Χρησιμοποιώντας τον Διαχειριστή Εφαρμογών

Ο Διαχειριστής Εφαρμογών είναι ένα νέο εργαλείο διαθέσιμο στον Firefox για Υπολογιστές, το οποίο παρέχει έναν αριθμό χρήσιμων εργαλείων για να σας βοηθήσουν να δοκιμάσετε, να αναπτύξετε και να αποσφαλματώσετε εφαρμογές ιστού HTML5 σε τηλέφωνα Firefox OS και το Firefox OS Simulator, κατ' ευθείαν από τον περιηγητή σας.

Ο Διαχειριστής Εφαρμογών είναι για προγραμματιστές που σκοπεύουν το Firefox OS 1.2 ή νεότερο. Αν αποσφαλματώνετε εφαρμογές για το Firefox OS 1.1, τότε θα πρέπει να ελέγξετε τα έγγραφα για το Firefox OS 1.1 Simulator.

The App Manager is composed of:

 • An Apps panel, which manages local apps (app source code located on your computer) and apps hosted externally, allowing you to package and install them on your device or simulator, and debug them using Toolboxes
 • A Device panel, which displays information about the connected device including Firefox OS version installed, permissions required for using device APIs on the device, and apps installed
 • Toolboxes, which are are sets of developer tools (web console, inspector, debugger, etc.) that can be connected to a running app via the Apps panel to perform debugging operations

Quick setup:

This section is designed to get you up and running as soon as possible; if you need some more detail please skip forward to the Device and system configuration section and start reading from there.  Also see the Troubleshooting section for help if you are having trouble.

 1. Make sure you have Firefox Desktop 26+ installed
 2. Open the App Manager (in the URL bar, type about:app-manager)
 3. If you don't have a real device:
  1. Install the Firefox OS Simulator
  2. In App Manager's bottom toolbar, click on Start Simulator, then click on the name of the installed simulator, which should appear there.
 4. If you have a real device:
  1. Make sure your device is running Firefox OS 1.2+
  2. On Windows, make sure to install the drivers provided by your phone manufacturer
  3. In the Settings of your device, disable Screen Lock (Settings > Screen Lock) and enable Remote Debugging (Settings > Device information > More information > Developer)
  4. Install the ADB Helper add-on in Firefox Desktop
  5. Connect your device to your machine via a USB cable
  6. You should see the name of your device in the App Manager's bottom bar. Click on it.
 5. The bottom bar should show "Connected to: xxx"
 6. Click on the Apps panel and add an app (packaged or hosted)
 7. The Refresh button validates your app and installs it on the Simulator/Device
 8. The Debug button connects the developer tools to the running app
 9. See the Troubleshooting section for help if you are having trouble

Device and system configuration

The first thing you'll need to do when using the App Manager is make sure your system and phone are set up correctly. This section will run through all the steps required.

Firefox 1.2+ required

Make sure your device is running Firefox OS 1.2/Boot2Gecko 1.2 or higher. To check which version of Firefox OS the device is runing, go to Settings > Device Information > Software.

If you don't have a high enough version installed, depending on what phone you have you will need to either install an available nightly build of Firefox 1.2+, or configure and build it yourself from source.

Builds available:

To build your own Firefox OS 1.2+ distribution, follow the instructions located at Building and installing Firefox OS, starting with Firefox OS build prerequisites.

Remote debugging

Next, you need to enable remote debugging in Firefox OS. To do so, go to Settings > Device information > More information > Developer and check the Remote Debugging checkbox.

ADB or ADB helper

The process uses the Android Debug Bridge (ADB) to handle the device-computer connection and communication. There are two options for running ADB:

 • Let Firefox handle ADB (recommended). Install the ADB Helper add-on, which makes the process easier. With this installed, there's no need to install the ADB, and no need to type the adb forward command: everything is handled by the add-on.

   Λήψη Προσθέτου ADB Helper  
 • Use ADB manually. You need to have it installed on your computer: download and install adb as explained in Installing ADB. You'll need to enable port forwarding by entering the following command into your terminal:
  adb forward tcp:6000 localfilesystem:/data/local/debugger-socket
  Note that you'll need to do this every time the phone is restarted or unplugged then re-plugged.

Note: There's no need to run this command if you installed the ADB Helper Add-on.

Connecting your device to the App Manager

With all your configuration done, it's now time to plug your device into your computer and start the App Manager:

 1. Plug the device into your computer via USB.
 2. Disable Screen lock on your device by going to Settings > Screen Lock and unchecking the Lock Screen checkbox. This is a good idea because when the screen gets locked, the phone connection gets lost, meaning it is no longer available for debugging.
 3. Start the App Manager — In Firefox Desktop select the Tools > Web Developer > App Manager menu option, or type about:app-manager in the URL bar.
 4. At the bottom of the App Manager tab, you will see a connection status bar (see screenshot below). You should be able to connect your device by clicking the "Connect to localhost:6000" button.
 5. If this works successfully, a prompt should appear on your device: "An incoming request to permit remote debugging connection was detected. Allow connection?". Tap the OK button (You may also have to press the power button on the phone so you can see the prompt.) The connection status bar should update to say "Connected to B2G", with a Disconnect button available to press if you want to cancel the connection.

