Revision 299787 of مرجع صفت‌های HTML

 • Revision slug: HTML/Attributes
 • Revision title: صفت‌ها
 • Revision id: 299787
 • Created:
 • Creator: navid-emami
 • Is current revision? خیر
 • توضیح

Revision Content

 

نام صفت عنصرها توضیح
accept {{ HTMLElement("form") }}, {{ HTMLElement("input") }} فهرست انواعی که سرور قبول می‌کند، معمولا از نوع فایل.
accept-charset {{ HTMLElement("form") }} فهرستی از مجموعه کاراکترهای پشتیبانی شده.
accesskey Global attribute تعیین کلید میانبری از صفحه‌کلید جهت فعال‌سازی یا افزودن focus به عنصر مورد نظر.
action {{ HTMLElement("form") }} نشانی فایلی که قرار است اطلاعات ارسالی از فرم را پردازش کند.
align {{ HTMLElement("applet") }}, {{ HTMLElement("caption") }}, {{ HTMLElement("col") }}, {{ HTMLElement("colgroup") }},  {{ HTMLElement("hr") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("table") }}, {{ HTMLElement("tbody") }},  {{ HTMLElement("td") }},  {{ HTMLElement("tfoot") }} , {{ HTMLElement("th") }}, {{ HTMLElement("thead") }}, {{ HTMLElement("tr") }} تنظیمات مربوط به چینش عنصر را تعیین می‌کند.
alt

{{ HTMLElement("applet") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("input") }}

متن جایگزین تصویر، زمانی که تصویر قابل نمایش نباشد.
async {{ HTMLElement("script") }} نشان‌دهنده‌ی این است که اسکریپت باید به صورت نامتقارن اجرا شود.
autocomplete {{ HTMLElement("form") }}, {{ HTMLElement("input") }} نشان‌دهنده‌ی این است که آیا کنترل‌های موجود در این فرم قابلیت اختیار مقادیر پیش‌فرض مرورگر را دارند یا خیر.
autofocus {{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("keygen") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }} بعد از بارگذاری صفحه، عنصر مورد نظر focus را به خود می‌گیرد.
autoplay {{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("video") }} پخش صوت یا تصویر به محض آماده شدن.
bgcolor {{ HTMLElement("body") }}, {{ HTMLElement("col") }}, {{ HTMLElement("colgroup") }}, {{ HTMLElement("marquee") }}, {{ HTMLElement("table") }}, {{ HTMLElement("tbody") }}, {{ HTMLElement("tfoot") }}, {{ HTMLElement("td") }}, {{ HTMLElement("th") }}, {{ HTMLElement("tr") }}

رنگ پیش‌زمینه‌ی عنصر.

یادداشت: این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی {{ Cssxref("background-color") }} در CSS به جای آن استفاده کرد.

border {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("table") }}

نشان‌دهنده‌ی حاشیه‌ی عنصر مورد نظر.

یادداشت: این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی {{ Cssxref("border") }} در CSS به جای آن استفاده کرد.

buffered {{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("video") }} شامل بازه‌ی زمانی است که محتوای مورد نظر در آن بازه بافر شده است.
challenge {{ HTMLElement("keygen") }} رشته‌ای از حروف که به همراه کلید عمومی ارسال می‌شود.
charset {{ HTMLElement("meta") }}, {{ HTMLElement("script") }} نوع کدگذاری کاراکترهای موجود در صفحه یا اسکریپت را تعیین می‌کند.
checked {{ HTMLElement("command") }}, {{ HTMLElement("input") }} نشان‌دهنده‌ی این است که آیا عنصر مورد نظر در زمان بارگذاری صفحه باید انتخاب شود یا خیر.
cite {{ HTMLElement("blockquote") }}, {{ HTMLElement("del") }}, {{ HTMLElement("ins") }}, {{ HTMLElement("q") }} به نشانی منبع نقل قول اشاره می‌کند.
class Global attribute اغلب به همراه CSS به کار می‌رود تا عنصرهایی با ویژگی‌های مشترک را سبک‌دهی کند.
code {{ HTMLElement("applet") }} نشانی فایل با پیشوند class که اپلت برای بارگذاری و اجراشدن به آن نیاز دارد را، شامل می‌شود.
codebase {{ HTMLElement("applet") }} این صفت نشانی مطلق یا نسبی دایرکتوری که فایل‌های با پیشوند class مورد نیاز اپلت هستند، را شامل می‌شود.
color {{ HTMLElement("basefont") }}, {{ HTMLElement("font") }}, {{ HTMLElement("hr") }}

