Compare Revisions

XBL

Revision 124300:

Revision 124300 by Juhyx on

Revision 124301:

Revision 124301 by Juhyx on

Title:
XBL
XBL
Slug:
XBL
XBL
Tags:
XBL, Všechny_kategorie
XBL, Všechny_kategorie
Content:

Revision 124300
Revision 124301
n11      <b>XML Binding Language</b> (<b>XBL</b>, někdy také nazývann11      <b>XML Binding Language</b> (<b>XBL</b>, někdy také nazývan
>ý Extensible Bindings Language) je jazyk pro popis vazeb, kterými>ý Extensible Bindings Language) je jazyk pro popis vazeb, kterými
> mohou připojeny elementy v jiných dokumentech. Element který je > mohou připojeny elementy v jiných dokumentech. Element který je 
>připojen je nazýván "vázaný element" a získá nové chování specifi>připojen je nazýván "vázaný element" a získá nové chování speci
>kované vazbou.>fikované vazbou.
n17      Většina <a href="cs/XUL">XUL</a> widgetů je nakonec částečnn17      Většina <a href="cs/XUL">XUL</a> widgetů je nakonec částečn
>ě implementována pomocí XBL. žete vytvořit vlastní znovu použit>ě implementována pomocí XBL. Je mož vytvořit vlastní znovupouži
>elný widget z existujícího <a href="cs/XUL">XUL</a>, <a href="cs/>telný widget z existujícího <a href="cs/XUL">XUL</a>, <a href="cs
>HTML">HTML</a>, <a href="cs/SVG">SVG</a>, a dalších primitiv pomo>/HTML">HTML</a>, <a href="cs/SVG">SVG</a>, a dalších primitiv pom
>cí XBL.>ocí XBL.
t29      <li>Specifikace W3C <a class="external" href="http://w3.orgt29      <li>Specifikace W3C <a class="external" href="http://w3.org
>/TR/sXBL/">sXBL</a> (v současné době pracovní koncept) zůstává pr>/TR/sXBL/">sXBL</a> (v současné době pracovní koncept) zůstává pr
>o <i>SVG's XML Binding Language</i>. Předpokládá se že bude obsah>o <i>SVG's XML Binding Language</i>. Předpokládá se že bude obsah
>ovat podmnožinu XBL 2.0 potřebné pro <a href="cs/SVG">SVG</a>. Bu>ovat podmnožinu XBL 2.0 potřebnou pro <a href="cs/SVG">SVG</a>. B
>de podobná v duchu XBL v Mozille, ale bude obsahovat několik (a n>ude podobná XBL v Mozille, ale bude obsahovat několik (a ne zas t
>e zas tak odlišných) odlišností. Například bude se lišit ve jméne>ak odlišných) odlišností. Například bude se lišit ve jménech elem
>ch elementů. Také sXBL postrádá pár možností XBL, jako je dědično>entů. Také sXBL postrádá pár možností XBL, jako je dědičnost vaze
>st vazeb a definování metod/vlastností ve vazbených elementech.>b a definování metod/vlastností ve vazbených elementech.

Back to History