ارث بری و پروتوتایپ در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت ممکن است برای کسانی که با زبانهای شی گرا آشنایی دارند کمی گیج کننده باشد (زبانهایی مثل Java یاC++), بدلیل اینکه این زبان پویاست و کمپایل نمیشود و همچنین مفهومی به نام class را ندارد (البته واژهclass در نسخه ES2015 معرفی شد, ولی در واقع فقط ظاهر قضیه عوض شده و در باطن کماکان ارث بری در جاوااسکریپت همان سیستم پروتوتایپ است).

وقتی صحبت از وراثت باشد جاوا اسکریپت فقط یک شی دارد : objects.

هر آبجکت در جاوااسکریپت یک مشخصه (property ) مخفی دارد که به یک شی دیگر در رم اشاره میکند که این شی دوم همان پروتوتایپِ شی اول است. 

 ، این پروتوتایپ هم برای خودش یک پروتوتایپ دارد و ... الی آخر . تا جایی که بالاترین شی در زنجیره پروتوتایپش null  است . از آنجایی که null  پروتوتایپ ندارد لذا این شی آخر حلقه در این زنجیره است . به این زنجیره ، زنجیره پروتوتایپ میگویند

تقریبا همه اشیا در جاوا اسکریپت فرزند Object هستند که این شیء ، بالاترین شی در زنجیره پروتوتایپ است

در حالیکه ممکن است این به عنوان یکی از ضعف های جاوااسکریپت به نظر بیاد ولی در واقع مدل ارث بری پروتوتایپی از مدل سنتی قدرتمند تر است . به طور مثال ساختن مدل سنتی ارث بری با استفاده از مدل پروتوتایپی کار بسیار ساده ای است.

ارث بری با زنجیره پروتوتایپ

ارث بری خصوصیات (properties)

اشیا در جاوا اسکریپت مثل کیف هایی پر از خصوصیات(properties) هستند . اشیا در این زبان همونطور که گفته شد یک لینک به پروتوتایپ خودشون هم دران . وقتی میخواهیم به یک خصوصیت از یک شی دسترسی پیدا کنیم اگر آن خصوصیت در خود شی پیدا نشد جاوا اسکریپت در پروتوتایپ دنبال آن خصوصیت میگردد ، اگر در آنجاهم نشد در پروتوتایپِ مربوط به آن پروتوتایپ و به همین ترتیب تا آخر زنجیره پروتوتایپ پیش میرود که یا property فراخوانی شده پیدا شود یا به انتهای زنجیره برسیم و جستجو تمام شود.

 در کدهای اکمااسکریپت زیر منظور از  someObject.[[Prototype]]  پروتوتایپِ   someObject  است . از ECMAScript 2015 پروتوتایپ )[[Prototype]]( از طریق Object.getPrototypeOf() (en-US) و یا Object.setPrototypeOf() (en-US) قابل دسترسی است . این روش معادل است با استفاده از  __proto__ که روشی استاندارد نیست ولی در اکثر مرورگرها پیاده سازی شده و قابل استفاده است.

این رو نباید با func.prototype که در حقیقت یک property از توابع هست اشتباه کنیم ، که کاربردش هم جایی هست که بخواهیم همه اشیایی که توسط function مورد نظر ساخته شدن ، همه دارای پروتایپ دلخواه ما باشن

Object.prototype در واقع Object در زنجیره پروتوتایپ است

وقتی ما یک propertyاز یک شی رو فراخونی میکنیم اتفاقی که میافته به این صورته :

// Let's create an object o from function f with its own properties a and b:
let f = function () {
  this.a = 1;
  this.b = 2;
}
let o = new f(); // {a: 1, b: 2}

// add properties in f function's prototype
f.prototype.b = 3;
f.prototype.c = 4;

// do not set the prototype f.prototype = {b:3,c:4}; this will break the prototype chain
// o.[[Prototype]] has properties b and c.
// o.[[Prototype]].[[Prototype]] is Object.prototype.
// Finally, o.[[Prototype]].[[Prototype]].[[Prototype]] is null.
// This is the end of the prototype chain, as null,
// by definition, has no [[Prototype]].
// Thus, the full prototype chain looks like:
// {a: 1, b: 2} ---> {b: 3, c: 4} ---> Object.prototype ---> null

console.log(o.a); // 1
// Is there an 'a' own property on o? Yes, and its value is 1.

