mozilla

Revision 563057 of HTML

 • Revision slug: Web/HTML
 • Revision title: HTML
 • Revision id: 563057
 • Created:
 • Creator: kazem82
 • Is current revision? Yes
 • Comment

Revision Content

زبان نشانه گذاری ابر متن (HTML) تقریبا زبان اصلی همه محتویات وب است. بیشتر آن‌چه که شما در مرورگر خودبرروی صفحه نمایش مشاهده می‌کنید توصیف شده، و اساسا، از HTML استفاده می‌کند.با کمی دقت‌تر بیشتر، HTML زبانی است که ساختار و معنای محتوی مستندات وب را شرح می‌دهد. محتوی درون صفخات وب با المان‌های HTML مانند {{HTMLElement("img")}}، {{HTMLElement("title")}}، {{HTMLElement("p")}}، {{HTMLElement("div")}}، و غیره برچسب خورده است.

مقالات اینجا موارد مرجعی که می توانید هنگام توسعه وب به آن‌ها رجوع کنید را ارایه می‌کند.

 • معرفی HTML

  اگر شما در توسعه‌ی وب تازه کار هستید، مطمئن شوید که معرفی ما درمورد آنچه HTML هست و نحوه استفاده از آن‌را خوانده‌اید.

 • راهنمای HTML

  برای مقاله‌هایی درباره‌ی چگونگی استفاده از HTML، مانند آموزش‌ها و مثال‌های کامل، راهنمای توسعه دهنده‌ی HTML ما را بررسی کنید.

 • منابع HTML

  در مراجع متعدد ما، شما جزئیات زیادی درمورد المان‌ها و خصوصیاتی که HTML را می‌سازند پیدا خواهید کرد.

منابع

{{SubpagesWithSummaries}}

 

نمایش همه...

راهنمایی ها و آموزش‌ها

راهنمای توسعه‌ دهنده‌ی HTML
مقاله‌های MDN تکنیک‌های خاصی که در هنگام ساخت محتوی وب با HTML می‌توانید استفاده کنید، همچنین آموزش‌ها و اصولی که ممکن است برای شما مفید باشند را نمایش می‌دهند.

{{CommunityBox("Web layout", "dev-tech-layout", "mozilla.dev.tech.layout", "", "Stack Overflow|http://stackoverflow.com/questions/tagged/html|HTML topics|Visit Stack Overflow, a collaboratively built and maintained Q&A site. See if you can find an answer; if not, you can ask your question there.")}}

{{HTMLMainQuickLinks}}

Revision Source

<p dir="rtl">زبان نشانه گذاری ابر متن<span class="seoSummary"> (HTML) تقریبا زبان اصلی همه محتویات وب است. بیشتر آن‌چه که شما <span class="seoSummary">در مرورگر خود</span>برروی صفحه نمایش مشاهده می‌کنید توصیف شده، و اساسا، از HTML استفاده می‌کند.</span>با کمی دقت‌تر بیشتر، HTML زبانی است که ساختار و معنای محتوی مستندات وب را شرح می‌دهد. محتوی درون صفخات وب با المان‌های HTML مانند {{HTMLElement("img")}}، {{HTMLElement("title")}}، {{HTMLElement("p")}}، {{HTMLElement("div")}}، و غیره برچسب خورده است.</p>
<p dir="rtl">مقالات اینجا موارد مرجعی که می توانید هنگام توسعه وب به آن‌ها رجوع کنید را ارایه می‌کند.</p>
<ul class="card-grid" dir="rtl">
 <li>معرفی HTML
 <p>اگر شما در توسعه‌ی وب تازه کار هستید، مطمئن شوید که <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Introduction">معرفی </a>ما درمورد آنچه HTML هست و نحوه استفاده از آن‌را خوانده‌اید.</p>
 </li>
 <li><span>راهنمای HTML</span>
 <p>برای مقاله‌هایی درباره‌ی چگونگی استفاده از HTML، مانند آموزش‌ها و مثال‌های کامل، <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML">راهنمای توسعه دهنده‌ی HTML</a> ما را بررسی کنید.</p>
 </li>
 <li><span>منابع HTML</span>
 <p>در <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference">مراجع متعدد</a> ما، شما جزئیات زیادی درمورد المان‌ها و خصوصیاتی که HTML را می‌سازند پیدا خواهید کرد.</p>
 </li>
</ul>
<div class="row topicpage-table" dir="rtl">
 <div class="section">
 <h2 class="Documentation" id="Documentation" name="Documentation">منابع</h2>
 <p>{{SubpagesWithSummaries}}</p>
 <p>&nbsp;</p>
 <p><a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/tag/HTML" title="Article tagged: HTML"><span class="alllinks">نمایش همه...</span></a></p>
 </div>
 <div class="section">
 <h2 class="Tools" id="Tools" name="Tools">راهنمایی ها و آموزش‌ها</h2>
 <dl>
  <dt a="" href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML">
  راهنمای توسعه‌ دهنده‌ی HTML</dt>
  <dd>
  مقاله‌های MDN تکنیک‌های خاصی که در هنگام ساخت محتوی وب با HTML می‌توانید استفاده کنید، همچنین آموزش‌ها و اصولی که ممکن است برای شما مفید باشند را نمایش می‌دهند.</dd>
 </dl>
 </div>
</div>
<p dir="rtl">{{CommunityBox("Web layout", "dev-tech-layout", "mozilla.dev.tech.layout", "", "Stack Overflow|http://stackoverflow.com/questions/tagged/html|HTML topics|Visit Stack Overflow, a collaboratively built and maintained Q&amp;A site. See if you can find an answer; if not, you can ask your question there.")}}</p>
<p dir="rtl">{{HTMLMainQuickLinks}}</p>
Revert to this revision