Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

Zde najdete seznam všech standardních elementů (prvků)  HTML5 reprezentovaných jejich počátečními značkami a setříděných podle jejich funkce. Narozdíl od Seznamu prvků HTML, v kterém najdete všechny známé značky – standardní, nestandardní, validní, zastaralé i odmítnuté, tato stránka obsahuje pouze validní elementy HTML5 a žádné další než právě tyto elementy by neměly být užívány pro tvorbu nových dokumentů.

symbol Tento element byl přidán v HTML5 značí, že příslušný element byl přidán nově ve verzi HTML5. Dále upozorňujeme, že specifikace všech ostatních elementů zde uvedených mohly být v nové verzi upraveny či rozšířeny.

Kořenový element

Element Popis
<html> Představuje kořenový element celého HTML nebo XHTML dokumentu. Všechny ostatní elementy musí být jeho potomky.

Metadata dokumentu

Element Popis
<head> Představuje kolekci metadat vstáhujících se k dokumentu, a to včeně odkazů na skripty či styly, či přímo jejich definic.
<title> Obsahuje titulek dokumentu, který se typicky zobrazuje v záhlaví okna prohlížeče nebo na záložce. Může obsahovat pouze čistý text. Veškeré vložené značky jsou ignorovány.
<base> Zavádí základní (bázovou) URL pro všechny relativní URL odkazy v dokumentu.
<link> Používá se především na vkládání skriptů jazyka JavaScript a stylů jazyka CSS do HTML dokumentu.
<meta> Připojuje k dokumentu metadata, která nelze postihnout jiným elementem.
<style> Slouží k přímému vkládání stylu jazyka CSS.

Skripty

Element Popis
<script> Slouží k přidání buď interního, nebo externího skriptu jazyka JavaScript.
<noscript> Vymezuje alternativní obsah, který bude zobrazen v prohlížeči nepodporujícím JavaScript.
<template>Tento element byl přidán v HTML5 Kontejner pro šablonu, která bude dále použita skriptem na straně klienta.

Sekce

Element Popis
<body>
Reprezentuje vlastní obsah (tělo) celého dokumentu. Je povolen pouze jeden element <body> v celém dokumentu.
<section> Tento element byl přidán v HTML5 Vymezuje sekci dokumentu.
<nav> Tento element byl přidán v HTML5 Vymezuje sekci, která obsahuje pouze navigační odkazy.
<article> Tento element byl přidán v HTML5 Vymezuje článek, nebo-li kompaktní část obsahu, která by měla smysl i při vypuštění zbylých částí dokumentu.
<aside> Tento element byl přidán v HTML5 Vymezuje obsah, který volně souvisí se zbytkem dokumentu. Pokud by byl tento obsah odstraněn, zbylý obsah by stále dával smysl.
<h1>,<h2>,<h3>,<h4>,<h5>,<h6> Elementy pro nadpisy jsou dostupné v šesti úrovních. <h1> je najdůležitější (hlavní) nadpis, zatímco <h6> je v hierarchii nejníže. Nadpis by měl vždy stručně shrnovat téma části obsahu, kterou uvozuje.
<header> Tento element byl přidán v HTML5 Vyznačuje hlavičku stránky nebo sekce. Může například obsahovat logo, název webových stránek nebo navigaci.
<footer> Tento element byl přidán v HTML5 Vyznačuje patičku stránky nebo sekce. Typicky obsahuje například upozornění o autorských právech, odkazy na právní informace nebo adresu pro zanechání zpětné vazby.
<address> Vyznačuje sekci s kontaktními informacemi.
<main>Tento element byl přidán v HTML5 Vymezuje hlavní nebo nejdůležitější část dokumentu.

