Οι εθελοντές μας δεν έχουν μεταφράσει αυτό το άρθρο στα Ελληνικά, ακόμα. Γίνετε μέλος και βοηθήστε στη μετάφραση!
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το άρθρο στα English (US).

Deprecated
This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

The HTMLShadowElement interface represents a <shadow> HTML Element, which is used in Shadow DOM.

Properties

This interface inherits the properties of HTMLElement.

Methods

This interface inherits the methods of HTMLElement.

HTMLShadowElement.getDistributedNodes()
Returns a static NodeList of the distributed nodes associated with this <shadow> element. 

Specifications

This feature is no longer defined by any specifications.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
HTMLShadowElement
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 35Edge No support NoFirefox No support 28 — 58
Disabled
No support 28 — 58
Disabled
Disabled From version 28 until version 58 (exclusive): this feature is behind the dom.webcomponents.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
IE No support NoOpera Full support 26Safari No support NoWebView Android Full support 37Chrome Android Full support 35Firefox Android No support 28 — 58
Disabled
No support 28 — 58
Disabled
Disabled From version 28 until version 58 (exclusive): this feature is behind the dom.webcomponents.enabled preference (needs to be set to true). To change preferences in Firefox, visit about:config.
Opera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes
getDistributedNodes
DeprecatedNon-standard
Chrome Full support 35Edge No support NoFirefox No support NoIE No support NoOpera Full support 26Safari No support NoWebView Android Full support 37Chrome Android Full support 35Firefox Android No support NoOpera Android ? Safari iOS No support NoSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Non-standard. Expect poor cross-browser support.
Deprecated. Not for use in new websites.
Deprecated. Not for use in new websites.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also

Εθελοντές και ετικέτες εγγράφου

Ετικέτες: 
Συνεισφέροντες σε αυτή τη σελίδα: mdnwebdocs-bot, ExE-Boss, chrisdavidmills, DomenicDenicola, Sebastianz, sideshowbarker, markg, teoli
Τελευταία ενημέρωση από: mdnwebdocs-bot,