داوطلبان ما هنوز مقاله را به فارسی ترجمه نکرده‌اند. عضو بشوید و به ما کمک کنید!
شما همچنین می‌توانید مقاله را به زبان English (US) بخوانید.

The following is a changelog for JavaScript 1.4, which was only used for Netscape's server side JavaScript released in 1999. The old Netscape documentation can be found on archive.org.

New features in JavaScript 1.4

Changed functionality in JavaScript 1.4

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: fscholz, teoli, Sheppy, ethertank, paulofreitas, XP1, user01, Brettz9
 Last updated by: fscholz,