این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

تابع ()rotate یک جابجایی که چرخشی دوبعدی نسبت به نقطه‌ای ثابت است را بوجود می‌آورد. نوع خروجی این تابع از جنس <transform-function> می‌باشد.

محور چرخش از طریق مقدار دهی خاصیت transform-origin مشخص می‌شود.

Syntax

مقدار ساخته شده با تابع ()rotate برای چرخش، توسط <angle> مشخص می‌شود. اگر علامت آن مثبت باشه در جهت ساعتگرد حرکت می‌کند؛ اگر منفی باشد در جهت پاد ساعتگرد حرکت می‌کند. چرخش  °180 بازتاب نقطه نامیده می‌شود.

rotate(a)

Values

a
Is an <angle> representing the angle of the rotation. A positive angle denotes a clockwise rotation, a negative angle a counter-clockwise one.
Cartesian coordinates on ℝ2 Homogeneous coordinates on ℝℙ2 Cartesian coordinates on ℝ3 Homogeneous coordinates on ℝℙ3
cos(a)-sin(a) sin(a)cos(a) cos(a)-sin(a)0sin(a)cos(a)0001 cos(a)-sin(a)0sin(a)cos(a)0001 cos(a)-sin(a)00sin(a)cos(a)0000100001
[cos(a) sin(a) -sin(a) cos(a) 0 0]

Examples

HTML

<div>Normal</div>
<div class="rotated">Rotated</div>

CSS

div {
  width: 80px;
  height: 80px;
  background-color: skyblue;
}

.rotated {
  transform: rotate(45deg); /* Equal to rotateZ(45deg) */
  background-color: pink;
}

Result

Browser compatibility

Please see the <transform-function> data type for compatibility info.

See also

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: dijam
Last updated by: dijam,