Note: The other controls in the connection status bar allow you to connect a simulator to the App Manager, which we cover in the next section, below, and change the port that the connection happens on. If you change the port, you'll also need to enable port forwarding for this port as well, as instructed in the Enable port forwarding section, above.

Using a Firefox OS Simulator Add-on

If you haven't got a real device available to use with App Manager, you can still try it out using a Firefox OS Simulator Add-on. To start off, install the simulator with the following button (multiple versions are available; you are advised to install them all, for maximum flexibility):

Install Simulator

Once you've installed the simulator(s), you need to go to about:app-manager to see the connection status bar at the bottom of the App Manager tab, and click the "Start simulator" button. At least three buttons will appear:

 • "Firefox OS 1.3", "Firefox OS 1.2" ... etc. (or something similar): the leftmost buttons contain the names of the simulator versions you have installed. Click one to start a connection to a simulator.
 • "Add": the middle button navigates to the simulator install links in this article, so you can add more Simulators (Firefox OS 1.2, Firefox OS 1.3, ...).
 • "Cancel": the right hand button cancels the connection.

Note: The Simulator (v 1.2 and 1.3) currently reports an incorrect Gecko user agent string: see bug 964598 for more details.

Apps panel

Now everything is working, let's review the functionality available inside the App Manager, starting with the Apps panel. From here, you can import an existing app to push onto your device and debug:

 • To install a local app, click on the plus next to the "Add Packaged App" label and use the resulting file chooser dialog to select the directory your app is contained inside.
 • To install an externally hosted app, enter the absolute URL of the app's manifest file into the text field inside the "Add Hosted App" box, then press the plus button.

Information about your app should appear on the right hand side of the window, as seen below:

Manifest editor

From Firefox 28 onwards, the Apps Panel includes an editor for the app manifest:

Debugging

Clicking on "Update" will update (install) the app on the device. Clicking on "debug" will connect a toolbox to the app, allowing you to debug its code directly:

Note: You'll enjoy playing around with the toolbox — try altering the DOM, CSS etc. and you'll see the updates reflected on the device in realtime. Such updates will be saved on the installed app code; you'll see them next time you open the app on the device.

Before Firefox 28, the tools are launched in a separate window. From Firefox 28 onwards, the tools are launched in a separate tab in the App Manager itself, alongside the Apps and Device tabs. The tab is given your app's icon so it's easy to find:

Errors

If an app was not added successfully — for example if the URL was incorrect, or you selected a packaged app folder — an entry will be added to the page for this app, but this will include error information.

You can also delete an app from this view, by hovering over the App name/description on the left of the window, and pressing the "X" button that appears in each case. This however doesn't remove the app from the device. To do that you need to manually remove the app using the device itself.

Device panel

The Device tab displays information about the connected device. From the "Installed Apps" window, apps on the device can be started and debugged.

Note: Certified Apps are not listed by default. See how to debug certified apps.

The "Permissions" window shows the required priviledges for different Web APIs on the current device:

Finally, you can take a screenshot of the current device display by clicking the "Screenshot" button. The screenshot appears in a new tab on Firefox, and from there you can save or discard it as you wish.

Debugging Certified Apps

Currently only devices running a development build of Firefox OS 1.2 are capable of debugging certified apps. If you have a development build, you can enable certified app debugging by changing the pref devtools.debugger.forbid-certified-apps to false in your profile. To do this, follow the steps below:

 1. On your computer, enter the following command in Terminal/console to enter your device's filesystem via the shell:

  adb shell

  Your prompt should change to root@android.

 2. Next, stop B2G running using the following command:

  stop b2g
 3. Navigate to the following directory:

  cd /data/b2g/mozilla/*.default/
 4. Here, update the prefs.js file with the following line:

  echo 'user_pref("devtools.debugger.forbid-certified-apps", false);' >> prefs.js
 5. After you've finished editing and saving the file, start B2G again using the following command:

  start b2g
 6. Exit the android filesystem using the exit command; this will return you to your normal terminal prompt.

 7. Next, reconnect to the App Manager and you should see certified apps appear for debugging.

Note: If you want to add this preference to your Gaia build you can run make DEVICE_DEBUG=1 reset-gaia.

Running custom builds in the App Manager

You can run custom B2G Desktop and Gaia builds in the App Manager via the simulator. Read Running custom Firefox OS/Gaia builds in the App Manager for more details.

Troubleshooting

If the device is not recognized:

Can't connect your device to the App Manager or start the simulator? Let us know or file a bug.