Compare Revisions

Názvy stránek

Change Revisions

Revision 272109:

Revision 272109 by Majda on

Revision 272110:

Revision 272110 by Mibla on

Title:
Názvy stránek
Názvy stránek
Slug:
Project:Názvy_stránek
Project:Názvy_stránek
Tags:
Všechny_kategorie, Projekt_MDC, Potřebuje_přeložit
Všechny_kategorie, Projekt_MDC, Potřebuje_přeložit
Content:

Revision 272109
Revision 272110
n19    <h3 name="General_conventions">n19    <h3 name="Obecn.C3.A1_pravidla">
20      General conventions20      Obecná pravidla
n22    <h4 name="Capitalization">n22    <h4 name="Velk.C3.A1_p.C3.ADsmena">
23      Capitalization23      Velká písmena
n26      Page names should use sentence style capitalization (only cn26      Názvy stránek by měly raději používat velká písmena jako vě
>apitalize the first word and any proper nouns) rather than headli>ty (velké písmeno pouze u prvního slova a u případných vlastních 
>ne style capitalization:>jmen) než jako u nadpisů (velká písmena na začátku všech slov kro
 >mě členů a předložek):
n30        <font color="green"><b>Correct</b></font>: "A new method n30        <font color="green"><b>Správně</b></font>: "A new method 
>for creating JavaScript rollovers">for creating JavaScript rollovers"
n33        <font color="red"><b>Incorrect</b></font>: "A New Method n33        <font color="red"><b>Chybně</b></font>: "A New Method for
>for Creating JavaScript Rollovers"> Creating JavaScript Rollovers"
t37      For the time being these capitalization rules for page namet37      V současné době platí tato pravidla používání velkých písme
>s apply only to new pages. There are a large number of pages in o>n pouze pro nové stránky. V naší wiki je nyní velké množství strá
>ur wiki that do not conform to these rules, but please do not cor>nek, které tato pravidla nesplňují, ale zatím je prosím neopravuj
>rect those at this time. We will sort out the logistics and fix o>ete. Někdy v budoucnu vytřídíme logiku a upravíme názvy starších 
>lder page names at some point in the future. Thanks. -- <a href=">stránek. Díky. -- <a href="User:Dria">dria</a> 09:20, 14. března 
>User:Dria">dria</a> 09:20, 14 March 2006 (PST)>2006 (PST)

Back to History