console.log(o.b); // 2
// Is there a 'b' own property on o? Yes, and its value is 2.
// The prototype also has a 'b' property, but it's not visited.
// This is called "property shadowing."

console.log(o.c); // 4
// Is there a 'c' own property on o? No, check its prototype.
// Is there a 'c' own property on o.[[Prototype]]? Yes, its value is 4.

console.log(o.d); // undefined
// Is there a 'd' own property on o? No, check its prototype.
// Is there a 'd' own property on o.[[Prototype]]? No, check its prototype.
// o.[[Prototype]].[[Prototype]] is null, stop searching,
// no property found, return undefined.

Code Link

Setting a property to an object creates an own property. The only exception to the getting and setting behavior rules is when there is an inherited property with a getter or a setter.

Inheriting "methods"

JavaScript does not have "methods" in the form that class-based languages define them. In JavaScript, any function can be added to an object in the form of a property. An inherited function acts just as any other property, including property shadowing as shown above (in this case, a form of method overriding).

When an inherited function is executed, the value of this points to the inheriting object, not to the prototype object where the function is an own property.

var o = {
 a: 2,
 m: function() {
  return this.a + 1;
 }
};

console.log(o.m()); // 3
// When calling o.m in this case, 'this' refers to o

var p = Object.create(o);
// p is an object that inherits from o

p.a = 4; // creates a property 'a' on p
console.log(p.m()); // 5
// when p.m is called, 'this' refers to p.
// So when p inherits the function m of o,
// 'this.a' means p.a, the property 'a' of p


Using prototypes in JavaScript

Let's look at what happens behind the scenes in a bit more detail.

In JavaScript, as mentioned above, functions are able to have properties. All functions have a special property named prototype. Please note that the code below is free-standing (it is safe to assume there is no other JavaScript on the webpage other than the below code). For the best learning experience, it is highly reccomended that you open a console (which, in Chrome and Firefox, can be done by pressing Ctrl+Shift+I), navigating to the "console" tab, copying-and-pasting in the below JavaScript code, and run it by pressing the Enter/Return key.

function doSomething(){}
console.log( doSomething.prototype );
// It does not matter how you declare the function, a
// function in javascript will always have a default
// prototype property.
var doSomething = function(){};
console.log( doSomething.prototype );

As seen above, doSomething() has a default prototype property, as demonstrated by the console. After running this code, the console should have displayed an object that looks similar to this.

{
  constructor: ƒ doSomething(),
  __proto__: {
    constructor: ƒ Object(),
    hasOwnProperty: ƒ hasOwnProperty(),
    isPrototypeOf: ƒ isPrototypeOf(),
    propertyIsEnumerable: ƒ propertyIsEnumerable(),
    toLocaleString: ƒ toLocaleString(),
    toString: ƒ toString(),
    valueOf: ƒ valueOf()
  }
}

We can add properties to the prototype of doSomething(), as shown below.

function doSomething(){}
doSomething.prototype.foo = "bar";
console.log( doSomething.prototype );

This results in:

{
  foo: "bar",
  constructor: ƒ doSomething(),
  __proto__: {
    constructor: ƒ Object(),
    hasOwnProperty: ƒ hasOwnProperty(),
    isPrototypeOf: ƒ isPrototypeOf(),
    propertyIsEnumerable: ƒ propertyIsEnumerable(),
    toLocaleString: ƒ toLocaleString(),
    toString: ƒ toString(),
    valueOf: ƒ valueOf()
  }
}

We can now use the new operator to create an instance of doSomething() based on this prototype. To use the new operator, simply call the function normally except prefix it with new. Calling a function with the new operator returns an object that is an instance of the function. Properties can then be added onto this object.

Try the following code:

function doSomething(){}
doSomething.prototype.foo = "bar"; // add a property onto the prototype
var doSomeInstancing = new doSomething();
doSomeInstancing.prop = "some value"; // add a property onto the object
console.log( doSomeInstancing );

This results in an output similar to the following:

{
  prop: "some value",
  __proto__: {
    foo: "bar",
    constructor: ƒ doSomething(),
    __proto__: {
      constructor: ƒ Object(),
      hasOwnProperty: ƒ hasOwnProperty(),
      isPrototypeOf: ƒ isPrototypeOf(),
      propertyIsEnumerable: ƒ propertyIsEnumerable(),
      toLocaleString: ƒ toLocaleString(),
      toString: ƒ toString(),
      valueOf: ƒ valueOf()
    }
  }
}

As seen above, the __proto__ of doSomeInstancing is doSomething.prototype. But, what does this do? When you access a property of doSomeInstancing, the browser first looks to see if doSomeInstancing has that property.

