Compare Revisions

Názvy stránek

Change Revisions

Revision 272110:

Revision 272110 by Mibla on

Revision 272111:

Revision 272111 by Mibla on

Title:
Názvy stránek
Názvy stránek
Slug:
Project:Názvy_stránek
Project:Názvy_stránek
Tags:
Všechny_kategorie, Projekt_MDC, Potřebuje_přeložit
Všechny_kategorie, Projekt_MDC, Potřebuje_přeložit
Content:

Revision 272110
Revision 272111
n39    <h3 name="One-page_articles">n39    <h3 name="Jednostr.C3.A1nkov.C3.A9_.C4.8Dl.C3.A1nky">
40      One-page articles40      Jednostránkové články
n42    <h4 name="Content_with_a_unique_title">n42    <h4 name="Obsah_s_unik.C3.A1tn.C3.ADm_nadpisem">
43      Content with a unique title43      Obsah s unikátním nadpisem
n46      If you are adding an article or other content that only reqn46      Když přidáváte článek nebo jiný obsah, který vyžaduje ve wi
>uires a single page in the wiki, simply use the name of that arti>ki pouze jednu stránku, použijte prostě název článku jako název s
>cle as the page name.>tránky.
n49      For example, the page for a one-page article called "A new n49      Například stránku pro jednostránkový článek s názvem "A new
>approach to JavaScript rollovers" would be, simply <a href="cs/A_> approach to JavaScript rollovers" by bylo prostě <a href="cs/A_n
>new_approach_to_JavaScript_rollovers">A new approach to JavaScrip>ew_approach_to_JavaScript_rollovers">A new approach to JavaScript
>t rollovers</a>. So long as your content title is unique, this is> rollovers</a>. Dokud je nadpis unikátní, je to nejjednodušší a u
> the easiest and preferred approach.>předňostnovaný způsob.
n51    <h4 name="Content_with_a_non-unique_title">n51    <h4 name="Obsah_s_neunik.C3.A1tn.C3.ADm_nadpisem">
52      Content with a non-unique title52      Obsah s neunikátním nadpisem
n55      Wherever possible, you should try to create content with unn55      Kdykoli je to možné, měli byste se pokusit vytvářet stránky
>ique titles, in order to simplify the page naming as much as poss> s unikátními nadpisy, aby se pojmenovávání stránek co možná nejv
>ible. If this is impossible, prefix the title with the topic, fol>íce zjednodušilo. Jestliže to je nemožné, přidejte na začátek nad
>lowed by a colon and no spaces.>pisu téma následované dvojtečkou bez mezer.
n58      For example, if I needed to add a page called "Optimizationn58      Například: Pokud bych potřeboval přidat stránku nazvanou "O
>", simply calling the page "Optimization" would create a possible>ptimalizace", prosté pojmenování stránky "Optimalizace" by způsob
> conflict as Optimization can apply to a wide variety of topics w>ilo možný konflikt, neboť Optimalizace se může týkat široké škály
>ithin the wiki. If my Optimization article was specifically about> témat obsažených ve wiki. Pokud by můj článek o Optimalizaci byl
> CSS, I would expand my title so it is unique (ie: <a href="cs/CS> specifický pro CSS, rozšířil bych svůj nadpis, aby byl unikátní 
>S_optimization">CSS optimization</a>).>(tj.: <a href="cs/CSS_optimalizace">CSS optimalizace</a>).
n61      If there are two or more pages which have the same "naturaln61      Pokud existují dvě nebo více stránek, které mají stejný "př
>" title, a <a href="Project:cs/Disambiguation">disambiguation pag>irozený" nadpis, měla by být vytvořena <a href="Project:cs/Disamb
>e</a> should be created.>iguation">disambiguation page</a>.
t64      <b>It is a best-practice within this wiki to have unique art64      <b>Je dobrým zvykem v této wiki, aby měli stránky unikátní 
>ticle titles wherever possible.</b>>nadpisy, kdykoli to je možné.</b>

Back to History