mozilla

Compare Revisions

XSLT

Change Revisions

Revision 124562:

Revision 124562 by Tomascejka on

Revision 124563:

Revision 124563 by Tomascejka on

Title:
XSLT
XSLT
Slug:
XSLT
XSLT
Tags:
XSLT, Všechny_kategorie, Potřebuje_přeložit
XSLT, Všechny_kategorie, Potřebuje_přeložit
Content:

Revision 124562
Revision 124563
n8      {{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}n8      {{ PotřebujePřeložit() }}
n11      <b>Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)</bn11      <b>Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)</b
>> je jazyk založený na bázi <a href="cs/XML">XML</a> používaný ve>> je jazyk založený na bázi <a href="cs/XML">XML</a> používaný ve
> spojení s procesním softwarem (procesorem), pro transformování X> spojení s procesním softwarem (procesorem), pro transformování X
>ML dokumentů. Ačkoliv se tento proces nazývá "transformací", půvo>ML dokumentů. Ačkoliv se tento proces nazývá "transformací", půvo
>dní dokument není změněn, nový XML dokument je vytvořen na základ>dní dokument není změněn, nový XML dokument je vytvořen na základ
>ě obsahu existujícího dokumentu. Nový dokument může být uložen ve>ě obsahu existujícího dokumentu. Nový dokument může být uložen ve
> standardním XML nebo jako <a href="cs/HTML">HTML</a> nebo prostý> standardním XML nebo jako <a href="cs/HTML">HTML</a> nebo prostý
> text. XSLT je často používán pro konverzi dat mezi různými XML s> text. XSLT je často používán pro konverzi dat mezi různými XML s
>chématy nebo pro konverzi webových stránek do PDF dokumentů. {{te>chématy nebo pro konverzi webových stránek do PDF dokumentů. {{ R
>mplate.Ref("one")}}>ef("one") }}
n68                <small>Transformace XSLT (eXtensible Stylesheet Ln68                <small>Transformace XSLT (eXtensible Stylesheet L
>anguage Transformations) slouží k převodům zdrojových dat ve form>anguage Transformations) slouží k převodům zdrojových dat ve form
>átu XML do libovolného jiného požadovaného formátu, nejčastěji HT>átu XML do libovolného jiného požadovaného formátu, nejčastěji HT
>ML, jiného XML nebo libovolných jiných datových struktur.{{templa>ML, jiného XML nebo libovolných jiných datových struktur.{{ Ref("
>te.Ref("two")}}</small>>two") }}</small>
nn75              <dd>
76                <small>Dobré fórum ohledně XSLT</small>
77              </dd>
n77              {{mediawiki.interwiki('en', 'Category:XSLT', 'Dokumn80              {{ mediawiki.interwiki('en', 'Category:XSLT', 'Doku
>entace v angličtině')}}>mentace v angličtině') }}
78            </h4>
79            <dl>81            </h4>
80              <dt>82            <dl>
83              <dt>
81                {{mediawiki.interwiki('en', 'XSLT:Elements', 'Pří84                {{ mediawiki.interwiki('en', 'XSLT:Elements', 'Př
>ručka prvků XSLT')}}>íručka prvků XSLT') }}
82              </dt>
83            </dl>
84            <dl>
85              <dt>85              </dt>
86              <dd>
87                <small>Stručný přehled instrukcí a elementů nejvy
 >šší úrovně</small>
88              </dd>
89            </dl>
90            <dl>
91              <dt>
86                {{mediawiki.interwiki('en', 'Transforming_XML_wit92                {{ mediawiki.interwiki('en', 'Transforming_XML_wi
>h_XSLT', 'Transformace XML pomocí XSLT')}}>th_XSLT', 'Transformace XML pomocí XSLT') }}
n94                {{mediawiki.interwiki('en', 'Using_the_Mozilla_Jan100                {{ mediawiki.interwiki('en', 'Using_the_Mozilla_J
>vaScript_interface_to_XSL_Transformations', 'XSL transformace pom>avaScript_interface_to_XSL_Transformations', 'XSL transformace po
>ocí JavaSriptu v Mozille')}}>mocí JavaSriptu v Mozille') }}
nn108                {{ mediawiki.interwiki('en', 'XSLT_in_Gecko', 'XS
 >LT v Gecko prohlížečích') }}
109              </dt>
110              <dd>
111                <small>Lehký úvod jak použít XSLT v Gecko-based p
 >rohlížečích</small>
112              </dd>
113            </dl>
114            <dl>
115              <dt>
116                <a class="external" href="http://www.mulberrytech
 >.com/quickref/XSLT_1quickref-v2.pdf">XSLT 1.0 a XPath 1.0 cheatsh
 >eet</a> (pdf)
117              </dt>
118              <dd>
119                <small>PDF soubor s referencí na jednotlivé eleme
 >nty a XPath funkce</small>
120              </dd>
121            </dl>
122            <dl>
123              <dt>
n126                <a class="external" href="http://cz.php.net/manuan148                <a class="external" href="http://www.zvon.org/xxl
>l/en/book.xslt.php">XSLT a PHP4</a>>/XSLTreference/Output/">XSLT reference Zvon.org</a>
127              </dt>
128              <dd>
129                <small>Officiální manuál s popisem funkcí pro pod
>poru XSLT v PHP4</small> 
130              </dd>
131              <dt>149              </dt>