If doSomeInstancing does not have the property, then the browser looks for the property in the __proto__ of doSomeInstancing (a.k.a. doSomething.prototype). If the __proto__ of doSomeInstancing has the property being looked for, then that property on the __proto__ of doSomeInstancing is used.

Otherwise, if the __proto__ of doSomeInstancing does not have the property, then the __proto__ of the __proto__ of doSomeInstancing is checked for the property. By default, the __proto__ of any function's prototype property is window.Object.prototype. So, the __proto__ of the __proto__ of doSomeInstancing (a.k.a. the __proto__ of doSomething.prototype (a.k.a. Object.prototype)) is then looked through for the property being searched for.

If the property is not found in the __proto__ of the __proto__ of doSomeInstancing, then the __proto__ of the __proto__ of the __proto__ of doSomeInstancing is looked through. However, there is a problem: the __proto__ of the __proto__ of the __proto__ of doSomeInstancing does not exist. Then, and only then, after the entire prototype chain of __proto__'s is looked through, and there are no more __proto__s does the browser assert that the property does not exist and conclude that the value at the property is undefined.

Let's try entering some more code into the console:

function doSomething(){}
doSomething.prototype.foo = "bar";
var doSomeInstancing = new doSomething();
doSomeInstancing.prop = "some value";
console.log("doSomeInstancing.prop:   " + doSomeInstancing.prop);
console.log("doSomeInstancing.foo:    " + doSomeInstancing.foo);
console.log("doSomething.prop:      " + doSomething.prop);
console.log("doSomething.foo:      " + doSomething.foo);
console.log("doSomething.prototype.prop: " + doSomething.prototype.prop);
console.log("doSomething.prototype.foo: " + doSomething.prototype.foo);

This results in the following:

doSomeInstancing.prop:   some value
doSomeInstancing.foo:    bar
doSomething.prop:      undefined
doSomething.foo:      undefined
doSomething.prototype.prop: undefined
doSomething.prototype.foo: bar

Different ways to create objects and the resulting prototype chain

Objects created with syntax constructs

var o = {a: 1};

// The newly created object o has Object.prototype as its [[Prototype]]
// o has no own property named 'hasOwnProperty'
// hasOwnProperty is an own property of Object.prototype.
// So o inherits hasOwnProperty from Object.prototype
// Object.prototype has null as its prototype.
// o ---> Object.prototype ---> null

var b = ['yo', 'whadup', '?'];

// Arrays inherit from Array.prototype
// (which has methods indexOf, forEach, etc.)
// The prototype chain looks like:
// b ---> Array.prototype ---> Object.prototype ---> null

function f() {
 return 2;
}

// Functions inherit from Function.prototype
// (which has methods call, bind, etc.)
// f ---> Function.prototype ---> Object.prototype ---> null

With a constructor

A "constructor" in JavaScript is "just" a function that happens to be called with the new operator.

function Graph() {
 this.vertices = [];
 this.edges = [];
}

Graph.prototype = {
 addVertex: function(v) {
  this.vertices.push(v);
 }
};

var g = new Graph();
// g is an object with own properties 'vertices' and 'edges'.
// g.[[Prototype]] is the value of Graph.prototype when new Graph() is executed.

With Object.create

ECMAScript 5 introduced a new method: Object.create() (en-US). Calling this method creates a new object. The prototype of this object is the first argument of the function:

var a = {a: 1};
// a ---> Object.prototype ---> null

var b = Object.create(a);
// b ---> a ---> Object.prototype ---> null
console.log(b.a); // 1 (inherited)

var c = Object.create(b);
// c ---> b ---> a ---> Object.prototype ---> null

var d = Object.create(null);
// d ---> null
console.log(d.hasOwnProperty);
// undefined, because d doesn't inherit from Object.prototype

With the class keyword

ECMAScript 2015 introduced a new set of keywords implementing classes. The new keywords include class (en-US), constructor (en-US), static (en-US), extends (en-US), and super (en-US).

