این ترجمه ناقص است. لطفاً در ترجمه این مقاله از انگلیسی کمک کنید.

پروتکل

 

.مجموعه ای از قوانینی که چگونگی ارتباط بین داده ها با کامپیوترها را تعریف میکند.

        ارتباط میان دستگاه های ارتباطی زمانی صورت میگیرد که فرمت داده ها ی منتقل شده برای هر یک از این دستگاه ها قابل قبول باشد و مجموعه ی این قوانین پروتکل نام دارد

 

Learn more

General Knowledge

 

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, Nazanin_AT
Last updated by: mdnwebdocs-bot,