mozilla

Compare Revisions

Stručný_úvod_do_DOM

Change Revisions

Revision 272327:

Revision 272327 by DJ.Maca on

Revision 272328:

Revision 272328 by -draconis- on

Title:
Stručný úvod do DOM
Stručný úvod do DOM
Slug:
Stručný_úvod_do_DOM
Stručný_úvod_do_DOM
Tags:
DOM, Všechny_kategorie
DOM, Všechny_kategorie
Content:

Revision 272327
Revision 272328
n14      <a href="cs/DOM">Objektový model dokumentu</a> je API pro dn14      <a href="cs/DOM">Document Object Model</a> (objektový model
>okumenty v <a href="cs/HTML">HTML</a> a <a href="cs/XML">XML</a>.> dokumentu) je API pro <a href="cs/HTML">HTML</a> a <a href="cs/X
> Zajišťuje struktorované znázornění dokumentu, umožňuje upravovat>ML">XML</a> dokumentyUmožňuje strukturované znázornění dokument
> obsah a vizuální podobu. V podstatě propojuje webové stránky se >u, umožňuje upravovat obsah a vizuální podobu. V podstatě propoju
>skriptovacími nebo programovacími jazyky.>je webové stránky se skriptovacími nebo programovacími jazyky.
n17      Všechny vlastnosti, metody a události, které jsou k dispozin17      Všechny vlastnosti, metody a události, které jsou k dispozi
>ci webovým vývojařům k uprávě a vytváření webových stránek, jsou >ci webovým vývojařům k úpravě a vytváření webových stránek, jsou 
>zahrnuty do {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_DOM_Reference', 'o>uspořádány do {{mediawiki.interwiki('en', 'Gecko_DOM_Reference', 
>bjektů')}} (tj. objekt dokumentu, který představuje sám o sobě do>'objektů')}} (tj. objekt 'dokument', který představuje dokument j
>kument. Tabulka objektů, která představuje tabulku HTML prvků, at>ako takový, objekt 'tabulka', který představuje HTML prvky tabulk
>d...) Tyto objekty jsou přístupné pomocí skriptovacích jazyků ve >y, atd.). Tyto objekty jsou přístupné pomocí skriptovacích jazyků
>většině současných webových prolížečů.> ve většině současných webových prolížečů.
n20      DOM je nejčastěji spojovám s <a href="cs/JavaScript">JavaScn20      DOM je nejčastěji využíván ve spojení s <a href="cs/JavaScr
>riptem</a> a to tak, že kód je napsán v JavaScriptu, ale využívá >ipt">JavaScriptem</a> - tím způsobem, že kód je napsán v JavaScri
>DOM k přístupu k webové stránce a jejich prvků. DOM však byl navr>ptu, ale využívá DOM pro přístup k webové stránce a jejím prvkům.
>žen tak, aby byl nezávislý na jakémkoliv programovacím jazyku. Vy> Nicméně DOM byl navržen tak, aby nebyl závislý na žádném program
>tváří strukturované znázoznění dokumentu dostupné pod jediným API>ovacím jazyku. Vytváří strukturované znázornění dokumentu dostupn
>. Ačkoliv se věnujeme na celém webu věnujeme JavaScriptu, DOM můž>é pod jediným API. Ačkoliv jsme na této stránce zaměřeni na JavaS
>e být implementován v <a class="external" href="http://www.w3.org>cript, DOM může být implementován <a class="external" href="http:
>/DOM/Bindings">jakémkoliv jazyce</a>.>//www.w3.org/DOM/Bindings">libovolným jazykem</a>.
n23      <a class="external" href="http://www.w3.org/">Konzorcium Won23      <a class="external" href="http://www.w3.org/">Konsorcium Wo
>rld Wide Web</a> definuje <a class="external" href="http://www.w3>rld Wide Web</a> ustanovilo <a class="external" href="http://www.
>.org/DOM/">standard DOM</a>, nazvaný W3C DOM. Nyní, když jej ty n>w3.org/DOM/">standard pro DOM</a>, nazvaný W3C DOM. Nyní jej mají
>ejdůležitější prohlížeče implementují korektně, je možné psát moc> nejdůležitější prohlížeče implementován správně a díky tomu je m
>né aplikace nezávislé na konkrétním prohlížeči.>ožné psát výkonné aplikace nezávislé na konkrétním prohlížeči.
n29      "Dynamické HTML" (<a href="cs/DHTML">DHTML</a>) je termín pn29      "Dynamické HTML" (<a href="cs/DHTML">DHTML</a>) je termín p
>oužívaný některými obchodníky k popisu kombinace HTML, kaskádovýc>oužívaný některými webmastery - vyjadřuje kombinaci HTML, kaskádo
>h stylů a skriptů, které umožní oživit webové stránky. Pracovní s>vých stylů a skriptů, které umožňují oživit webové stránky. Praco
>kupina W3C DOM hledá dohodu nad řešeními, která spolu budou spolu>vní skupina W3C DOM vyvíjí velké úsilí, aby nalezla řešení schopn
>pracovat a budou jazykově nezávislá (více na <a class="external" >á spolupracovat s libovolným skriptovacím jazykem. Tato řešení js
>href="http://www.w3.org/DOM/faq.html">W3C FAQ</a>). Zatímcé Mozil>ou pak akceptována (více na <a class="external" href="http://www.
>la uplatňujě název "Platforma webových aplikací". Podpora DOM je >w3.org/DOM/faq.html">W3C FAQ</a>). Vzhledem k tomu, že Mozilla up
>jen z nejpožadovanějších vlastností a je nezbytná, pokud Mozilla >latňuje název "Platforma webových aplikací", je podpora DOM jední
>chce být schoupnou alternativou ostatních webových prohlížečích.>m z nejdůležitějších požadavků a je nezbytná, jestliže chce Mozil
 >la být funkčně schopnou alternativou k ostatním prohlížečům.
t32      Stejně je tak důležitější fakt, že uživatelské rozhraní Mozt32      Ještě důležitější je fakt, že uživatelské rozhraní Mozilly 
>illy (také Firefox a Thunderbird) je postaveno na <a href="cs/XUL>(tedy i Firefoxu a Thunderbirdu) je založeno na <a href="cs/XUL">
>">XUL</a> - XML jazyk uživatelského rozhraní. Takže Mozilla použí>XUL</a> - XML User interface Language. Takže Mozilla využívá DOM 
>va DOM k manipulaci {{mediawiki.interwiki('en', 'Dynamically_modi>pro manipulaci {{mediawiki.interwiki('en', 'Dynamically_modifying
>fying_XUL-based_user_interface', 's vlastním uživatelským rozhran>_XUL-based_user_interface', 's vlastním uživatelským rozhraním')}
>ím')}}.>}.

Back to History