Κέντρο Εφαρμογών

 • Revision slug: en/Εφαρμογές
 • Revision title: Apps
 • Revision id: 349095
 • Created:
 • Creator: koslibpro
 • Is current revision? Όχι
 • Σχόλιο

Revision Content

Θέλεις να λαμβάνεις το newsletter για το Open Web Apps project ?
Εγγράψου εδώ!

Το Open Web Apps project δίινει την δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν rich HTML5 εφαρμογες οι οποίες μπορούν να τρέξουν ανάμεσα  σε διαφορετικές συσκευές και μορφές αυτών (desktop, mobile, tablet, κτλ.) χρησιμοποιώντας τα Web standards και ανοιχτές τεχνολογίες όπως η HTML5, CSS και JavaScript. Επιπλέον, στοχεύει να δημιουργήσει ένα πλούσιο κατανεμημένο οικοσύστημα εφαρμογών κατασκευασμένες σε HTML5, συμπεριλαμβανομένουν ενός marketplace χειριζόμενο από την Mozilla. Η Mozilla στοχεύει στο να τοποθετήσει τον προγραμματιστή πίσω στον έλεγχο του κάθε παράγοντα στην εμπειρία που προσφέρει μία εφαρμογή — από την εύκολη ανάπτυξη μίας εφαρμογής μέχρι την διανομή  και την διαχείριρση των άμεσων πελατειακών σχέσεων.

Apps are built using standard Web technologies with additional metadata that allows the User Agent to discover, install, launch, and grant them additional privileges.

Documentation topics

Creating apps

Apps FAQ
Frequently-asked questions about apps.
Getting started
This walk-through can quickly give you an understanding of what it takes to turn an ordinary site into an app.
General app tutorial
A fairly detailed step-by-step of app development in general.
For mobile application developers
If you already develop mobile applications, here's how to make Web-based apps.
For Web developers
If you already develop Web sites or applications, here's how to make them into installable apps.
App installation
Platform-specific notes about how apps are installed and run on the user's device or system.
Using apps offline
How to design apps so that they can be cached and used without an Internet connection.
Android Open Web Apps
Information about developing Open Web Apps for Android.

Game apps

Developing game apps
Considerations for game apps, such as offline use, identity, and multi-player interaction.
Game engines and libraries
Engines and libraries useful for developing game apps.

Reference information

Open Web Apps and Web standards
Open Web Apps are intended to be standardized and to become part of "the Web" and not to be Mozilla-specific.
Apps architecture
An overview of the technology that supports apps.
The app manifest
The structure and content of the app manifest, which defines the app to the browser.
Apps JavaScript API
Functions (on navigator.mozApps) that websites can call to install or manage apps.
Device APIs
Application programming interfaces for device capabilities:

Other resources

Behind the Mozilla apps developer preview
A (now outdated) look at how the pieces of the apps architecture fit together, from one of the lead developers.

Firefox Marketplace

The Firefox Marketplace is a site where developers can list their apps to be found and downloaded by end users.

Submitting an app
Step-by-step instructions.
Marketplace review criteria
Requirements for apps in the Marketplace.
Marketplace Submission API
An API for adding apps to the Firefox Marketplace.

The Open Web Apps project

Project discussion forum:
{{ DiscussionList("dev-webapps", "mozilla.dev.webapps") }}

 

