mozilla

Compare Revisions

O nás

Change Revisions

Revision 324945:

Revision 324945 by makovickym on

Revision 327287:

Revision 327287 by makovickym on

Title:
O nás
O nás
Slug:
Project:O_nas
Project:About
Content:

Revision 324945
Revision 327287
n11      Vítejte na&nbsp;<strong>Mozilla Developer Network</strong> n11      <strong>Mozilla Developer Network</strong> (MDN) je wikipor
>(MDN). Portál obsahuje kurzy, referenční dokumentaci, dema a dalš>tál, kde může <strong>každý</strong> upravovat a přidávat nový ob
>í výukové zdroje pro:>sah. Nemusíte být programátorem nebo znát spoustu technologických
 > podrobností. Je tady hodně práce, od jednoduché korektury a opra
 >vy překlepů, až po komplexní činnosti, jako je tvorba dokumentace
 > k API.
12    </p>
13    <p>
14      Prosíme, pomozte! Je to jednoduché. Nedělejte si starosti s
 > žádostí o povolelní a nebojte se dělat chyby. Seznamte se ale do
 >bře s <a href="https://developer.mozilla.org/docs/Project:Communi
 >ty" title="/en-US/docs/Project:Community">MDN komunitou</a> - jsm
 >e tu proto, abychom vám pomohli!
15    </p>
16    <h2 id="1._Get_an_account">
17      Zaregistrujte se
18    </h2>
19    <p>
20      Abyste mohli upravovat zdejší obsah, je třeba se zaregistro
 >vat. Klikněte na tlačítko „<strong>Sign in</strong>“ v pravém hor
 >ním rohu stránky. (MDN pro vedení účtů používá technologii Mozill
 >a <a href="http://www.mozilla.org/en-US/persona/" title="http://w
 >ww.mozilla.org/en-US/persona/">Persona</a>.)
21    </p>
22    <h2>
23      Zvolte si úlohu
24    </h2>
25    <h3 id="Quick_and_easy">
26      Snadno a rychle
27    </h3>
28    <p>
29      <strong>Kopírujte, upravujte a opravujte překlepy</strong>:
 > když najdete nějakou chybu, opravte ji! Přijde-li vám, že by něc
 >o mělo být vysvětleno důkladněji, přepište to! Užitečné zdroje in
 >formací:
n15        <strong>Firefox a Firefox Add-ons</strong>: vývojáře Firen33        <a href="https://developer.mozilla.org/docs/Project:Getti
>foxu a jeho zásuvných modulů>ng_started">Začínáme</a>
n18        <strong>Firefox OS a HTML5</strong>: vývojáře pracující nn36        <a href="https://developer.mozilla.org/docs/Project:MDC_e
>a platformě a aplikacích Firefox mobile>ditor_guide" title="/en-US/docs/Project:MDC_editor_guide">Editačn
 >í rozhraní MDN</a>
n21        <strong>JavaScript, HTML, CSS, další webové technologie</n39        <a href="https://developer.mozilla.org/docs/Project:MDC_s
>strong>: webové vývojáře>tyle_guide">Style guide</a>
22      </li>
23      <li>
24        <strong>Další projekty a technologie Mozilly</strong>: vč
>etně emailového klienta Thunderbird, informací o lokalizaci a dal 
>ších článků. 
n28      Pokud hledáte pomoc s použitím produktů Mozilla, pokračujten43      <strong>Značkujte</strong>: přidání tagů k jednotlivým člán
>, prosím, na&nbsp;<a href="http://support.mozilla.org/" title="ht>kům pomáhá třídit informace, a také upozornit na stránky, které p
>tp://support.mozilla.org/">portál podpory Mozilla</a>.>otřebují úpravu, jsou zastaralé nebo již neplatí. Užiteční zdroje
 >:
n30    <h2>n45    <ul>
31      Pomozte, prosím!46      <li>
47        <a href="https://developer.mozilla.org/docs/Project:MDC_s
 >tyle_guide">Style guide</a> <a href="https://developer.mozilla.or
 >g/docs/Project:MDC_style_guide#Tags" title="/en-US/docs/Project:M
 >DC_style_guide#Tags">- Tags</a>
48      </li>
32    </h2>49    </ul>
n34      MDN je&nbsp;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki" titn51      <strong>Hlašte chyby</strong>: větší a rozsáhlejší problémy
