mozilla

Compare Revisions

XSL Results extension - XSLT 2.0

Change Revisions

Revision 143412:

Revision 143412 by Tomascejka on

Revision 143413:

Revision 143413 by Mibla on

Title:
XSL Results extension - XSLT 2.0
XSL Results extension - XSLT 2.0
Slug:
XSL_Results_extension_-_XSLT_2.0
XSL_Results_extension_-_XSLT_2.0
Tags:
XSLT, Všechny_kategorie, Potřebuje_zkontrolovat_překlad
XSLT, Všechny_kategorie, Potřebuje_zkontrolovat_překlad
Content:

Revision 143412
Revision 143413
n14      Autor pluginu/addonu doufá v přidání podpory pro XSLT, ktern14      Autor pluginu/addonu doufá v brzké doplnění podpory pro XSL
>á se bude prováděna automaticky, vždy když naštívíte stránkou obs>T, která bude prováděna automaticky, vždy když naštívíte stránku 
>ahující procesní instrukci pro XSLT (a která právě nebyla provádě>obsahující procesní instrukci pro XSLT (která ještě nebyla zpraco
>na ani vlastním procesorem XSLT 1.0 Firefoxu).>vána ani vlastním procesorem XSLT 1.0 ve Firefoxu).
n20      Zatímco je možné využívat přístupu, který je vestavěn v kódn20      Zatímco je možné využívat přístupu, který je obsažen v kódu
>u tohoto addonu/pluginu, přidání podpory pro XSLT 2.0 (nebo také > tohoto addonu/pluginu, přidání podpory pro XSLT 2.0 do vlastního
>XQuery v Saxon-B nebo XPath) je v tuto dobu do jeho rozšíření vel> rozšíření (nebo také XQuery v Saxon-B nebo XPath) je v tuto dobu
>mi komplikované. Obzvlášť, když není <b>familiar</b> s Javou, neb> poměrně komplikované. Obzvlášť pro někoho kdo perfektně neovládá
>oť velmi důležitým faktem je, že je chyba v LiveConnect s try-cat> Javu, neboť velmi důležitým faktem je, že je chyba v LiveConnect
>ch blocky, takže to vyžaduje někoho, kdo napíše vlastní Java wrap> s try-catch blocky, takže to vyžaduje někoho, kdo napíše vlastní
>per třídy, spíše než se spoléhat na try-catch blocky v Javascript> Java wrapper třídy, spíše než se spoléhat na try-catch blocky v 
>u (jinak by kód mohl selhat při střetnutí s Java výjimkou a byl b>Javascriptu (jinak by kód mohl selhat při střetnutí s Java výjimk
>y do restartu nepoužitelný).>ou a byl by do restartu nepoužitelný).
n23      Dokud tato chyba není opravena, aby odkryla celé API, museln23      Dokud tato chyba není opravena, aby odkryla celé API, musel
> by někdo alespoň přepsat celou public třídu, která má na starost> by někdo alespoň přepsat celou public třídu, která má na starost
> zpracování výjimek na straně Javy a vrátit chybový řetězec nebo > zpracování výjimek na straně Javy a vrátit chybový řetězec nebo 
>objekt, aby na straně Javascriptu mohla být <b>deal with any erro>objekt, aby na straně Javascriptu mohla být <strong>deal with any
>rs</b> při zpracování XSLT (nebo XQuery). Nicméně, wrapper (nebo > errors</strong> při zpracování XSLT (nebo XQuery). Nicméně, wrap
>přímo přepsání kódu Saxon{{ mediawiki.external('u') }}) by také m>per (nebo přímo přepsání kódu Saxon{{ mediawiki.external('u') }})
>usel <b>take into account</b>, <i>aby když vrátí získaný objekt, > by také musel <strong>take into account</strong>, <em>aby když v
>měl by být tento objekt také obalen (wrapped) dalším objetkem, ta>rátí získaný objekt, měl by být tento objekt také obalen (wrapped
>k aby mohl vrátit chybovou hlášku, na událost, kterou se Javascri>) dalším objetkem, tak aby mohl vrátit chybovou hlášku, na událos
>pt pokusí postoupit Java objektu a vrátil(a) výjimku</i>.>t, kterou se Javascript pokusí postoupit Java objektu a vrátil(a)
 > výjimku</em>.
n26      Totéž asi způsobuje <b>to lagging</b> podpora Javy na Mac(un26      Totéž asi způsobuje <strong>to lagging</strong> podpora Jav
>), kód nyní na Mac(u) nefunguje. Nicméně, jestliže někdo <b>famil>y na Mac(u), kód nyní na Mac(u) nefunguje. Nicméně, jestliže někd
>iar with Java</b> může zkompilovat Saxon-B v Java 5 (spíše něž je>o <strong>familiar with Java</strong> může zkompilovat Saxon-B v 
>ho vlastní <b>mixture of JDK 1.4 and 5</b>, autor knihovny Saxon->Java 5 (spíše něž jeho vlastní <strong>mixture of JDK 1.4 and 5</
>B poukazuje, že by tohle mohlo daný problém vyřešit. Jakýkoli Jav>strong>, autor knihovny Saxon-B poukazuje, že by tohle mohlo daný
>a vývojář, který by mi pomohl to opravit je vítám (autor addonu t> problém vyřešit. Jakýkoli Java vývojář, který by mi pomohl to op
>he XSL Results)). Můžete mi zanechte vzkat na <a class="external">ravit je vítám (autor addonu the XSL Results)). Můžete mi zanecht
> href="http://developer.mozilla.org/en/docs/index.php?title=Talk:>e vzkat na <a class="external" href="/p?title=Talk:XSLT_2.0" titl
>XSLT_2.0&amp;action=edit">diskuzní stránce</a>.>e="p?title=Talk:XSLT_2.0">diskuzní stránce</a>.
t29      Nejsem si jist v předkladu označený tučným písmem a kurzívot29      Nejsem si jist v předkladu označený tučným písmem a kurzívo
>u. Článek v originální změní naleznete na této <a class="external>u. Článek v originální změní naleznete na této <a class="external
>" href="http://developer.mozilla.org/en/docs/XSLT_2.0">stránce</a>" href="/en/docs/XSLT_2.0" title="en/docs/XSLT_2.0">stránce</a>.
>>. 

Back to History