mozilla

Compare Revisions

XML

Change Revisions

Revision 124108:

Revision 124108 by fscholz on

Revision 326919:

Revision 326919 by makovickym on

Title:
XML
XML
Slug:
XML
XML
Tags:
XML, Všechny_kategorie
"XML", "Všechny_kategorie"
Content:

Revision 124108
Revision 326919
n7    <p>n
8      &nbsp;
9    </p>
n12      XML tutoriál na <a class="external" href="http://www.w3schon9      Kurz XML na <a class="external" href="http://www.w3schools.
>ols.com">w3schools.com</a>.>com">w3schools.com</a>.
n14    <div>n11    <p>
15      XML (eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkov12      <strong>XML</strong> (eXtensible Markup Language, česky roz
>ací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standa>šiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk standardiz
>rdizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření konkrétních zn>ovaný konzorciem W3C určený pro vytváření vlastních specializovan
>ačkovací jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů da>ých značkovacích jazyků. Tvoří zjednodušenou podmnožinu jazyka SG
>t. {{ Ref("one") }}>ML a je schopen popsat mnoho rozdílných typů dat. Jeho hlavním úč
 >elem je&nbsp; usnadnit sdílení dat mezi různými systémy, zejména 
 >systémy připojenými přes internet. {{ Ref("1") }}
16    </div>13    </p>
n21            <h4 id="Dokumentace_v_.C4.8De.C5.A1tin.C4.9B" name="Dn18            <h2 class="Documentation" id="Documentation" name="Do
>okumentace_v_.C4.8De.C5.A1tin.C4.9B">>cumentation">
22              <a href="/Special:Tags?tag=XML&amp;language=cs" tit19              Dokumentace
>le="Special:Tags?tag=XML&amp;language=cs">Dokumentace v češtině</ 
>a> 
23            </h4>20            </h2>
n26                <a href="/cs/%C3%9Avod_do_XML" title="cs/Úvod_do_n23                <a href="/en-US/docs/XML_Introduction" title="XML
>XML">Úvod do XML</a>>_Introduction">Úvod do XML</a>
n31            </dl>n
32            <p>
33              <span class="alllinks"><a href="/Special:Tags?tag=X
>ML&amp;language=cs" title="Special:Tags?tag=XML&amp;language=cs"> 
>Zobrazit vše...</a></span> 
34            </p>
35            <p>
36              &nbsp;
37            </p>
38            <h4 id="Dokumentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B" name="Dok
>umentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B"> 
39              <a href="/Special:Tags?tag=XML&amp;language=cs">Dok
>umentace v angličtině</a> 
40            </h4>
41            <dl>
n43                <a href="/en/XML_in_Mozilla">XML v Mozille</a>n29                <a href="/en-US/docs/XML_in_Mozilla" title="XML_i
 >n_Mozilla">XML v organizaci Mozilla</a>
n46                <small>Mozilla má dobrou podporu XML. Poporuje něn32                <small>Mozilla má dobrou podporu XML. Poporuje ně
>kolik dopořučení a návrhů od World Wide Web Consortium (W3C), kte>kolik návrhů a dopořučení konzorciW3C (Word Wide Web Consorcium
>ré spadají do oblasti XML, a další související technologie.</smal>) z oblasti XML a další související technologie.</small>
>l> 
n48            </dl>n
49            <dl>
n51                <a href="/en/XML_Extras">XML Extras</a>n35                <a href="/en-US/docs/XML_Extras" title="XML_Extra
 >s">XML Extras</a>
n54                <small>Modul XML Extras obsahuje několik funkcí, n38                Modul XML Extras obsahuje <small>několik funkcí, 
>které umožňují vývojářům pohlížet na XML nejen jako na další form>které umožňují vývojářům pohlížet na XML nejen jako na další form
>át dokumentů, ale jako na data.</small>>át dokumentů, ale především jako na data.</small>
n56            </dl>n
57            <dl>
n59                <a href="/en/Using_XML_Data_Islands_in_Mozilla">Pn41                <a href="/en-US/docs/Parsing_and_serializing_XML"
>oužití datových ostrovů XML v Mozille</a>> title="Parsing_and_serializing_XML">Analýza a serializace XML</a
 >>
n62                <small>Jedna z užitečných funkcí Internet Exploren44                Jak zpracovat XML dokument v řetězci nebo souboru
>ru je možnost propojit data s ovládacími prvky HTML ve stránce po> JavaScriptem a jak serializovat dokumetnty XML do řetězců, objek
>mocí datových ostrovů XML.</small>>tů JS (JXON) nebo souborů.
45              </dd>
46              <dt>
47                <a href="/en-US/docs/XPath" title="XPath">XPath</
