پروتکل

این ترجمه ناتمام است. Please help translate this article from English

پروتکل

 

.مجموعه ای از قوانینی که چگونگی ارتباط بین داده ها با کامپیوترها را تعریف میکند.

        ارتباط میان دستگاه های ارتباطی زمانی صورت میگیرد که فرمت داده ها ی منتقل شده برای هر یک از این دستگاه ها قابل قبول باشد و مجموعه ی این قوانین پروتکل نام دارد

 

Learn more

General Knowledge