این صفت رنگ متن را با توجه به دو الگوی "نام رنگ" یا "مقدار هگزادسیمال رنگ" مشخص می‌کند.

یادداشت: این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی {{ Cssxref("color") }} در CSS به جای آن استفاده کرد.

cols {{ HTMLElement("textarea") }} تعداد ستون‌های ناحیه‌ی متنی را مشخص می‌کند.
colspan {{ HTMLElement("td") }}, {{ HTMLElement("th") }} تعداد ستون‌های یک سلول (خانه) از جدول را مشخص می‌کند.
content {{ HTMLElement("meta") }} مقداری که منطبق با http-equiv یا name است.
contenteditable Global attribute نشان‌دهنده‌ی این است که آیا محتوای عنصر قابل ویرایش هستنند یا خیر.
contextmenu Global attribute ID یک {{ HTMLElement("menu") }} را به عنوان منو تعیین می‌کند.
controls {{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("video") }} نشان‌دهنده‌ی این است که آیا مرورگر دکمه‌های کنترل فایل صوتی یا تصویری را باید نشان بدهد یا خیر.
coords {{ HTMLElement("area") }} مجموعه‌ای از مقادیر که نشان‌دهنده‌ی مختصات ناحیه‌ی مورد نظر هستند.
data {{ HTMLElement("object") }} نشانی منبع مورد نیاز را تعیین می‌کند.
datetime {{ HTMLElement("del") }}, {{ HTMLElement("ins") }}, {{ HTMLElement("time") }} نشان‌دهنده‌ی تاریخ و زمان به کار رفته در عنصر مورد نظر است.
default {{ HTMLElement("track") }} نشان‌دهنده‌ی این است که track قبل از اینکه تنظیمات کاربر تغییر کند، باید فعال شود.
defer {{ HTMLElement("script") }} نشان‌دهنده‌ی این است که اسکریپت بلافاصله بعد از بارگذاری و تفسیر صفحه باید اجرا شود.
dir Global attribute جهت نوشته‌شدن متن را مشخص می‌کند. مقادیر قابل قبول عبارتند از ltr (چپ به راست)و rtl (راست به چپ)
dirname {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}  
disabled {{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("command") }}, {{ HTMLElement("fieldset") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("keygen") }}, {{ HTMLElement("optgroup") }}, {{ HTMLElement("option") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }} نشان‌دهنده‌ی این است که آیا کاربر امکان تعامل با عنصر مورد نظر را دارد یا خیر.
draggable Global attribute قابلیت کشیده‌شدن عنصر (کلیک بر روی آن و حرکت دادنش) را تعیین می‌کند.
dropzone Global attribute ناحیه‌ای که عنصر کشیده‌شده را می‌توان در آن رها (drop) کرد.
enctype {{ HTMLElement("form") }} وقتی از method ای مانند POST برای ارسال مقادیر فرم استفاده می‌شود، این صفت نوع محتوای داده‌ای را در فرم تعیین می‌کند.
for {{ HTMLElement("label") }}, {{ HTMLElement("output") }} تعیین عنصرهایی که به عنصر مورد نظر تعلق دارند.
form {{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("fieldset") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("keygen") }}, {{ HTMLElement("label") }}, {{ HTMLElement("meter") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("output") }}, {{ HTMLElement("progress") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }} نشان‌دهنده‌ی فرمی است که مالک (پدر) عنصر مورد نظر است.
headers {{ HTMLElement("td") }}, {{ HTMLElement("th") }} IDهای عنصر(های) <th> که به این عنصر مربوط می‌شوند.
height {{ HTMLElement("canvas") }}, {{ HTMLElement("embed") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("video") }}

