این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

(fa translation)

Mozilla has several technologies used as components of its projects. These are documented here.

XUL
XUL (XML User Interface Language) is Mozilla's XML-based language for building user interfaces of applications like Firefox.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: chrisdavidmills
 Last updated by: chrisdavidmills,