پروتکل

پروتکل

 

.مجموعه ای از قوانینی که چگونگی ارتباط بین داده ها با کامپیوترها را تعریف میکند.

        ارتباط میان دستگاه های ارتباطی زمانی صورت میگیرد که فرمت داده ها ی منتقل شده برای هر یک از این دستگاه ها قابل قبول باشد و مجموعه ی این قوانین پروتکل نام دارد

 

Learn more

General Knowledge