Element

هر اِلِمِنت(element) بخشی از یک صفحه‌ی وب است. در XML و HTML هر المنت می‌تواند حاوی نوعی data، یا چند خط متن، یا یک تصویر، یا حتی خالی باشد. یک المنت در حالت عادی با یک تگ آغازین(opening tag) و چند صفت(attribute) شروع می‌شود، متنی را در خود جای داده و سپس با تگ پایانی بسته(closing tag) می‌شود.

مثال: در <p class="nice">Hello world!</p>، '<p class="nice">' همان تگ آغازین می‌باشد. 'class="nice"' یک صفت به همراه مقدار مخصوص به خود است. 'Hello world!' محتوای متنی این المنت است که داخل تگ آغازین و پایانی محصور شده. '</p>' تگ پایانی می‌باشد.

المنت و تگ(tag) به دو مفهوم مجزا اشاره می‌کنند و کاملاً با هم متفاوتند. تگ‌ها، شروع و پایان هر المنت را نشان می‌دهند، در حالی که هر المنت بخشی از DOM (مجموعه‌ای از تمام المنت‌ها که browserها برای نمایش سایت از آن استفاده می‌کنند) می‌باشد.

مطالب مرتبط