Comparar revisiones

Desarrollo de aplicaciones en Firefox OS

Change Revisions

Revisión 330183:

Revisión 330183 de cortega el

Revisión 347403:

Revisión 347403 de francjp el

Título:
Firefox OS application development
Firefox OS application development
Enlace amigable (slug):
Mozilla/Firefox_OS/Application_development
Mozilla/Firefox_OS/Application_development
Contenido:

Revisión 330183
Revisión 347403
n8      Los aplicativos del sistema operativo Firefox OS <a href="/n8      Las aplicaciones de Firefox OS no son mas que <a href="/es/
>es/Apps" title="https://developer.mozilla.org/en/Apps">Open Web a>Apps" title="https://developer.mozilla.org/en/Apps">Open Web apps
>pps</a> no son mas que aquellos instalados en un teléfono móvil e></a> que estan instaladas en un dispositivo que ejecuta Firefox O
>jectando dicho sistema.>S.
n12        <a href="/es/Apps/Getting_Started" title="Getting startedn12        <a href="/es/Apps/Getting_Started" title="Getting started
> with making apps">Aprendiendo a hacer aplicativos</a>> with making apps">Aprendiendo a hacer aplicaciones</a>
t19      <strong>Note:</strong> Actualmente Firefox OS se identificat19      <strong>Nota:</strong> Actualmente Firefox OS se identifica
> usando el mismo texto UA que Firefox para los sistemas Android, > usando la misma cadena UA que Firefox para los sistemas Android,
>excepto sin cláusula "Android". Por ejemplo: "Mozilla/5.0 (Mobile> excepto sin la clausula <code>Android</code>. Por ejemplo: <code
>; rv:15.0) Gecko/15.0 Firefox/15.0a1".>>Mozilla/5.0 (Mobile; rv:15.0) Gecko/15.0 Firefox/15.0a1</code>.

Volver al historial