>le="/en-US/docs/User:Taken/How_to_use_PyWikipedia_on_MDC">wiki</a> nahlašte přidáním <a href="https://bugzilla.mozilla.org/enter_bu
>> - webový portál, kam může <strong>každý</strong>&nbsp;přispívat>g.cgi?product=Mozilla%20Developer%20Network" title="https://bugzi
> a upravovat obsah. Nemusíte být programátorem nebo mít mnoho tec>lla.mozilla.org/enter_bug.cgi?product=Mozilla%20Developer%20Netwo
>hnologických znalostí. Je tady hodně práce, od jednoduché korektu>rk">záznamu</a> v Bugzille. Užitečné zdroje:
>ry a opravy překlepů, po komplexní práci na dokumentaci API. 
52    </p>
53    <ul>
54      <li>
55        <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Project
 >:Getting_started#Logging_documentation_bugs" title="/en-US/docs/P
 >roject:Getting_started#Log_documentation_bugs">Getting started - 
 >logging documentation bugs</a>
56      </li>
57    </ul>
58    <h3>
59      Technické úkoly
60    </h3>
61    <p>
62      <strong>Oprava označených stránek</strong>: projděte si <a 
 >href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Project:To-do_list
 >" title="/en-US/docs/Project:To-do_list">To-do list</a>, abyste z
 >jistili, které stránky jsou označeny tagy upozorňujícími na potře
 >bu úprav.
n37      <a href="/en-US/docs/Project:Community" title="/en-US/docs/n65      <strong>Oprava bugů</strong>: použijte <a href="http://beta
>Project:Community">MDN komunita</a> sestává z několika zaměstnanc>.elchi3.de/doctracker/#list=fx&amp;version=" title="http://beta.e
>ů Mozilly a mnoha dobrovolných přispěvatelů. <a href="/en-US/docs>lchi3.de/doctracker/#list=fx&amp;version=">MDN Documentation bug 
>/Project:Getting_started" title="/en-US/docs/Project:Getting_star>tracker</a> pro zjištění, které chyby je potřeba opravit. Užitečn
>ted">Můžete pomoci!</a>>é zdroje:
tt67    <ul>
68      <li>
69        <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Project
 >:Tracking_documentation_issues" title="/en-US/docs/Project:Tracki
 >ng_documentation_issues">Tracking documentation issues</a>
70      </li>
71      <li>
72        <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Project
 >:How_to_resolve_a_dev-doc-needed_bug" title="/en-US/docs/Project:
 >How_to_resolve_a_dev-doc-needed_bug">How to resolve a dev-doc-nee
 >ded bug</a>
73      </li>
74      <li>
75        <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Project
 >:Finding_the_right_place_to_document_bugs" title="/en-US/docs/Pro
 >ject:Finding_the_right_place_to_document_bugs">Finding the right 
 >place to document a bug</a>
76      </li>
77    </ul>
78    <p>
79      <strong>Přidávání nového obsahu</strong>: nový obsah, který
 > rozšíří MDN se velmi cení! Užitečné zdroje:
80    </p>
81    <ul>
82      <li>
83        <a href="https://developer.mozilla.org/docs/Project:Getti
 >ng_started#Quick_Start_guide" title="/docs/Project:Getting_starte
 >d#Quick_Start_guide">Quick start guide</a>
84      </li>
85    </ul>
39    <h2>86    <h3>
40      Pozadí MDN87      Další úkoly
88    </h3>
89    <p>
90      <strong>Překládejte MDN</strong>: pomozte rozšířit co nejví
 >ce obsahu MDN i do jiných jazyků než Angličtiny. Užitečné zdroje:
91    </p>
92    <ul>
93      <li>
94        <a href="https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Project
 >:Localization_Projects" title="/en-US/docs/Project:Localization_P
 >rojects">Localization projects</a>
95      </li>
96    </ul>
97    <h2 id="Pozad.C3.AD_MDN">
98      O MDN

Back to History