Revision 235135 of DOM Inspector

  • Revision slug: DOM_Inspector
  • Revision title: DOM Inspector
  • Revision id: 235135
  • Created:
  • Creator: ThornyLong
  • Is current revision? Yes
  • Comment page created, 52 words added

Revision Content

DOM Inspector (viết tắt là DOMi) là bộ công cụ dùng để kiểm tra, duyệt và chỉnh sửa  Document Object Model - dùng trong các trang web hoặc cửa sổ XUL. Hệ thống phân cấp DOM có thể điều hướng qua lại 2 cửa sổ cho phép xem tài liệu và các nút.

Revision Source

<p><strong>DOM Inspector</strong> (viết tắt là <strong>DOMi</strong>) là bộ công cụ dùng để kiểm tra, duyệt và chỉnh sửa  <a href="/en/DOM" rel="internal" title="en/DOM">Document Object Model</a> - dùng trong các trang web hoặc cửa sổ <a href="/en/XUL" rel="internal" title="en/XUL">XUL</a>. Hệ thống phân cấp DOM có thể điều hướng qua lại 2 cửa sổ cho phép xem tài liệu và các nút.</p>
Revert to this revision