در برخی کاربردها مانند {{ HTMLElement("div") }}، این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی {{ Cssxref("height") }} در CSS به جای آن استفاده کرد. در سایر موارد مانند {{ HTMLElement("canvas") }} استفاده از این صفت ضروری است.

hidden Global attribute ارتباط یک عنصر را نشان می‌دهد.
high {{ HTMLElement("meter") }} پایین‌ترین مرز از بالاترین محدوده را نشان می‌دهد.
href {{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("base") }}, {{ HTMLElement("link") }} نشانی منبعی که پیوند (لینک) به آن اشاره دارد.
hreflang {{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("link") }} زبان منبعی که پیوند (لینک) به آن اشاره دارد.
http-equiv {{ HTMLElement("meta") }}  
icon {{ HTMLElement("command") }} تصویری که نشان‌دهنده‌ی command باشد را تعیین می‌کند.
id Global attribute اغلب با CSS به کار می‌رود تا عنصر مورد نظر را سبک دهی کند. مقدار این صفت باید منحصر به فرد (یکتا) باشد.
ismap {{ HTMLElement("img") }} نشان‌دهنده‌ی این است که آیا تصویر بخشی از یک image map سمت سرور می‌باشد یا خیر.
itemprop Global attribute  
keytype {{ HTMLElement("keygen") }} نوع کلید تولید شده را مشخص می‌کند.
kind {{ HTMLElement("track") }} گونه‌ی متنی track را مشخص می‌کند.
label {{ HTMLElement("track") }} متنی خوانا برای track مشخص می‌کند.
lang Global attribute زبانی که در عنصر مورد نظر به کار رفته است را مشخص می‌کند.
language {{ HTMLElement("script") }} زبان اسکریپت را در عنصر مورد نظر تعیین می‌کند.
list {{ HTMLElement("input") }} فهرستی از گزینه‌های از پیش تعریف شده را برای کاربر مشخص می‌کند.
loop {{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("bgsound") }}, {{ HTMLElement("marquee") }}, {{ HTMLElement("video") }} نشان‌دهنده‌ی این است که آیا محتوای مورد نظر (متن، صوت یا تصویر) پس از تمام شدن، دوباره باید اجرا شود یا به نمایش دربیاید یا خیر.
low {{ HTMLElement("meter") }} بالاترین مرز از پایین‌ترین محدوده را نشان می‌دهد.
manifest {{ HTMLElement("html") }} نشانی فایل cache manifest (جهت مرور آفلاین صفحات) را در سند مشخص می‌کند.
max {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("meter") }}, {{ HTMLElement("progress") }} نشان‌دهنده‌ی بیشترین مقدار مجاز است.
maxlength {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("textarea") }} بیشترین تعداد کاراکترها را در عنصر مورد نظر تعیین می‌کند.
media {{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("link") }}, {{ HTMLElement("source") }}, {{ HTMLElement("style") }} بخش کوچکی از رسانه که منبع پیوند داده شده برای آن طراحی شده است، را مشخص می‌کند.
method {{ HTMLElement("form") }} مشخص می‌کند که از کدام متد HTTP برای ارسال داده‌های فرم استفاده شود، که می‌تواند GET (پیش‌فرض) یا POST باشد.
min {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("meter") }} نشان‌دهنده‌ی کمترین مقدار مجاز است.
multiple {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("select") }}

نشان‌دهنده‌ی این است که آیا مقدارهای چندتایی می‌توانند در ورودی‌های email یا file وارد شوند یا خیر.

