Διαμορφώνοντας το script b2g.sh

Στο τηλέφψνο, η εφαρμογή b2g (που παρέχει τα API του Firefox OS ανάμεσα σε άλλα πράγματα) εκκινείται μέσω του script /system/bin/b2g.sh . Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτό το script για να αλλάξετε τη συμπεριφορά του Firefox OS και αυτό το άρθρο εξηγεί το πως.

Set environment variables

If you just want to set an environment variable for a single run of B2G, then you can do the following:

adb shell stop b2g
adb shell "export ENV_VAR=value && /system/bin/b2g.sh"

If you want to use the same environment variables all of the time, then you can edit b2g.sh, as described in the next section.

Επεξεργάζοντας το b2g.sh

For debugging, you may want to set environment variables to get logging information or to otherwise affect how the b2g program runs. You can do this by editing the b2g.sh script. There aren't any tools included on the phone to edit the file in place, so you'll need to copy it to your computer first.

 1. Connect the phone to your computer, open a terminal window, and execute the following command to edit the script:
  adb pull /system/bin/b2g.sh
 2. Edit the script to make the changes you want. For example, suppose you'd like to see some logging output (which requires a debug build), then you might add something like:
  export NSPR_LOG_FILE=/data/local/tmp/mylog.txt
  export NSPR_LOG_MODULES=Layers:5
  
 3. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές για να αποθηκεύσετε το ενημερωμένο script b2g.sh σας στο τηλέφωνο και να επανεκκινήστε το b2g:
  adb shell stop b2g
  adb remount
  adb push b2g.sh /system/bin
  adb shell chmod 0755 /system/bin/b2g.sh
  adb shell start b2g
  

Σημείωση: Το /data/local/tmp είναι το μόνο μέρος στο filesystem που είναι εγγράψιμο από τις περιεχόμενες διεργασίες.

Δείτε επίσης