mozilla

Revision 269807 of Překladový slovník

 • Revision slug: Překladový_slovník
 • Revision title: Překladový slovník
 • Revision id: 269807
 • Created:
 • Creator: Mibla
 • Is current revision? Ne
 • Comment Odstranění duplicitního pojmu Controls

Revision Content

Pokud překládáte aplikace z rodiny Mozilla, či některá jejich rozšíření, je nutné, aby se základní termíny překládaly stejně. Uživatelé pak nejsou mateni různými výrazy, které ve skutečnosti znamenají totéž, a překlad je konzistentní.

V níže uvedených tabulkách naleznete základní výrazy, které se v aplikacích často používají a jejich české ekvivalenty. Pokud máte pocit, že některý běžně používaný výraz chybí, napište uživateli Pawell a on jej do této stránky doplní.

Části aplikací

Anglicky Česky
Navigator Prohlížeč
Mail & Newsgroups Pošta a diskusní skupiny

Prvky uživatelského rozhraní

Anglicky Česky
Bar Lišta
Toolbar Nástrojová lišta


Anglicky Česky
Bookmarks toolbar Lišta záložek
Composition toolbar Lišta editoru
Formatting toolbar Lišta úprav
Mail toolbar Lišta pošty
Navigation toolbar Lišta navigace


Anglicky Česky
Component bar Lišta komponent
Customize... Vlastní... (položka pro úpravu prvků na liště)
Location Bar Adresní řádek
Personal bar Osobní lišta
Search bar Lišta vyhledávání
Sidebar Postranní lišta
Site navigation bar Navigace webu
Status bar Stavový řádek


Anglicky Česky
Context menu Místní nabídka
Main menu Hlavní nabídka
Menu Nabídka
Sub-menu Podnabídka


Anglicky Česky
Box Pole
Button Tlačítko
Combobox Rozbalovací seznam
Controls Ovládací prvky
Cursor (ve vztahu k myši) Ukazatel
Dialog Dialog, Dialogové okno
Down-box list Rozbalovací seznam
Form Formulář
Groupbox Skupina, Skupinový rám
Checkbox Zaškrtávací políčko
List Seznam
Listbox Rozbalovací seznam
Radio button Přepínač
Separator Oddělovač
Scrollbar Posuvník
Textbox Textové pole
Toggle button Přepínací tlačítko

Položky nabídek

Anglicky Česky
File Soubor
Edit Úpravy
View Zobrazit
Go Přejít
Tools Nástroje
Help Nápověda


Anglicky Česky
About O aplikaci/O rozšíření
Undo Zpět
Redo Znovu
Cut Vyjmout
Copy Kopírovat
Paste Vložit
Reload Obnovit
Stop Zastavit
Back Zpět
Forward Vpřed
Home Domů
Exit Ukončit


Anglicky Česky
Print preview Náhled tisku
Page setup Vzhled stránky
Page source Zdrojový kód stránky
Send link Odeslat odkaz
Send page Odeslat stránku


Anglicky Česky
Options Možnosti
Preferences Předvolby
Settings Nastavení


Anglicky Česky
Release notes Poznámky k vydání

Akce uživatele

Anglicky Česky
Click Klepnutí
Double click Dvojklepnutí
Right click Klepnutí pravým tlačítkem


Anglicky Česky
Block Blokovat, Zakázat
Enable Povolit
Delete Smazat
Download Stáhnout
Disable Zakázat
Execute Provést, Vykonat
Expires Platnost do
Find Hledat
Find as you type Hledat během psaní text
Flush Vyprázdnit
Highlist Zvýraznit (zvýraznění)
Check Zaškrtnout, Zkontrolovat (záleží na kontextu)
Load Načíst
Remove Odstranit, Odebrat
Search Hledat
Upload Nahrát
Uncheck Odškrtnout

Obecné výrazy

Anglicky Česky
Addon Doplňek
Advanced Rozšířené
Apply Použít
Attribute Atribut
Bookmarks Záložky
Browse Procházet
Cancel Zrušit
Default Výchozí
Extension Rozšíření
Folder Složka
Frame Rám
Homepage Domovská stránka
Character coding Znaková sada
Character set Znaková sada
Image/text placehold Zástupný obrázek/text
Italics Kurzíva
Key modifier Modifikátor klávesové zkratky
Live bookmark Aktuální záložka
Location Umístění (když mluvíme o prvku)
Adresa (pokud se jedná o URL)
Master password Hlavní heslo
Preview Náhled
Restore Obnovit
Security Zabezpečení
Session Relace
Shortcut Klávesová zkratka
Tab Panel
Tooltip Místní nápověda
Theme Motiv vzhledu
Thread Vlákno
Update Aktualizace, Aktualizovat
Upgrade Aktualizace
User profile Uživatelský profil
Wizard Průvodce