name {{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("form") }}, {{ HTMLElement("fieldset") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("keygen") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("output") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}, {{ HTMLElement("map") }}, {{ HTMLElement("meta") }}, {{ HTMLElement("param") }} Name of the element. For example used by the server to identify the fields in form submits.
novalidate {{ HTMLElement("form") }} This attribute indicates that the form shouldn't be validated when submitted.
open {{ HTMLElement("details") }} Indicates whether the details will be shown on page load.
optimum {{ HTMLElement("meter") }} Indicates the optimal numeric value.
pattern {{ HTMLElement("input") }} Defines a regular expression which the element's value will be validated against.
ping {{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}  
placeholder {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("textarea") }} Provides a hint to the user of what can be entered in the field.
poster {{ HTMLElement("video") }} A URL indicating a poster frame to show until the user plays or seeks.
preload {{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("video") }} Indicates whether the whole resource, parts of it or nothing should be preloaded.
pubdate {{ HTMLElement("time") }} Indicates whether this date and time is the date of the nearest {{ HTMLElement("article") }} ancestor element.
radiogroup {{ HTMLElement("command") }}  
readonly {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("textarea") }} Indicates whether the element can be edited.
rel {{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("link") }} Specifies the relationship of the target object to the link object.
required {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }} Indicates whether this element is required to fill out or not.
reversed {{ HTMLElement("ol") }} Indicates whether the list should be displayed in a descending order instead of a ascending.
rows {{ HTMLElement("textarea") }} Defines the number of rows in a textarea.
rowspan {{ HTMLElement("td") }}, {{ HTMLElement("th") }} Defines the number of rows a table cell should span over.
sandbox {{ HTMLElement("iframe") }}  
spellcheck Global attribute Indicates whether spell checking is allowed for the element.
scope {{ HTMLElement("th") }}  
scoped {{ HTMLElement("style") }}  
seamless {{ HTMLElement("iframe") }}  
selected {{ HTMLElement("option") }} Defines a value which will be selected on page load.
shape {{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}  
size {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("select") }} Defines the width of the element (in pixels). If the element's type attribute is text or password then it's the number of characters.
sizes {{ HTMLElement("link") }}  
span {{ HTMLElement("col") }}, {{ HTMLElement("colgroup") }}  
src {{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("embed") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("script") }}, {{ HTMLElement("source") }}, {{ HTMLElement("track") }}, {{ HTMLElement("video") }} The URL of the embeddable content.
srcdoc {{ HTMLElement("iframe") }}  
srclang {{ HTMLElement("track") }}  
start {{ HTMLElement("ol") }} Defines the first number if other than 1.
step {{ HTMLElement("input") }}  
style Global attribute Defines CSS styles which will override styles previously set.
summary {{ HTMLElement("table") }}  
tabindex Global attribute Overrides the browser's default tab order and follows the one specified instead.
target {{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("base") }}, {{ HTMLElement("form") }}  
title Global attribute Text to be displayed in a tooltip when hovering over the element.
type {{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("command") }}, {{ HTMLElement("embed") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("script") }}, {{ HTMLElement("source") }}, {{ HTMLElement("style") }}, {{ HTMLElement("menu") }} Defines the type of the element.
usemap {{ HTMLElement("img") }},  {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("object") }}  
value {{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("option") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("li") }}, {{ HTMLElement("meter") }}, {{ HTMLElement("progress") }}, {{ HTMLElement("param") }} Defines a default value which will be displayed in the element on page load.
width {{ HTMLElement("canvas") }}, {{ HTMLElement("embed") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("video") }} Note: In some instances, such as {{ HTMLElement("div") }}, this is a legacy attribute, in which case the CSS {{ Cssxref("width") }} property should be used instead. In other cases, such as {{ HTMLElement("canvas") }}, the width must be specified with this attribute.
wrap {{ HTMLElement("textarea") }} Indicates whether the text should be wrapped.