132                <a class="external" href="http://cz.php.net/manua
>l/en/book.xsl.php">XSL(T) a PHP5</a> 
133              </dt>150              <dd>
151                <small>Seznam top-elementů a instrukcí</small>
134              <dd>152              </dd>
153            </dl>
154            <dl>
155              <dt>
156                <a class="external" href="http://cz.php.net/manua
 >l/en/book.xslt.php">XSLT a PHP4</a>, <a class="external" href="ht
 >tp://cz.php.net/manual/en/book.xsl.php">XSL(T) a PHP5</a>
157              </dt>
158              <dd>
135                <small>Officiální manuál s popisem funkcí pro pod159                <small>Officiální manuál s popisem funkcí pro pod
>poru XSLT v PHP5</small>>poru XSLT v PHP4/PHP5</small>
nn166              <dd>
167                <small>Now that we are successfully using XML to 
 >mark up our information according to our own vocabularies, we are
 > taking control and responsibility for our information, instead o
 >f abdicating such control to product vendors</small>
168              </dd>
nn174              <dd>
175                <small>Most XSLT processors offer some way to tel
 >l them: "here is the source document and here is the stylesheet t
 >o use when processing it."</small>
176              </dd>
nn182              <dd>
183                <small>Beginning in Firefox 1.0, a new object cal
 >led XSLTProcessor has been available to JavaScript developers in 
 >order to enable client-side XSLT transformations.</small>
184              </dd>
185            </dl>
152            </dl>186            <dl>
153            <p>187              <dt>
154              <span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', 188                <a class="external" href="http://www.wrox.com/Wil
>'Category:XSLT', 'Zobrazit vše...')}}</span>>eyCDA/Section/id-292012.html">JavaScript XSLT Support in Firefox<
 >/a>
189              </dt>
190              <dd>
191                <small>Excerpt from book - Professional JavaScrip
 >t for Web Developers</small>
192              </dd>
155            </p>193            </dl>
194            <dl>
195              <dt>
196                <a class="external" href="http://www-128.ibm.com/
 >developerworks/xml/library/x-ffox3/">XML in Firefox 1.5, Part 3</
 >a>
197              </dt>
198              <dd>
199                <small>Learn how to manipulate XML in the Firefox
 > browser using JavaScript features</small>
200              </dd>
201            </dl>
202            <dl>
203              <dt>
204                <a class="external" href="http://www.soi.city.ac.
 >uk/~sa386/epterm2/sqlxml/week9/The%20XSLT-JavaScript%20Interface%
 >20In%20Gecko.htm">The XSLT/JavaScript Interface In Gecko</a>
205              </dt>
206              <dd>
207                <small>With modern browsers supporting XSLT, deve
 >lopers can now use JavaScript to access the power that XSLT provi
 >des.</small>
208              </dd>
209            </dl>
210            <dl>
211              <dt>
212                <a class="external" href="http://www-128.ibm.com/
 >developerworks/xml/library/x-xslt/?article=xr">What kind of langu
 >age is XSLT?</a>
213              </dt>
214              <dd>
215                <small>What kind of a language is XSLT, what is i
 >t for, and why was it designed the way it is?</small>
216              </dd>
217            </dl>
n162              {{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "", "dev-tech-xsn224              {{ SeznamDiskuzí("", "dev-tech-xslt", "mozilla.dev.
>lt", "mozilla.dev.tech.xslt" ])}}>tech.xslt") }}
nn274              </dd>
275              <dt>
276                <a class="external" href="http://www.objectsbydes
 >ign.com/projects/xslt/xslt_by_example.html">XSLT by Example</a>
277              </dt>
278              <dd>
279                <small>Velmi zajímava stránka s příklady pro XSLT
 ></small>
n247        {{template.Pozn("one")}} Tento popis XSLT je získán z <a n315        {{ Pozn("one") }} Tento popis XSLT je získán z <a class="
>class="external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Xslt">Wikiped>external" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Xslt">Wikipedia XSLT
>ia XSLT článku</a>. (En)> článku</a>. (En) , {{ Pozn("two") }} Tento popis XSLT je získán 
 >z <a class="external" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/XSLT">Wi
 >kipedia XSLT článku</a> (Cz)
248      </dt>
249      <dt>
250        {{template.Pozn("two")}} Tento popis XSLT je získán z <a 
>class="external" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/XSLT">Wikiped 
>ia XSLT článku</a> (Cz) 
t261    </p>{{ wiki.languages( { "en": "en/XSLT", "es": "es/XSLT", "ft326    </p>{{ languages( { "en": "en/XSLT", "es": "es/XSLT", "fr": "
>r": "fr/XSLT", "ja": "ja/XSLT", "pl": "pl/XSLT" } ) }}>fr/XSLT", "ja": "ja/XSLT", "pl": "pl/XSLT" } ) }}

Back to History