این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

راه های فراوانی برای همکاری در پروژه موزیلا وجود دارد: کد نویسی, آزمایش, بهبود روند ساخت موزیلا و ابزارها, یا کمک کردن در بهبود مستندسازی ها. این راهنما اطلاعاتی را ارائه می دهد که نه فقط به شما در شروع برای همکاری با موزیلا کمک می کند بلکه ، می تواند می توانید این را به عنوان مرجعی برای مراجعات بعدی استفاده کنید حتی برای شما که با تجربه هستید.

عنوان های مستند سازی

شروع به کار
راهنمای قدم به قدم مبتدیان برای همکاری با موزیلا.
کار کردن با کد های موزیلا
راهنمای کد ها, چگونگی دریافت کد ها,و راهنمایی کد نویسی استاندارد.
سازو کار ساختن
چگونگی ساخت برنامه برای فایرفاکس ، تاندربرد ، سی مانکی و بقیه برنامه ها.
بازبینی روند توسعه
بازبینی از روند کلی توسعه کد موزیلا.
مدیریت چند پروفایلی
هنگام کار کردن با نسخه های غیر رسمی فایرفاکس, این بسیار سود مند است که چند پروفایل داشته باشید., مانند اینکه یکی برای کارهای معمولی و دیگری برای تست برنامه ها.
تست اتوماتیک
چگونگی اجرای تست ها اتوماتیک موزیلا, و چگونگی نوشتن تست های جدید.
چگونگی ارائه کردن پیوست بهبود
بعد از نوشتن پیوست خود,شما نیاز دارید تا پیوست را ارسال کنید. این مقاله روند بازبینی و چگونگی تایید را شرح می دهد.
Getting documentation updated
How to ensure that documentation is kept up to date as you develop.
Mozilla modules and module ownership
This article provides information about Mozilla's modules, what the role of a module owner is, and how module owners are selected.
Code snippets
Useful code samples for a wide variety of things you might need to figure out how to do.
Mozilla development strategies
Tips for how to make the most of your time working on the Mozilla project.
Debugging
Find helpful tips and guides for debugging Mozilla code.
Performance
Performance guides and utilities to help you make your code perform well (and to play nicely with others).
The Mozilla platform
Information about the workings of the Mozilla platform.
Adding APIs to the navigator object
How to augment the window.navigator object with additional APIs.
Interface Compatibility
Guidelines for modifying scriptable and binary APIs in Mozilla.
Customizing Firefox
Information about creating customized versions of Firefox.
Virtual ARM Linux environment
How to set up an ARM emulator running Linux for testing ARM-specific, but not necessarily platform-specific, code. Useful for mobile developers.
Obsolete Build Caveats and Tips
A place to put build tips which are no longer relevant to building the latest version of the code from main but are relevant when building old codebases.

Tools

Bugzilla
The Bugzilla database used to track issues for Mozilla projects.
MXR
Browse and search the Mozilla source code repository on the Web.
DXR
Next generation of searching Mozilla's source code. In active development.
Bonsai
The Bonsai tool lets you find out who changed what file in the repository, and when they did it.
Mercurial
The distributed version-control system used to manage Mozilla's source code.
TBPL (Tinderbox Push Log)
Tinderbox Push Log shows the status of the tree (whether or not it currently builds successfully).  Check this before checking in and out, to be sure you're working with a working tree.
Crash tracking
Information about the Socorro crash reporting system.
Performance tracking: Datazilla and Graphs
See performance information for Mozilla projects.
Callgraph
A tool to help perform static analysis of the Mozilla code by generating callgraphs automatically.
Developer forums
A topic-specific list of discussion forums where you can talk about Mozilla development issues.
Mozilla Platform Development Cheat Sheet
Brian Bondy's list of frequently referenced information for platform developers.
Firefox development video tutorials
Brian Bondy's video tutorials on Firefox development.

 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, Mostafa.S, Sheppy
Last updated by: mdnwebdocs-bot,