mozilla

Revision 235134 of MDN

 • Revision slug: vi
 • Revision title: MDN
 • Revision id: 235134
 • Created:
 • Creator: ThornyLong
 • Is current revision? Yes
 • Comment one or more formatting changes

Revision Content

MDN_1a_150x172.png Chào mừng bạn đến Mạng Phát Triển Mozilla (Mozilla Developer Network - MDN)

Bạn thấy thông báo này có một chút khác biệt. Đừng lo, mọi thứ mà bạn thích về MDC vẫn còn ở đây. Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu một cái tên mới thể hiện tốt hơn về cộng đồng phát triển hiện tại và tất cả các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời mà mọi người đang thực hiện. 
 
Giờ đây chúng ta có một mạng cộng đồng phát triển đa dạng bao phủ lĩnh vực Web, Di Động, Tiện Ích, Ứng Dụng và Phòng Thí Nghiệm. Mạng Phát Trển Mozilla là một cách để hợp nhất họ dưới một sự đồng nhất chung và cung cập một nền tải cho các ứng dụng và chiến dịch tương lai nhằm vào nhu cầu của mọi nhà phát triển. Chúng tôi có một số dự định lớn cho MDN và sẽ được giới thiệu trong các thay đổi thú vị trong vài tháng tới, vì vậy hãy đợi nhé.

HTML5 là gì? Hãy tìm hiểu xem chuẩn web mới nhất giúp gì cho bạn và những gì Mozilla đang làm để giúp các nhà phát triển xây dựng tương lai của web từ hôm nay.
{{ mainpagetabbox() }}

{{ languages( { "ca": "ca", "zh-cn": "cn", "cs": "cs", "de": "de", "el": "el", "en":"en","es": "es", "fa": "fa", "fi": "fi", "fr": "fr", "hu": "hu", "it": "it", "ja": "ja", "ko": "ko", "nl": "nl", "pl": "pl", "pt": "pt", "tr": "tr" , "ru": "ru", "vi": "vi", "zh-tw": "zh_tw"} ) }}

