فهرست الفبایی عناصر XUL

فهرست عناصر طبقه بندی شده XUL

پنجره (ویندوز)

ساختار پنجره

 • ---

منوها و پنجره های خودبازشو

 • ---

نوار ابزار

 • toolbar
 • toolbarbutton
 • toolbargrippy
 • toolbaritem
 • toolbarpallete
 • toolbarseperator
 • toolbarspring

سربرگ ها و ابزارهای گروه بندی

 • tab
 • tabbox
 • tabpanel
 • tabpanels
 • tabs

کنترل ها

 • ---

متن و تصویر

 • label
 • caption
 • image

فهرست ها

 • ---

ساختارهای درختی

 • ---

آرایش

 • ---

قالب ها

 • ---

اسکریپت ها

 • ---

عناصر کمکی

دیگر عناصر XUL

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: wbamberg, mdnwebdocs-bot, chrisdavidmills, farshad24
Last updated by: wbamberg,