داوطلبان ما هنوز مقاله را به فارسی ترجمه نکرده‌اند. عضو بشوید و به ما کمک کنید!
شما همچنین می‌توانید مقاله را به زبان English (US) بخوانید.

The clear CSS property specifies whether an element can be next to floating elements that precede it or must be moved down (cleared) below them. The clear property applies to both floating and non-floating elements.

/* Keyword values */
clear: none;
clear: left;
clear: right;
clear: both;
clear: inline-start;
clear: inline-end;

/* Global values */
clear: inherit;
clear: initial;
clear: unset;

When applied to non-floating blocks, it moves the border edge of the element down until it is below the margin edge of all relevant floats. This movement (when it happens) causes margin collapsing not to occur.

When applied to floating elements, it moves the margin edge of the element below the margin edge of all relevant floats. This affects the position of later floats, since later floats cannot be positioned higher than earlier ones.

The floats that are relevant to be cleared are the earlier floats within the same block formatting context.

Note: If an element contains only floated elements, its height collapses to nothing. If you want it to always be able to resize, so that it contains floating elements inside it, you need to self-clear its children. This is called clearfix, and one way to do it is clear a replaced ::after pseudo-element on it.

#container::after { 
 content: "";
 display: block; 
 clear: both;
}

Initial valuenone
Applies toblock-level elements
Inheritedno
Mediavisual
Computed valueas specified
Animation typediscrete
Canonical orderthe unique non-ambiguous order defined by the formal grammar

Syntax

Values

none
Is a keyword indicating that the element is not moved down to clear past floating elements.
left
Is a keyword indicating that the element is moved down to clear past left floats.
right
Is a keyword indicating that the element is moved down to clear past right floats.
both
Is a keyword indicating that the element is moved down to clear past both left and right floats.
inline-start
Is a keyword indicating that the element is moved down to clear floats on start side of its containing block, that is the left floats on ltr scripts and the right floats on rtl scripts.
inline-end
Is a keyword indicating that the element is moved down to clear floats on end side of its containing block, that is the right floats on ltr scripts and the left floats on rtl scripts.

Formal syntax

none | left | right | both | inline-start | inline-end

Examples

clear: left

HTML Content

<div class="wrapper">
 <p class="black">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus sit amet diam. Duis mattis varius dui. Suspendisse eget dolor.</p>
 <p class="red">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p>
 <p class="left">This paragraph clears left.</p>
</div>

CSS Content

.wrapper{
 border:1px solid black;
 padding:10px;
}
.left {
 border: 1px solid black;
 clear: left;
}
.black {
 float: left;
 margin: 0;
 background-color: black;
 color: #fff;
 width: 20%;
}
.red {
 float: left;
 margin: 0;
 background-color: red;
 width:20%;
}
p {
 width: 50%;
}

clear: right

HTML Content

<div class="wrapper">
 <p class="black">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus sit amet diam. Duis mattis varius dui. Suspendisse eget dolor.</p>
 <p class="red">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.</p>
 <p class="right">This paragraph clears right.</p>
</div>

CSS Content

.wrapper{
 border:1px solid black;
 padding:10px;
}
.right {
 border: 1px solid black;
 clear: right;
}
.black {
 float: right;
 margin: 0;
 background-color: black;
 color: #fff;
 width:20%;
}
.red {
 float: right;
 margin: 0;
 background-color: red;
 width:20%;
}
p {
 width: 50%;
}

clear: both

HTML

<div class="wrapper">
 <p class="black">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus sit amet diam. Duis mattis varius dui. Suspendisse eget dolor. Fusce pulvinar lacus ac dui.</p>
 <p class="red">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus sit amet diam. Duis mattis varius dui. Suspendisse eget dolor.</p>
 <p class="both">This paragraph clears both.</p>
</div>

CSS

.wrapper{
 border:1px solid black;
 padding:10px;
}
.both {
 border: 1px solid black;
 clear: both;
}
.black {
 float: left;
 margin: 0;
 background-color: black;
 color: #fff;
 width:20%;
}
.red {
 float: right;
 margin: 0;
 background-color: red;
 width:20%;
}
p {
 width: 45%;
}

Specifications

Specification Status Comment
CSS Logical Properties Level 1
The definition of 'float and clear' in that specification.
Editor's Draft Adds the values inline-start and inline-end
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'clear' in that specification.
Recommendation No significant changes, though details are clarified.
CSS Level 1
The definition of 'clear' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Feature Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 4.0 3.5 1.0
inline-start, inline-end No support No support 55 (55) No support No support No support
Feature Android Edge Firefox Mobile (Gecko) Firefox OS IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Basic support 1.0 (Yes) 1.0 (1) 1.0 6.0 6.0 1.0
inline-start, inline-end No support No support 55.0 (55) 2.5 No support No support No support

See also