'use strict';

class Polygon {
 constructor(height, width) {
  this.height = height;
  this.width = width;
 }
}

class Square extends Polygon {
 constructor(sideLength) {
  super(sideLength, sideLength);
 }
 get area() {
  return this.height * this.width;
 }
 set sideLength(newLength) {
  this.height = newLength;
  this.width = newLength;
 }
}

var square = new Square(2);

Performance

The lookup time for properties that are high up on the prototype chain can have a negative impact on the performance, and this may be significant in the code where performance is critical. Additionally, trying to access nonexistent properties will always traverse the full prototype chain.

Also, when iterating over the properties of an object, every enumerable property that is on the prototype chain will be enumerated. To check whether an object has a property defined on itself and not somewhere on its prototype chain, it is necessary to use the hasOwnProperty method which all objects inherit from Object.prototype. To give you a concrete example, let's take the above graph example code to illustrate it:

console.log(g.hasOwnProperty('vertices'));
// true

console.log(g.hasOwnProperty('nope'));
// false

console.log(g.hasOwnProperty('addVertex'));
// false

console.log(g.__proto__.hasOwnProperty('addVertex'));
// true

hasOwnProperty is the only thing in JavaScript which deals with properties and does not traverse the prototype chain.

Note: It is not enough to check whether a property is undefined. The property might very well exist, but its value just happens to be set to undefined.

Bad practice: Extension of native prototypes

One misfeature that is often used is to extend Object.prototype or one of the other built-in prototypes.

This technique is called monkey patching and breaks encapsulation. While used by popular frameworks such as Prototype.js, there is still no good reason for cluttering built-in types with additional non-standard functionality.

The only good reason for extending a built-in prototype is to backport the features of newer JavaScript engines, like Array.forEach.

Summary of methods for extending the protoype chain

Here are all 5 ways and their pros/cons. All of the examples listed below create exactly the same resulting inst object (thus logging the same results to the console), except in different ways for the purpose of illustration.

Name Example(s) Pro(s) Con(s)
New-initialization
function foo(){}
foo.prototype = {
 foo_prop: "foo val"
};
function bar(){}
var proto = new foo;
proto.bar_prop = "bar val";
bar.prototype = proto;
var inst = new bar;
console.log(inst.foo_prop);
console.log(inst.bar_prop);
Supported in every browser imaginable (support goes all the way back to IE 5.5!). Also, it is very fast, very standard, and very JIST-optimizable. In order to use this method, the function in question must be initialized. During this initialization, the constructor may store unique information that must be generated per-object. However, this unique information would only be generated once, potentially leading to problems. Additionally, the initialization of the constructor may put unwanted methods onto the object. However, both these are generally not problems at all (in fact, usually beneficial) if it is all your own code and you know what does what where.
Object.create
function foo(){}
foo.prototype = {
 foo_prop: "foo val"
};
function bar(){}
var proto = Object.create(
 foo.prototype
);
proto.bar_prop = "bar val";
bar.prototype = proto;
var inst = new bar;
console.log(inst.foo_prop);
console.log(inst.bar_prop);
function foo(){}
foo.prototype = {
 foo_prop: "foo val"
};
function bar(){}
var proto = Object.create(
 foo.prototype,
 {
  bar_prop: {
   value: "bar val"
  }
 }
);
bar.prototype = proto;
var inst = new bar;
console.log(inst.foo_prop);
console.log(inst.bar_prop)
Support in all in-use-today browsers which are all non-microsoft browsers plus IE9 and up. Allows the direct setting of __proto__ in a way that is one-time-only so that the browser can better optimize the object. Also allows the creation of objects without a prototype via Object.create(null). Not supported in IE8 and below. However, as Microsoft has discontinued extended support for systems running theses old browsers, this should not be a concern for most applications. Additionally, the slow object initialization can be a performance black hole if using the second argument because each object-descriptor property has its own separate descriptor object. When dealing with hundreds of thousands of object descriptors in the form of object, there can arise a serious issue with lag.