Revision Source

<div style="float: right; margin: 2em; padding: 1em; border: solid blue 2px; width: 150px">
 <strong>Θέλεις να λαμβάνεις το newsletter για το Open Web Apps project ?</strong><br />
 <a href="/newsletter">Εγγράψου εδώ!</a></div>
<p>Το Open Web Apps project δίινει την δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν rich HTML5 εφαρμογες οι οποίες μπορούν να τρέξουν ανάμεσα&nbsp; σε διαφορετικές συσκευές και μορφές αυτών (desktop, mobile, tablet, κτλ.) χρησιμοποιώντας τα Web standards και ανοιχτές τεχνολογίες όπως η HTML5, CSS και JavaScript. Επιπλέον, στοχεύει να δημιουργήσει ένα πλούσιο κατανεμημένο οικοσύστημα εφαρμογών κατασκευασμένες σε HTML5, συμπεριλαμβανομένουν ενός marketplace χειριζόμενο από την Mozilla. Η Mozilla στοχεύει στο να τοποθετήσει τον προγραμματιστή πίσω στον έλεγχο του κάθε παράγοντα στην εμπειρία που προσφέρει μία εφαρμογή — από την εύκολη ανάπτυξη μίας εφαρμογής μέχρι την διανομή&nbsp; και την διαχείριρση των άμεσων πελατειακών σχέσεων.</p>
<p>Apps are built using standard Web technologies with additional metadata that allows the User Agent to discover, install, launch, and grant them additional privileges.</p>
<h2 id="Documentation_topics">Documentation topics</h2>
<div style="overflow:hidden">
 <div style="-moz-column-width:28em; -webkit-columns:28em; columns:28em; border: dotted 1px; padding: 1em;">
  <div>
   <h3 id="Creating_apps">Creating apps</h3>
   <dl>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/FAQs">Apps FAQ</a></dt>
    <dd>
     Frequently-asked questions about apps.</dd>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Getting_Started">Getting started</a></dt>
    <dd>
     This walk-through can quickly give you an understanding of what it takes to turn an ordinary site into an app.</dd>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Tutorials/General">General app tutorial</a></dt>
    <dd>
     A fairly detailed step-by-step of app development in general.</dd>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/For_mobile_developers">For mobile application developers</a></dt>
    <dd>
     If you already develop mobile applications, here's how to make Web-based apps.</dd>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/For_Web_developers">For Web developers</a></dt>
    <dd>
     If you already develop Web sites or applications, here's how to make them into installable apps.</dd>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Platform-specific_details">App installation</a></dt>
    <dd>
     Platform-specific notes about how apps are installed and run on the user's device or system.</dd>
    <!--
    <dt><a href="/en-US/docs/Apps/Identity_integration">Identity integration</a></dt>
    <dd>How to securely identify app users via BrowserID.</dd>
    -->
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Using_apps_offline">Using apps offline</a></dt>
    <dd>
     How to design apps so that they can be cached and used without an Internet connection.</dd>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Apps_for_Android">Android Open Web Apps</a></dt>
    <dd>
     Information about developing Open Web Apps for Android.</dd>
   </dl>
  </div>
  <div>
   <h3 id="Game_apps">Game apps</h3>
   <dl>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Developing_game_apps">Developing game apps</a></dt>
    <dd>
     Considerations for game apps, such as offline use, identity, and multi-player interaction.</dd>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Game_engines_and_libraries">Game engines and libraries</a></dt>
    <dd>
     Engines and libraries useful for developing game apps.</dd>
   </dl>
  </div>
  <div>
   <h3 id="Reference_information">Reference information</h3>
   <dl>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Open_Web_apps_and_Web_standards">Open Web Apps and Web standards</a></dt>
    <dd>
     Open Web Apps are intended to be standardized and to become part of "the Web" and not to be Mozilla-specific.</dd>
   </dl>
   <dl>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Apps_architecture">Apps architecture</a></dt>
    <dd>
     An overview of the technology that supports apps.</dd>
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Manifest">The app manifest</a></dt>
    <dd>
     The structure and content of the app manifest, which defines the app to the browser.</dd>
    <!--
    <dt><a href="/en-US/docs/Apps/App_start-up_library">App start-up library</a></dt>
    <dd>For your convenience, a library that handles start-up checks for manifests, receipts, and user identity. Use it as-is, or crib for your own code.</dd>
    -->
    <dt>
     <a href="/en-US/docs/Apps/Apps_JavaScript_API">Apps JavaScript API</a></dt>
    <dd>
     Functions (on <code>navigator.mozApps</code>) that websites can call to install or manage apps.</dd>
   </dl>
   <dl>
    <dt>
     Device APIs</dt>
    <dd>
     Application programming interfaces for device capabilities:
     <ul>
      <li><a href="/en-US/docs/Using_geolocation">Geolocation</a></li>
      <li><a href="/en-US/docs/DOM/Orientation_and_motion_data_explained">Orientation</a></li>
      <li><a href="/en-US/docs/DOM/Using_the_Camera_API">Camera</a></li>
      <li><a href="https://wiki.mozilla.org/WebAPI">Other device APIs in progress</a></li>
     </ul>
    </dd>
   </dl>
   <h3 id="Other_resources">Other resources</h3>
   <dl>
    <dt>
     <a href="http://kix.in/2011/12/15/behind-the-mozilla-apps-developer-preview/">Behind the Mozilla apps developer preview</a></dt>
    <dd>
     A (now outdated) look at how the pieces of the apps architecture fit together, from one of the lead developers.</dd>
   </dl>
  </div>
 </div>
 <div style="-moz-column-width:28em; -webkit-columns:28em; columns:28em; border: dotted 1px; padding: 1em;">
  <h2 id="Firefox_Marketplace">Firefox Marketplace</h2>
  <p>The Firefox Marketplace is a site where developers can list their apps to be found and downloaded by end users.</p>
  <dl>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Apps/Submitting_an_app">Submitting an app</a></dt>
   <dd>
    Step-by-step instructions.</dd>
   <dt>
    <a href="/en-US/docs/Apps/Marketplace_review_criteria">Marketplace review criteria</a></dt>
   <dd>
    Requirements for apps in the Marketplace.</dd>
   <dt>
    <a href="http://zamboni.readthedocs.org/en/latest/topics/api.html">Marketplace Submission API</a></dt>
   <dd>
    An API for adding apps to the Firefox Marketplace.</dd>
  </dl>
 </div>
 <div style="-moz-column-width:28em; -webkit-columns:14em; columns:28em">
  <!--
  <h3><a href="/en-US/docs/Apps/FAQs/Reporting">Reporting</a></h3>
  <div id="magicdomid97">
   <ul class="list-bullet1">
    <li><span>My payment got lost. What can I do?</span></li>
    <li><span>How do I remove an app from the market?</span></li>
    <li><span>Known Issues</span></li>
   </ul>
  </div>
 --></div>
 <div style="-moz-column-width:28em; -webkit-columns:14em; columns:28em; border: dotted 1px; padding: 1em;">
  <h2 id="The_Open_Web_Apps_project">The Open Web Apps project</h2>
  <ul>
   <li><a href="https://apps.mozillalabs.com/">Overview website</a></li>
   <li><a href="https://wiki.mozilla.org/Apps">Wiki page</a></li>
   <li>IRC channel: <a class="link-irc" href="irc://irc.mozilla.org#openwebapps">#openwebapps on irc.mozilla.org</a></li>
  </ul>
  <p>Project discussion forum:<br />
   {{ DiscussionList("dev-webapps", "mozilla.dev.webapps") }}</p>
 </div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
Revert to this revision