Členění obsahu

Element Popis
<p> Značí odstavec textu.
<hr> Reprezentuje tematický zlom mezi odstavci v rámci sekce, článku nebo jakéhokoliv jiného delšího obsahu. Typicky se vykresluje jako horizontální linie.
<pre> Značí, že obsah byl předformátován a toto formátování by mělo v grafickém výstupu zůstat zachováno. Jedná se o zachování bílých znaků (tzv. whitespaces).
<blockquote> Reprezentuje obsah citovaný z jiného zdroje.
<ol> Vymezuje uspořádaný (číslovaný) seznam položek.
<ul> Vymezuje neuspřádaný (nečíslovaný) seznam položek.
<li> Reprezentuje položku seznamu.
<dl> Vymezuje definiční seznam, tj. seznam termínů a jejich definic.
<dt> Reprezentuje termín definovaný následujícím <dd> v rámci definičního seznamu.
<dd> Reprezentuje definici termínu uvedeného bezprostředně před touto definicí.
<figure> Tento element byl přidán v HTML5 Obsahuje obrázek, schéma, tabulku a jiné podobné prvky, které patří k dokumentu.
<figcaption> Tento element byl přidán v HTML5 Reprezentuje popis obsahu vymezeného pomocí elementu <figure>.
<div> Reprezentuje obecný blok obsahu, který nemá přiřazen žádný speciální význam.

Sémantika na úrovni textu

Element Popis
<a> Reprezentuje hypertextový odkaz , směřující na jiný zdroj.
<em> Reprezentuje zdůrazněnou (akcentovanou) část text.
<strong> Reprezentuje velmi důležitou část textu.
<small> Reprezentuje poznámku na okraj, tj. například informace o copyrightu a jiné informace, které nejsou přímo potřeba pro porozumění obsahu dokumentu.
<s> Reprezentuje obsah, který již pozbyl své platnosti.
<cite> Reprezentuje název citovaného díla.
<q> Representuje citaci (přímou řeč) v textu.
<dfn> Reprezentuje termín, jehož definice je obsažena v okolním obsahu.
<abbr> Reprezentuje zkratku nebo zkratkové slovo. Význam zkratky může být obsažen v atributu title.
<data> Tento element byl přidán v HTML5 Přiřazuje ke svému obsahu strojově zpracovatelný ekvivalent. (Tento element je pouze ve verzi HTML standardu vydané skupinou WHATWG, zatímco ve verzi od W3C obsažen není.)
<time> Tento element byl přidán v HTML5 Reprezentuje konkrétní časový údaj. Ztrojově zpracovatelná alternativa může být umístěna do atributu datetime.
<code> Reprezentuje strojový kód.
<var> Reprezentuje proměnnou, což může být zástpný symbol pro matematický výraz, část programu, konstantu nebo symbol zastupující určité fyzické množství, parametr funkce nebo obecný zástupný symbol v psaném textu.
<samp> Reprezentuje výstup nějakého programu.
<kbd> Reprezentuje vstup, obvykle psaný na klávesnici; může však také vyznačovat jiný druh vstupu, například zápis hlasové instrukce.
<sub>,<sup> Reprezentuje dolní index a horní index.
<i> Reprezentuje část textu s odlišnou intonací nebo náladou, nebo jiného specifického významu v rámci kontextu, npříklad taxonomické zařazení, technický výraz, idiom, vlastní názor nebo název plavidla.
<b> Reprezentuje část textu, na kterou by měla být soustředěna pozornost z čistě funkčních důvodů, které nezahrnují zvýšenou důležitost. Nevyžaduje jinou intonaci při čtení.
<u> Reprezentuje netextové označení, které se typicky prezentuje jako podtržení textu. Jedná se například o vyznačení pravopisné chyby nebo jména v čínském textu.
<mark> Tento element byl přidán v HTML5 Reprezentuje referenci, tj. text související s nějakým jiným kontextem.
<ruby> Tento element byl přidán v HTML5 Represents content to be marked with ruby annotations , short runs of text presented alongside the text. This is often used in conjunction with East Asian language where the annotations act as a guide for pronunciation, like the Japanese furigana .
<rt> Tento element byl přidán v HTML5 Represents the text of a ruby annotation .
<rp> Tento element byl přidán v HTML5 Represents parenthesis around a ruby annotation, used to display the annotation in an alternate way by browsers not supporting the standard display for annotations.
<bdi> Tento element byl přidán v HTML5 Represents text that must be isolated from its surrounding for bidirectional text formatting. It allows embedding a span of text with a different, or unknown, directionality.
<bdo> Represents the directionality of its children, in order to explicitly override the Unicode bidirectional algorithm.
<span> Represents text with no specific meaning. This has to be used when no other text-semantic element conveys an adequate meaning, which, in this case, is often brought by global attributes like class, lang, or dir.
<br> Represents a line break .
<wbr> Tento element byl přidán v HTML5 Represents a line break opportunity , that is a suggested point for wrapping text in order to improve readability of text split on several lines.