{{ languages( { "fr": "fr/HTML/Attributs", "en": "en/HTML/Attributes", "ja": "ja/HTML/Attributes" } ) }}

Revision Source

<p dir="rtl">&nbsp;</p>
<table class="standard-table" dir="rtl">
 <thead>
  <tr>
   <th style="text-align: center;">نام صفت</th>
   <th style="text-align: center;">عنصرها</th>
   <th style="text-align: center;">توضیح</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">accept</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("form") }}, {{ HTMLElement("input") }}</td>
   <td style="text-align: right;">فهرست انواعی که سرور قبول می‌کند، معمولا از نوع فایل.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">accept-charset</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("form") }}</td>
   <td style="text-align: right;">فهرستی از مجموعه کاراکترهای پشتیبانی شده.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">accesskey</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">تعیین کلید میانبری از صفحه‌کلید جهت فعال‌سازی یا افزودن focus به عنصر مورد نظر.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">action</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("form") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشانی فایلی که قرار است اطلاعات ارسالی از فرم را پردازش کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">align</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("applet") }}, {{ HTMLElement("caption") }}, {{ HTMLElement("col") }}, {{ HTMLElement("colgroup") }},&nbsp; {{ HTMLElement("hr") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("table") }}, {{ HTMLElement("tbody") }},&nbsp; {{ HTMLElement("td") }},&nbsp; {{ HTMLElement("tfoot") }} , {{ HTMLElement("th") }}, {{ HTMLElement("thead") }}, {{ HTMLElement("tr") }}</td>
   <td style="text-align: right;">تنظیمات مربوط به چینش عنصر را تعیین می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">alt</td>
   <td>
    <p dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("applet") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("input") }}</p>
   </td>
   <td style="text-align: right;">متن جایگزین تصویر، زمانی که تصویر قابل نمایش نباشد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">async</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("script") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که اسکریپت باید به صورت نامتقارن اجرا شود.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">autocomplete</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("form") }}, {{ HTMLElement("input") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که آیا کنترل‌های موجود در این فرم قابلیت اختیار مقادیر پیش‌فرض مرورگر را دارند یا خیر.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">autofocus</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("keygen") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td style="text-align: right;">بعد از بارگذاری صفحه، عنصر مورد نظر focus را به خود می‌گیرد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">autoplay</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("video") }}</td>
   <td style="text-align: right;">پخش صوت یا تصویر به محض آماده شدن.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">bgcolor</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("body") }}, {{ HTMLElement("col") }}, {{ HTMLElement("colgroup") }}, {{ HTMLElement("marquee") }}, {{ HTMLElement("table") }}, {{ HTMLElement("tbody") }}, {{ HTMLElement("tfoot") }}, {{ HTMLElement("td") }}, {{ HTMLElement("th") }}, {{ HTMLElement("tr") }}</td>
   <td style="text-align: right;">
    <p>رنگ پیش‌زمینه‌ی عنصر.</p>
    <p>یادداشت: این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی {{ Cssxref("background-color") }} در CSS به جای آن استفاده کرد.</p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
 <tbody>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">border</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("table") }}</td>
   <td>
    <p style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی حاشیه‌ی عنصر مورد نظر.</p>
    <p style="text-align: right;">یادداشت: این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی {{ Cssxref("border") }} در CSS به جای آن استفاده کرد.</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">buffered</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("video") }}</td>
   <td style="text-align: right;">شامل بازه‌ی زمانی است که محتوای مورد نظر در آن بازه بافر شده است.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">challenge</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("keygen") }}</td>
   <td style="text-align: right;">رشته‌ای از حروف که به همراه کلید عمومی ارسال می‌شود.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">charset</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("meta") }}, {{ HTMLElement("script") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نوع کدگذاری کاراکترهای موجود در صفحه یا اسکریپت را تعیین می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">checked</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("command") }}, {{ HTMLElement("input") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که آیا عنصر مورد نظر در زمان بارگذاری صفحه باید انتخاب شود یا خیر.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">cite</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("blockquote") }}, {{ HTMLElement("del") }}, {{ HTMLElement("ins") }}, {{ HTMLElement("q") }}</td>
   <td style="text-align: right;">به نشانی منبع نقل قول اشاره می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">class</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">اغلب به همراه CSS به کار می‌رود تا عنصرهایی با ویژگی‌های مشترک را سبک‌دهی کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">code</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("applet") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشانی فایل با پیشوند class که اپلت برای بارگذاری و اجراشدن به آن نیاز دارد را، شامل می‌شود.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">codebase</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("applet") }}</td>
   <td style="text-align: right;">این صفت نشانی مطلق یا نسبی دایرکتوری که فایل‌های با پیشوند class مورد نیاز اپلت هستند، را شامل می‌شود.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">color</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("basefont") }}, {{ HTMLElement("font") }}, {{ HTMLElement("hr") }}</td>
   <td>
    <p style="text-align: right;">این صفت رنگ متن را با توجه به دو الگوی "نام رنگ" یا "مقدار هگزادسیمال رنگ" مشخص می‌کند.</p>
