Prototype-based programming

Prototype-based programming نوعی از  برنامه نویسی شی گرایی که در آن کلاسها به صراحت تعریف نشده اند, بلکه با افزودن ویژگی ها و روش ها به نمونه ای از کلاس دیگر یا ، حتی با اضافه کردن آنها به یک شیء خالی مشتق می شوند.

به زبان ساده تر: این نوع از سبک اجازه میدهد شی ایجاد شود، بدون تعریف کلاس.

Learn More

General knowledge