Object.setPrototypeOf

function foo(){}
foo.prototype = {
 foo_prop: "foo val"
};
function bar(){}
var proto = {
 bar_prop: "bar val"
};
Object.setPrototypeOf(
 proto, foo.prototype
);
bar.prototype = proto;
var inst = new bar;
console.log(inst.foo_prop);
console.log(inst.bar_prop);
function foo(){}
foo.prototype = {
 foo_prop: "foo val"
};
function bar(){}
var proto;
proto=Object.setPrototypeOf(
 { bar_prop: "bar val" },
 foo.prototype
);
bar.prototype = proto;
var inst = new bar;
console.log(inst.foo_prop);
console.log(inst.bar_prop)
Support in all in-use-today browsers which are all non-microsoft browsers plus IE9 and up. Allows the dynamic manipulation of an objects prototype and can even force a prototype on a prototype-less object created with Object.create(null). Should-be-depredicated and ill-performant. Making your Javascript run fast is completely out of the question if you dare use this in the final production code because many browsers optimize the prototype and try to guess the location of the method in the memory when calling an instance in advance, but setting the prototype dynamically disrupts all these optimizations and can even force some browsers to recompile for deoptimization your code just to make it work according to the specs. Not supported in IE8 and below.
__proto__
function foo(){}
foo.prototype = {
 foo_prop: "foo val"
};
function bar(){}
var proto = {
 bar_prop: "bar val";
 __proto__: foo.prototype
};
bar.prototype = proto;
var inst = new bar;
console.log(inst.foo_prop);
console.log(inst.bar_prop);
var inst = {
 __proto__: {
  bar_prop: "bar val",
  __proto__: {
   foo_prop: "foo val",
   __proto__: Object
  }
 }
};
console.log(inst.foo_prop);
console.log(inst.bar_prop)
Support in all in-use-today browsers which are all non-microsoft browsers plus IE11 and up. Setting __proto__ to something that is not an object only fails silently. It does not throw an exception. Grossly depredicated and non-performant. Making your Javascript run fast is completely out of the question if you dare use this in the final production code because many browsers optimize the prototype and try to guess the location of the method in the memory when calling an instance in advance, but setting the prototype dynamically disrupts all these optimizations and can even force some browsers to recompile for deoptimization your code just to make it work according to the specs. Not supported in IE10 and below.

prototype and Object.getPrototypeOf

JavaScript is a bit confusing for developers coming from Java or C++, as it's all dynamic, all runtime, and it has no classes at all. It's all just instances (objects). Even the "classes" we simulate are just a function object.

You probably already noticed that our function A has a special property called prototype. This special property works with the JavaScript new operator. The reference to the prototype object is copied to the internal [[Prototype]] property of the new instance. For example, when you do var a1 = new A(), JavaScript (after creating the object in memory and before running function A() with this defined to it) sets a1.[[Prototype]] = A.prototype. When you then access properties of the instance, JavaScript first checks whether they exist on that object directly, and if not, it looks in [[Prototype]]. This means that all the stuff you define in prototype is effectively shared by all instances, and you can even later change parts of prototype and have the changes appear in all existing instances, if you wanted to.

If, in the example above, you do var a1 = new A(); var a2 = new A(); then a1.doSomething would actually refer to Object.getPrototypeOf(a1).doSomething, which is the same as the A.prototype.doSomething you defined, i.e. Object.getPrototypeOf(a1).doSomething == Object.getPrototypeOf(a2).doSomething == A.prototype.doSomething.

In short, prototype is for types, while Object.getPrototypeOf() is the same for instances.

[[Prototype]] is looked at recursively, i.e. a1.doSomething, Object.getPrototypeOf(a1).doSomething, Object.getPrototypeOf(Object.getPrototypeOf(a1)).doSomething etc., until it's found or Object.getPrototypeOf returns null.

So, when you call

var o = new Foo();

JavaScript actually just does

var o = new Object();
o.[[Prototype]] = Foo.prototype;
Foo.call(o);

(or something like that) and when you later do

o.someProp;

it checks whether o has a property someProp. If not, it checks Object.getPrototypeOf(o).someProp, and if that doesn't exist it checks Object.getPrototypeOf(Object.getPrototypeOf(o)).someProp, and so on.

In conclusion

It is essential to understand the prototypal inheritance model before writing complex code that makes use of it. Also, be aware of the length of the prototype chains in your code and break them up if necessary to avoid possible performance problems. Further, the native prototypes should never be extended unless it is for the sake of compatibility with newer JavaScript features.