    <p style="text-align: right;">یادداشت: این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی {{ Cssxref("color") }} در CSS به جای آن استفاده کرد.</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">cols</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td style="text-align: right;">تعداد ستون‌های ناحیه‌ی متنی را مشخص می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">colspan</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("td") }}, {{ HTMLElement("th") }}</td>
   <td style="text-align: right;">تعداد ستون‌های یک سلول (خانه) از جدول را مشخص می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">content</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("meta") }}</td>
   <td style="text-align: right;">مقداری که منطبق با <code>http-equiv</code> یا <code>name</code> است.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">contenteditable</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که آیا محتوای عنصر قابل ویرایش هستنند یا خیر.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">contextmenu</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">ID یک {{ HTMLElement("menu") }} را به عنوان منو تعیین می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">controls</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("video") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که آیا مرورگر دکمه‌های کنترل فایل صوتی یا تصویری را باید نشان بدهد یا خیر.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">coords</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("area") }}</td>
   <td style="text-align: right;">مجموعه‌ای از مقادیر که نشان‌دهنده‌ی مختصات ناحیه‌ی مورد نظر هستند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">data</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("object") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشانی منبع مورد نیاز را تعیین می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">datetime</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("del") }}, {{ HTMLElement("ins") }}, {{ HTMLElement("time") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی تاریخ و زمان به کار رفته در عنصر مورد نظر است.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">default</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("track") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که track قبل از اینکه تنظیمات کاربر تغییر کند، باید فعال شود.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">defer</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("script") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که اسکریپت بلافاصله بعد از بارگذاری و تفسیر صفحه باید اجرا شود.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">dir</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">جهت نوشته‌شدن متن را مشخص می‌کند. مقادیر قابل قبول عبارتند از ltr (چپ به راست)و rtl (راست به چپ)</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">dirname</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">disabled</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("command") }}, {{ HTMLElement("fieldset") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("keygen") }}, {{ HTMLElement("optgroup") }}, {{ HTMLElement("option") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که آیا کاربر امکان تعامل با عنصر مورد نظر را دارد یا خیر.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">draggable</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">قابلیت کشیده‌شدن عنصر (کلیک بر روی آن و حرکت دادنش) را تعیین می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">dropzone</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">ناحیه‌ای که عنصر کشیده‌شده را می‌توان در آن رها (drop) کرد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">enctype</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("form") }}</td>
   <td style="text-align: right;">وقتی از <code>method</code> ای مانند POST برای ارسال مقادیر فرم استفاده می‌شود، این صفت نوع محتوای داده‌ای را در فرم تعیین می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">for</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("label") }}, {{ HTMLElement("output") }}</td>
   <td style="text-align: right;">تعیین عنصرهایی که به عنصر مورد نظر تعلق دارند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">form</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("fieldset") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("keygen") }}, {{ HTMLElement("label") }}, {{ HTMLElement("meter") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("output") }}, {{ HTMLElement("progress") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی فرمی است که مالک (پدر) عنصر مورد نظر است.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">headers</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("td") }}, {{ HTMLElement("th") }}</td>
   <td style="text-align: right;">IDهای عنصر(های) &lt;th&gt; که به این عنصر مربوط می‌شوند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">height</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("canvas") }}, {{ HTMLElement("embed") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("video") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">
    <p dir="rtl" style="text-align: right;">در برخی کاربردها مانند {{ HTMLElement("div") }}، این یک صفت قدیمی است که باید از ویژگی {{ Cssxref("height") }} در CSS به جای آن استفاده کرد. در سایر موارد مانند {{ HTMLElement("canvas") }} استفاده از این صفت ضروری است.</p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
 <tbody>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">hidden</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">ارتباط یک عنصر را نشان می‌دهد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">high</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("meter") }}</td>
   <td style="text-align: right;">پایین‌ترین مرز از بالاترین محدوده را نشان می‌دهد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">href</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("base") }}, {{ HTMLElement("link") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشانی منبعی که پیوند (لینک) به آن اشاره دارد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">hreflang</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("link") }}</td>
   <td style="text-align: right;">زبان منبعی که پیوند (لینک) به آن اشاره دارد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">http-equiv</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("meta") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">icon</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("command") }}</td>
