mozilla

Revision 561131 of گرافیک در وب

 • Revision slug: Web/Guide/Graphics
 • Revision title: گرافیک در وب
 • Revision id: 561131
 • Created:
 • Creator: kazem82
 • Is current revision? No
 • Comment

Revision Content

اغلب سایت‌ها و برنامه‌های جدید نیاز به نمایش گرافیک‌ها را دارند. در حالی که نمایش عکس‌های ثابت می‌تواند به سادگی از طریق استفاده از المان {{HTMLElement("img")}} استفاده شود، یا توسط تنظیم کردن عکس پشت زمبنه المان‌های HTML با استفاده از خصوصیت {{cssxref("background-image")}} . شما اغلب می‌خواهید که عکس‌ها را آزاد بگذارید، یا بعد از این واقعیت دستکاری کنید. این مقاله بینشی برای نحوه چگونگی انجام آن برای شما فراهم می‌کند.

گرافیک‌های 2D

ترسیم گرافیک‌ها با بوم نقاشی
راهنمای ابتدایی برای استفاده از المان {{HTMLElement("canvas")}} برای رسم گرافیک‌های 2D.
SVG
گرافیک برداری مقیاس‌پذیر (SVG) به شما اجازه می‌دهد تا از خطوط، بوم نقاشی، و دیگر اشکال هندسی  برای نمایش گرافیک‌ها استفاده کنید. با جلوگیری از استفاده از نقشه بیت‌ها، شما می‌توانید تصاویری با هر مقیاس ایجاد کنید.

نمایش همه...

گرافیک‌های 3D

WebGL
یک راهنما برای شروع با WebGL، API‌های گرافیکی 3D برای وب. این تکنولوژی به شما اجازه استفاده از  OpenGL ES استاندارد در محتوی وب را می‌دهد.

 

Revision Source

<p dir="rtl">اغلب سایت‌ها و برنامه‌های جدید نیاز به نمایش گرافیک‌ها را دارند<span class="seoSummary">.</span> در حالی که نمایش عکس‌های ثابت می‌تواند به سادگی از طریق استفاده از المان {{HTMLElement("img")}} استفاده شود، یا توسط تنظیم کردن عکس پشت زمبنه المان‌های HTML با استفاده از خصوصیت {{cssxref("background-image")}} . شما اغلب می‌خواهید که عکس‌ها را آزاد بگذارید، یا بعد از این واقعیت دستکاری کنید. <span class="seoSummary">این مقاله بینشی برای نحوه چگونگی انجام آن برای شما فراهم می‌کند.</span></p>
<div class="row topicpage-table" dir="rtl">
 <div class="section">
 <h2 class="Documentation" id="Docs_for_add-on_developers" name="Docs_for_add-on_developers">گرافیک‌های 2D</h2>
 <dl>
  <dt>
  <a href="/en-US/docs/Web/Guide/Graphics/Drawing_graphics_with_canvas">ترسیم گرافیک‌ها با بوم نقاشی</a></dt>
  <dd>
  راهنمای ابتدایی برای استفاده از المان {{HTMLElement("canvas")}} برای رسم گرافیک‌های 2D.</dd>
  <dt>
  <a href="/en-US/docs/SVG">SVG</a></dt>
  <dd>
  گرافیک برداری مقیاس‌پذیر (SVG) به شما اجازه می‌دهد تا از خطوط، بوم نقاشی، و دیگر اشکال هندسی&nbsp; برای نمایش گرافیک‌ها استفاده کنید. با جلوگیری از استفاده از نقشه بیت‌ها، شما می‌توانید تصاویری با هر مقیاس ایجاد کنید.</dd>
 </dl>
 <p><span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/Graphics">نمایش همه...</a></span></p>
 </div>
 <div class="section">
 <h2 class="Documentation" id="Docs_for_add-on_developers" name="Docs_for_add-on_developers">گرافیک‌های 3D</h2>
 <dl>
  <dt>
  <a href="/en-US/docs/Web/WebGL">WebGL</a></dt>
  <dd>
  یک راهنما برای شروع با WebGL، API‌های گرافیکی 3D برای وب. این تکنولوژی به شما اجازه استفاده از&nbsp; OpenGL ES استاندارد در محتوی وب را می‌دهد.</dd>
 </dl>
 </div>
</div>
<p dir="rtl">&nbsp;</p>
Revert to this revision