Úpravy

Element Description
<ins> Defines an addition to the document.
<del> Defines a removal from the document.

Vložený obsah

Element Description
<img> Represents an image .
<iframe> Represents a nested browsing context , that is an embedded HTML document.
<embed> This element has been added in HTML5 Represents a integration point for an external, often non-HTML, application or interactive content.
<object> Represents an external resource , which is treated as an image, an HTML sub-document, or an external resource to be processed by a plug-in.
<param> Defines parameters for use by plug-ins invoked by <object> elements.
<video> This element has been added in HTML5 Represents a video , and its associated audio files and captions, with the necessary interface to play it.
<audio> This element has been added in HTML5 Represents a sound , or an audio stream .
<source> This element has been added in HTML5 Allows authors to specify alternative media resources for media elements like <video> or <audio>.
<track> This element has been added in HTML5 Allows authors to specify timed text track for media elements like <video> or <audio>.
<canvas> This element has been added in HTML5 Represents a bitmap area that scripts can be used to render graphics, like graphs, game graphics, or any visual images on the fly.
<map> In conjunction with <area>, defines an image map .
<area> In conjunction with <map>, defines an image map .
<svg> This element has been added in HTML5 Defines an embedded vectorial image .
<math> This element has been added in HTML5 Defines a mathematical formula .

Tabulky

Element Description
<table> Represents data with more than one dimension .
<caption> Represents the title of a table .
<colgroup> Represents a set of one or more columns of a table.
<col> Represents a column of a table.
<tbody> Represents the block of rows that describes the concrete data of a table.
<thead> Represents the block of rows that describes the column labels of a table.
<tfoot> Represents the block of rows that describes the column summaries of a table.
<tr> Represents a row of cells in a table.
<td> Represents a data cell in a table.
<th> Represents a header cell in a table.

Formuláře

Element Description
<form> Represents a form , consisting of controls, that can be submitted to a server for processing.
<fieldset> Represents a set of controls .
<legend> Represents the caption for a <fieldset>.
<label> Represents the caption of a form control.
<input> Represents a typed data field allowing the user to edit the data.
<button> Represents a button .
<select> Represents a control allowing selection among a set of options .
<datalist> This element has been added in HTML5 Represents a set of predefined options for other controls.
<optgroup> Represents a set of options , logically grouped.
<option> Represents an option in a <select> element, or a suggestion of a <datalist> element.
<textarea> Represents a multiline text edit control .
<keygen> This element has been added in HTML5 Represents a key-pair generator control .
<output> This element has been added in HTML5 Represents the result of a calculation .
<progress> This element has been added in HTML5 Represents the completion progress of a task.
<meter> This element has been added in HTML5 Represents a scalar measurement (or a fractional value), within a known range.

Interaktivní elementy

Element Description
<details> This element has been added in HTML5 Represents a widget from which the user can obtain additional information or controls.
<summary> This element has been added in HTML5 Represents a summary , caption , or legend for a given <details>.
<menuitem> This element has been added in HTML5 Represents a command that the user can invoke.
<menu> This element has been added in HTML5 Represents a list of commands .

Další informace

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, alutom
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,