   <td style="text-align: right;">تصویری که نشان‌دهنده‌ی command باشد را تعیین می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">id</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">اغلب با CSS به کار می‌رود تا عنصر مورد نظر را سبک دهی کند. مقدار این صفت باید منحصر به فرد (یکتا) باشد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">ismap</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("img") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که آیا تصویر بخشی از یک image map سمت سرور می‌باشد یا خیر.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">itemprop</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">keytype</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("keygen") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نوع کلید تولید شده را مشخص می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">kind</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("track") }}</td>
   <td style="text-align: right;">گونه‌ی متنی track را مشخص می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">label</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("track") }}</td>
   <td style="text-align: right;">متنی خوانا برای track مشخص می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">lang</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td style="text-align: right;">زبانی که در عنصر مورد نظر به کار رفته است را مشخص می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">language</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("script") }}</td>
   <td style="text-align: right;">زبان اسکریپت را در عنصر مورد نظر تعیین می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">list</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}</td>
   <td style="text-align: right;">فهرستی از گزینه‌های از پیش تعریف شده را برای کاربر مشخص می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">loop</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("bgsound") }}, {{ HTMLElement("marquee") }}, {{ HTMLElement("video") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی این است که آیا محتوای مورد نظر (متن، صوت یا تصویر) پس از تمام شدن، دوباره باید اجرا شود یا به نمایش دربیاید یا خیر.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">low</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("meter") }}</td>
   <td style="text-align: right;">بالاترین مرز از پایین‌ترین محدوده را نشان می‌دهد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">manifest</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("html") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشانی فایل cache manifest (جهت مرور آفلاین صفحات) را در سند مشخص می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">max</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("meter") }}, {{ HTMLElement("progress") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی بیشترین مقدار مجاز است.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">maxlength</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td style="text-align: right;">بیشترین تعداد کاراکترها را در عنصر مورد نظر تعیین می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">media</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("link") }}, {{ HTMLElement("source") }}, {{ HTMLElement("style") }}</td>
   <td style="text-align: right;">بخش کوچکی از رسانه که منبع پیوند داده شده برای آن طراحی شده است، را مشخص می‌کند.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">method</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("form") }}</td>
   <td style="text-align: right;">مشخص می‌کند که از کدام متد HTTP برای ارسال داده‌های فرم استفاده شود، که می‌تواند GET (پیش‌فرض) یا POST باشد.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">min</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("meter") }}</td>
   <td style="text-align: right;">نشان‌دهنده‌ی کمترین مقدار مجاز است.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">multiple</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("select") }}</td>
   <td style="text-align: right;">
    <p>نشان‌دهنده‌ی این است که آیا مقدارهای چندتایی می‌توانند در ورودی‌های <code>email</code> یا <code>file</code> وارد شوند یا خیر.</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">name</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("form") }}, {{ HTMLElement("fieldset") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("keygen") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("output") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}, {{ HTMLElement("map") }}, {{ HTMLElement("meta") }}, {{ HTMLElement("param") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Name of the element. For example used by the server to identify the fields in form submits.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">novalidate</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("form") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">This attribute indicates that the form shouldn't be validated when submitted.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">open</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("details") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Indicates whether the details will be shown on page load.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">optimum</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("meter") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Indicates the optimal numeric value.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">pattern</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Defines a regular expression which the element's value will be validated against.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">ping</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">placeholder</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Provides a hint to the user of what can be entered in the field.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">poster</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("video") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">A URL indicating a poster frame to show until the user plays or seeks.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">preload</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("video") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Indicates whether the whole resource, parts of it or nothing should be preloaded.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">pubdate</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("time") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Indicates whether this date and time is the date of the nearest {{ HTMLElement("article") }} ancestor element.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">radiogroup</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("command") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">readonly</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Indicates whether the element can be edited.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">rel</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("link") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Specifies the relationship of the target object to the link object.