 >a>
48              </dt>
49              <dd>
50                XPath je zkratka pro jazyk <strong>XML Path</stro
 >ng>, který nepoužívá syntaxi XML a poskytuje tak efektivní způsob
 > adresování (ukazování na) různých částí dokumentu. To lze skvěle
 > uplatnit při testování, zda jednotlivé uzly dokumentu vyhovují d
 >anému vzoru.
51              </dd>
52              <dt>
53                <a href="/en-US/docs/JXON" title="JXON">JXON</a>
54              </dt>
55              <dd>
56                JXON znamená lossless <strong>J</strong>avascript
 > <strong>X</strong>ML <strong>O</strong>bject <strong>N</strong>o
 >tation, což je název, který označuje Javascriptový objektový zápi
 >s (JSON) s použitím XML.
57              </dd>
58              <dt>
59                <a href="/en-US/docs/Using_XML_Data_Islands_in_Mo
 >zilla" title="Using_XML_Data_Islands_in_Mozilla">Používání datový
 >ch ostrovů XML v Mozille</a>
60              </dt>
61              <dd>
62                Internet Explorer umožňuje použití tzv. datových 
 >ostrovů, tedy prokládání HTML kódu daty XML.
n66              <span class="alllinks"><a href="/Special:Tags?tag=Xn66              <span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/XML
>ML&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a>}</span>>" title="tag/XML">Zobrazit vše...</a></span>
n70            <h4 id="Komunita" name="Komunita">n70            <h2 class="Community" id="Community" name="Community"
 >>
n72            </h4>n72            </h2>
73            <p>73            <ul>
74              {{ SeznamDiskuzí("dev-tech-xml", "mozilla.dev.tech.74              <li>Seznam diskuzí... {{ DiscussionList("dev-tech-x
>xml") }}>ml", "mozilla.dev.tech.xml") }}
75              </li>
75            </p>76            </ul>
76            <h4 id="N.C3.A1stroje" name="N.C3.A1stroje">77            <h2 class="Tools" id="Tools" name="Tools">
n78            </h4>n79            </h2>
nn84            </ul>
85            <p>
86              <span class="alllinks"><a href="/en-US/docs/tag/XML
 >:Tools" title="tag/XML:Tools">Zobrazit vše...</a></span>
87            </p>
88            <h2 class="Related_Topics" id="Related_Topics" name="
 >Related_Topics">
89              Příbuzná témata
90            </h2>
91            <ul>
n84                <a class="link-https" href="https://addons.mozilln93                <a href="/en-US/docs/AJAX" title="AJAX">AJAX</a>,
>a.org/extensions/moreinfo.php?id=165&amp;application=firefox">Roz> <a href="/en-US/docs/CSS" title="CSS">CSS</a>, <a href="/en-US/d
>šíření Checky pro Firefox</a>>ocs/DOM" title="DOM">DOM</a>, <a href="/en-US/docs/JavaScript" ti
 >tle="JavaScript">JavaScript</a>, <a href="/en-US/docs/XSLT" title
 >="XSLT">XSLT</a>, <a href="/en-US/docs/XUL" title="XUL">XUL</a>
n87            <p>n
88              <span class="alllinks"><a href="/Special:Tags?tag=X
>ML&amp;language=cs">Zobrazit vše...</a></span> 
89            </p>
90            <h4 id="Souvisej.C3.ADc.C3.AD_t.C3.A9mata" name="Souv
>isej.C3.ADc.C3.AD_t.C3.A9mata"> 
91              Související témata
92            </h4>
93            <dl>
94              <dd>
95                <a href="/cs/AJAX" title="cs/AJAX">AJAX</a>, <a h
>ref="/cs/CSS" title="cs/CSS">CSS</a>, <a href="/cs/DOM" title="cs 
>/DOM">DOM</a>, <a href="/cs/JavaScript" title="cs/JavaScript">Jav 
>aScript</a>, <a href="/cs/XSLT" title="cs/XSLT">XSLT</a>, <a href 
>="/cs/XUL" title="cs/XUL">XUL</a> 
96              </dd>
97            </dl>
t104      <small>{{ Pozn("one") }} Tento popis XML byl získán z <a clt102      <small>1:&nbsp;</small> <small>Tento popis XML byl získán z
>ass="external" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/XML">článku o X> <a class="external" href="http://cs.wikipedia.org/wiki/XML">člán
>ML na Wikipedii</a>.</small>>ku o XML na Wikipedii</a>.</small>
105    </p>103    </p><!-- Categories -->
106    <p>
107      &nbsp;
108    </p>
109    <p>
110      <br>
111      <span class="comment">Categories</span>
112    </p>
113    <p>
114      <span class="comment">Interwiki Language Links</span>
115    </p>
116    <p>
117      {{ languages( { "de": "de/XML", "es": "es/XML", "fr": "fr/X
>ML", "ja": "ja/XML", "pl": "pl/XML", "pt": "pt/XML" } ) }} 
118    </p>

Back to History