Přejít na:

Tento překlad není kompletní. Prosím pomozte přeložit tento článek z angličtiny.

« SVG / SVG Attribute reference »

Elementy SVG

Kategorie

Animační elementy

<animate>, <animateColor>, <animateMotion>, <animateTransform>, <discard>, <mpath>, <set>

Základní tvary

<circle>, <ellipse>, <line>, <polygon>, <polyline>, <rect>

Elementy kontejneru

<a>, <defs>, <g>, <marker>, <mask>, <missing-glyph>, <pattern>, <svg>, <switch>, <symbol>, <unknown>

Popisné elementy

<desc>, <metadata>, <title>

Elementy primitiv filtrů

<feBlend>, <feColorMatrix>, <feComponentTransfer>, <feComposite>, <feConvolveMatrix>, <feDiffuseLighting>, <feDisplacementMap>, <feDropShadow>, <feFlood>,<feFuncA>, <feFuncB>, <feFuncG>, <feFuncR>,<feGaussianBlur>, <feImage>, <feMerge>, <feMergeNode>, <feMorphology>, <feOffset>, <feSpecularLighting>, <feTile>, <feTurbulence>

Elementy fontu

<font>, <font-face>, <font-face-format>, <font-face-name>, <font-face-src>, <font-face-uri>, <hkern>, <vkern>

Elementy gradientu

<linearGradient>, <meshgradient>, <radialGradient>, <stop>

Grafické elementy

<circle>, <ellipse>, <image>, <line>, <mesh>, <path>, <polygon>, <polyline>, <rect>, <text>, <use>

Grafické referenční elementy

<audio>, <iframe>, <image>, <mesh>, <use>, <video>

Elementy HTML

<audio>, <canvas>, <iframe>, <video>

Elementy zdoje světla

<feDistantLight>, <fePointLight>, <feSpotLight>

Nerenderovatelné elementy

<clipPath>, <defs>, <hatch>, <linearGradient>, <marker>, <mask>, <meshgradient>, <metadata>, <pattern>, <radialGradient>, <script>, <style>, <symbol>, <title>

Paint server elements

<hatch>, <linearGradient>, <meshgradient>, <pattern>, <radialGradient>, <solidcolor>

Renderovatelné elementy

<a>, <audio>, <canvas>, <circle>, <ellipse>, <foreignObject>, <g>, <iframe>, <image>, <line>, <mesh>, <path>, <polygon>, <polyline>, <rect>, <svg>, <switch>, <symbol>, <text>, <textPath>, <tspan>, <unknown>, <use>, <video>

Elementy tvarů

<circle>, <ellipse>, <line>, <mesh>, <path>, <polygon>, <polyline>, <rect>

Strukturální elementy

<defs>, <g>, <svg>, <symbol>, <use>

Elementy textového kontextu

<altGlyph>, <altGlyphDef>, <altGlyphItem>, <glyph>, <glyphRef>, <textPath>, <text>, <tref>, <tspan>

Elementy dceřinného obsahu textu

<altGlyph>, <textPath>, <tref>, <tspan>

Nezařazené elementy

<clipPath>, <color-profile>, <cursor>, <filter>, <foreignObject>, <hatchpath>, <meshpatch>, <meshrow>, <script>, <style>, <view>

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, Quark66, Jeremie
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,