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">required</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("select") }}, {{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Indicates whether this element is required to fill out or not.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">reversed</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("ol") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Indicates whether the list should be displayed in a descending order instead of a ascending.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">rows</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Defines the number of rows in a textarea.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">rowspan</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("td") }}, {{ HTMLElement("th") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Defines the number of rows a table cell should span over.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">sandbox</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("iframe") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">spellcheck</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Indicates whether spell checking is allowed for the element.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">scope</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("th") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">scoped</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("style") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">seamless</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("iframe") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">selected</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("option") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Defines a value which will be selected on page load.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">shape</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">size</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("select") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Defines the width of the element (in pixels). If the element's <code>type</code> attribute is <code>text</code> or <code>password</code> then it's the number of characters.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">sizes</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("link") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">span</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("col") }}, {{ HTMLElement("colgroup") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">src</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("audio") }}, {{ HTMLElement("embed") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("script") }}, {{ HTMLElement("source") }}, {{ HTMLElement("track") }}, {{ HTMLElement("video") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">The URL of the embeddable content.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">srcdoc</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("iframe") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">srclang</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("track") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">start</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("ol") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Defines the first number if other than 1.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">step</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("input") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">style</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Defines CSS styles which will override styles previously set.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">summary</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("table") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">tabindex</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Overrides the browser's default tab order and follows the one specified instead.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">target</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("a") }}, {{ HTMLElement("area") }}, {{ HTMLElement("base") }}, {{ HTMLElement("form") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">title</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;"><a href="/en/HTML/Global_attributes" title="en/HTML/Global attributes">Global attribute</a></td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Text to be displayed in a tooltip when hovering over the element.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">type</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("command") }}, {{ HTMLElement("embed") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("script") }}, {{ HTMLElement("source") }}, {{ HTMLElement("style") }}, {{ HTMLElement("menu") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Defines the type of the element.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">usemap</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("img") }},&nbsp; {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("object") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">value</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("button") }}, {{ HTMLElement("option") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("li") }}, {{ HTMLElement("meter") }}, {{ HTMLElement("progress") }}, {{ HTMLElement("param") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Defines a default value which will be displayed in the element on page load.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">width</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("canvas") }}, {{ HTMLElement("embed") }}, {{ HTMLElement("iframe") }}, {{ HTMLElement("img") }}, {{ HTMLElement("input") }}, {{ HTMLElement("object") }}, {{ HTMLElement("video") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Note: In some instances, such as {{ HTMLElement("div") }}, this is a legacy attribute, in which case the CSS {{ Cssxref("width") }}&nbsp;property should be used instead. In other cases, such as {{ HTMLElement("canvas") }}, the width must be specified with this attribute.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">wrap</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">{{ HTMLElement("textarea") }}</td>
   <td dir="ltr" style="text-align: center;">Indicates whether the text should be wrapped.</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
<p dir="rtl">{{ languages( { "fr": "fr/HTML/Attributs", "en": "en/HTML/Attributes", "ja": "ja/HTML/Attributes" } ) }}</p>
Revert to this revision