابع بخشی از ECMAScript 2015 استاندارد است. برای اطلاعات بیشتر لینک های زیر مراجعه کنید:

Array.of و Array.from proposal و Array.of polyfill.

مثال

Array.of(1);     // [1]
Array.of(1, 2, 3);  // [1, 2, 3]
Array.of(undefined); // [undefined]

چند کاره سازی

در صورت عدم وجود Array.of() به صورت پیشفرض، با اجرای کد زیر قبل اجرای سایر کدها، تابع  Array.of() را برای شما در کلاس Array پیاده سازی و قابل استفاده می نماید. برید حالشو ببرید.

if (!Array.of) {
 Array.of = function() {
  return Array.prototype.slice.call(arguments);
  // Or
  let vals = [];
  for(let prop in arguments){
    vals.push(arguments[prop]);
  }
  return vals;
 }
}

مشخصه ها

مشخصه وضعیت توضیح
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Living Standard
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.of' in that specification.
Standard Initial definition.

سازگاری با سایر مرورگرها

BCD tables only load in the browser

همچنین ببینید