Revision Source

<h2><img align="left" alt="MDN_1a_150x172.png" class="internal lwrap" src="/@api/deki/files/4317/=MDN_1a_150x172.png?size=thumb" style="width: 139px; height: 160px;"> <strong><span style="font-size: large;"><span>Chào mừng bạn đến Mạng Phát Triển Mozilla (</span></span></strong><strong><strong><span style="font-size: large;"><span>Mozilla Developer Network</span></span></strong></strong> - <strong><span style="font-size: large;"><span>MDN)</span></span></strong></h2>
<p><span style="font-size: small;">Bạn thấy thông báo này có một chút khác biệt. Đừng lo, mọi thứ mà bạn thích về MDC vẫn còn ở đây. Chúng tôi chỉ muốn giới thiệu một cái tên mới thể hiện tốt hơn về cộng đồng phát triển hiện tại và tất cả các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời mà mọi người đang thực hiện. <br>  <br> Giờ đây chúng ta có một mạng cộng đồng phát triển đa dạng bao phủ lĩnh vực Web, Di Động, Tiện Ích, Ứng Dụng và Phòng Thí Nghiệm. Mạng Phát Trển Mozilla là một cách để hợp nhất họ dưới một sự đồng nhất chung và cung cập một nền tải cho các ứng dụng và chiến dịch tương lai nhằm vào nhu cầu của mọi nhà phát triển. Chúng tôi có một số dự định lớn cho MDN và sẽ được giới thiệu trong các thay đổi thú vị trong vài tháng tới, vì vậy hãy đợi nhé.<br> </span></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="table-layout:fixed; width:100%;"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="100%"> <div style="margin-right:20px;"> <div style="border: 1px solid rgb(216, 216, 216); background-color: rgb(255, 255, 204); text-align: center; margin-left: 3em; margin-right: 3em; margin-bottom: 1em; padding: 2px; -moz-box-shadow: 2px 2px 3px;"><span style="font-size: large; padding-left: 5px; padding-right: 5px; "><strong><a href="/en/HTML/HTML5" title="en/HTML/HTML5">HTML5</a> là gì? </strong></span><span style="font-size: medium; padding-left: 5px; padding-right: 5px; ">Hãy tìm hiểu xem chuẩn web mới nhất giúp gì cho bạn và những gì Mozilla đang làm để giúp các nhà phát triển xây dựng tương lai của web từ hôm nay.</span></div> {{ mainpagetabbox() }} <table border="0" cellpadding="1" cellspacing="3" style="width: 100%; table-layout: fixed; margin-top: 2.5em;"> <tbody> <tr> <td class="sidebar-box" rowspan="2" valign="top" width="50%"> <h3>Tài liệu</h3> <dl> <dt><a href="/en/Web_Development" title="en/Web Development">Phát triển Web</a></dt> <dd>Các tài nguyên cho nhà phát triển web.</dd> <dt><a href="/en/Accessibility" title="en/Accessibility">Khả năng truy cập</a></dt> <dd>Làm thế nào phát triển cho người khuyết tật.</dd> <dt><a href="/en/Web_Standards" title="en/Web
              Standards">Các chuẩn Web<br> </a></dt> <dd>Làm thế nào và tại sao sử dụng chuẩn web mở khi phát triển.</dd> <dt><a href="/en/Security" title="en/Security">Bảo mật<br> </a></dt> <dd>Tài liệu về bảo mật web.</dd> <dt><a href="/Project:en/How_to_Help" title="Project:en/How to Help">Giúp đỡ tài liệu Mozilla và các chuẩn web</a></dt> <dd>Tài liệu về cách giúp chúng tôi cung cấp một tài liệu phát triển tuyệt hảo.</dd> <dt><a href="/en/Firefox_3.6_for_developers" title="en/Firefox 3.6 for developers">Firefox 3.6 cho các nhà phát triển</a></dt> <dd>Thông tin về các tính năng mới trong Firefox 3.6</dd> <dt><a href="/en/Firefox_10_for_developers" title="en/Firefox_10_for_developers">Firefox 10 cho các nhà phát triển<br> </a></dt> <dd>Tài liệu về các tính năng được thêm vào Firefox 10.</dd> </dl> <div style="text-align:right;"><a href="/En/Documentation_hot_links" title="en/Documentation hot links">Các tài liệu khác<br> </a></div> <dl> <dt> </dt></dl> </td> <td class="sidebar-box" valign="top" width="50%"> <h3>Công cụ phát triển</h3> <dl> <dt><a href="/en/DOM_Inspector" title="en/DOM Inspector">Bộ phân tích DOM</a></dt> <dd>Phân tích và duyệt nội dung theo DOM.</dd> <dt><a class="link-https" href="https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/1843" title="https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/1843">Firebug</a></dt> <dd>Bộ gỡ rối cho các trang web.</dd> <dt><a href="/en/Venkman" title="en/Venkman">Venkman</a></dt> <dd>Bộ gỡ rối JavaScript mạnh.</dd> </dl> <div style="text-align:right;"><a href="/en/Tools" title="en/Tools">Các công cụ khác<br> </a></div> </td> </tr> <tr> <td class="sidebar-box" valign="top">{{ ajaxrss{ feed: 'https://developer.mozilla.org/devnews/?feed=atom' , short: true, max: '5', charset: 'UTF-8' } }}</td> </tr> </tbody> </table> </div> </td> <td valign="top" width="260"> <div class="sidebar-box"> <h3>Tham khảo nhanh</h3> <dl> <dt><a href="/en/HTML" title="en/HTML">HTML</a></dt> <dd>Hypertext Markup Language; công nghệ nền tảng của web.</dd> <dt><a href="/en/CSS/CSS_Reference" title="en/CSS Reference">Tham khảo CSS<br> </a></dt> <dd>Cascading Style Sheets.</dd> <dt><a href="/en/JavaScript" title="en/JavaScript">JavaScript</a></dt> <dd>Ngôn ngữ kịch bản tăng sức mạnh cho các ứng dụng web hiện đại.</dd> <dt><a href="/en/DOM" title="en/DOM">DOM</a></dt> <dd>Document Object Model mô tả bố cục và nội dung của trang web.</dd> </dl> <div style="text-align:right;"><a href="/En/Documentation_hot_links" title="En/Documentation hot links">Các tham khảo khác<br> </a></div> </div> <div class="sidebar-box"> <h3>Công nghệ Mozilla</h3> <dl> <dt><a href="/En/Developing_add-ons" title="en/Developing add-ons">Phát triển tiện ích</a></dt> <dd>Việc tạo phần mở rộng, giao diện, và trình bổ sung cho Firefox và Thunderbird.</dd> <dt><a href="/En/Mobile" title="en/Mobile">Phát triển cho di động</a></dt> <dd>Việc phát triển tiện ích và nội dung cho Firefox di động.</dd> <dt><a href="/En/Participating_in_the_Mozilla_project" title="en/Participating in the Mozilla project">Tham gia vào dự án Mozilla<br> </a></dt> <dd>Mọi thứ từ việc cắt tỉa các lỗi đến việc sửa chúng.</dd> <dt><a href="/En/Using_Mozilla_code_in_other_projects" title="en/Using Mozilla code in other projects">Sử dụng mã nguồn Mozilla trong các dự án khác</a></dt> <dd>Làm sao sử dụng công nghệ Mozilla trong các dự án của bạn.</dd> <dt><a href="/en/Localization" title="en/Localization">Bản địa hóa<br> </a></dt> <dd>Làm cho ứng dụng dựa trên Mozilla và tiện ích có thể bản địa hóa.</dd> <dt><a href="/en/QA" title="en/QA">Kiểm Định Chất Lượng (QA)</a></dt> <dd>Làm sao giúp đội Kiểm Định Chất Lượng Mozilla.</dd> </dl> </div> <div class="sidebar-box"> <h3>Phản hồi</h3> <p>Nếu bạn có gợi ý cho việc cải thiện Firefox các các dự án Mozilla khác, <a class="external" href="http://hendrix.mozilla.org/" title="http://hendrix.mozilla.org/">hãy gửi chúng đến Hendrix</a>, một hệ thống phản hồi Mozilla.</p> <p>Bạn có thể tìm thấy những gì bạn đang cần tìm chưa? Bạn có vài ý tưởng để cho trang web MDN này tốt hơn?  Hãy gửi chúng đến <a class="external" href="http://mdn.uservoice.com/forums/51389-mdn-website-feedback" title="http://mdn.uservoice.com/forums/51389-mdn-website-feedback">trang phản hồi MDN</a>.</p> <p>Tài liệu nào bạn cần nhất? Hãy gửi và bầu chọn các ý tưởng tại diễn đàn <a class="external" href="http://mdn.uservoice.com/forums/63431-dev-doc-priorities" title="http://mdn.uservoice.com/forums/63431-dev-doc-priorities">Dev Doc Priorities</a>.</p> </div> </td> </tr> </tbody>
</table>
<p>{{ languages( { "ca": "ca", "zh-cn": "cn", "cs": "cs", "de": "de", "el": "el", "en":"en","es": "es", "fa": "fa", "fi": "fi", "fr": "fr", "hu": "hu", "it": "it", "ja": "ja", "ko": "ko", "nl": "nl", "pl": "pl", "pt": "pt", "tr": "tr" , "ru": "ru", "vi": "vi", "zh-tw": "zh_tw"} ) }}</p>
Revert to this revision