Anglicky Česky
Alert Výstraha
Confirm Potvrdit
Prompt Výzva

E-mailový klient

Anglicky Česky
Address book Část aplikace na správu kontaktů se jmenuje Adresář. Kontakty jsou ve složkách, které se nazývají Složky kontaktů a nejnižším prvkem je samotný Kontakt.
Attach Připojit
Attachment Příloha
Card/vCard Vizitka
Compact Folders Provést údržbu složek
Email E-mail
Label Štítek
Mail (sloveso) Poslat
Mark Označit
Newsgroup Diskusní skupina
Plain text Prostý text
RSS feed RSS kanál
Saved search Uložené hledání
Scam Podvodný e-mail
Subscribe Odebírat
Spam Nevyžádaná pošta
Unsubscribe Neodebírat


Anglicky Česky
Reply Odpovědět
Reply all Odpovědět všem (zkrácený výraz Odp. všem)
Forward Přeposlat

Odborné výrazy

Anglicky Česky
Applet Aplet
Authentication Autentizace
Bug Chyba
Build Sestavení
Cache Vyrovnávací paměť
Console Konzola
Cookies (nepřekládáme)
Debug Ladit
Debugger (nepřekládáme)
Decrypt Dešifrovat
Encrypt Zašifrovat
JavaScript (nepřekládáme)
Nightly build Noční verze
Pipelining Proudové zpracování
Plug-in, Plugin Zásuvný modul
Referer Odkazující URL
RSS feed RSS kanál
Search engine Vyhledávač
SmartCard (nepřekládáme)
Software (nepřekládáme)
Stylesheet Kaskádový styl

Revision Source

<p>Pokud překládáte aplikace z rodiny Mozilla, či některá jejich rozšíření, je nutné, aby se základní termíny překládaly stejně. Uživatelé pak nejsou mateni různými výrazy, které ve skutečnosti znamenají totéž, a překlad je konzistentní.
</p><p>V níže uvedených tabulkách naleznete základní výrazy, které se v aplikacích často používají a jejich české ekvivalenty. Pokud máte pocit, že některý běžně používaný výraz chybí, napište uživateli <a href="User:Pawell">Pawell</a> a on jej do této stránky doplní.
</p>
<h3 name=".C4.8C.C3.A1sti_aplikac.C3.AD"> Části aplikací </h3>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Navigator</td>
 <td>Prohlížeč</td>
</tr>
<tr>
 <td>Mail &amp; Newsgroups </td>
 <td>Pošta a diskusní skupiny</td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 name="Prvky_u.C5.BEivatelsk.C3.A9ho_rozhran.C3.AD"> Prvky uživatelského rozhraní </h3>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Bar</td>
 <td>Lišta</td>
</tr>
<tr>
 <td>Toolbar</td>
 <td>Nástrojová lišta</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Bookmarks toolbar</td>
 <td>Lišta záložek</td>
</tr>
<tr>
 <td>Composition toolbar</td>
 <td>Lišta editoru</td>
</tr>
<tr>
 <td>Formatting toolbar</td>
 <td>Lišta úprav</td>
</tr>
<tr>
 <td>Mail toolbar</td>
 <td>Lišta pošty</td>
</tr>
<tr>
 <td>Navigation toolbar</td>
 <td>Lišta navigace</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Component bar</td>
 <td>Lišta komponent</td>
</tr>
<tr>
 <td>Customize...</td>
 <td>Vlastní... (položka pro úpravu prvků na liště)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Location Bar</td>
 <td>Adresní řádek</td>
</tr>
<tr>
 <td>Personal bar</td>
 <td>Osobní lišta</td>
</tr>
<tr>
 <td>Search bar</td>
 <td>Lišta vyhledávání</td>
</tr>
<tr>
 <td>Sidebar</td>
 <td>Postranní lišta</td>
</tr>
<tr>
 <td>Site navigation bar</td>
 <td>Navigace webu</td>
</tr>
<tr>
 <td>Status bar</td>
 <td>Stavový řádek</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Context menu</td>
 <td>Místní nabídka</td>
</tr>
<tr>
 <td>Main menu</td>
 <td>Hlavní nabídka</td>
</tr>
<tr>
 <td>Menu</td>
 <td>Nabídka</td>
</tr>
<tr>
 <td>Sub-menu</td>
 <td>Podnabídka</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Box</td>
 <td>Pole</td>
</tr>
<tr>
 <td>Button</td>
 <td>Tlačítko</td>
</tr>
<tr>
 <td>Combobox</td>
 <td>Rozbalovací seznam</td>
</tr>
<tr>
 <td>Controls</td>
 <td>Ovládací prvky</td>
</tr>
<tr>
 <td>Cursor (ve vztahu k myši)</td>
 <td>Ukazatel</td>
</tr>
<tr>
 <td>Dialog</td>
 <td>Dialog, Dialogové okno</td>
</tr>
<tr>
 <td>Down-box list</td>
 <td>Rozbalovací seznam</td>
</tr>
<tr>
 <td>Form</td>
 <td>Formulář</td>
</tr>
<tr>
 <td>Groupbox</td>
 <td>Skupina, Skupinový rám</td>
</tr>
<tr>
 <td>Checkbox</td>
 <td>Zaškrtávací políčko</td>
</tr>
<tr>
 <td>List</td>
 <td>Seznam</td>
</tr>
<tr>
 <td>Listbox</td>
 <td>Rozbalovací seznam</td>
</tr>
<tr>
 <td>Radio button</td>
 <td>Přepínač</td>
</tr>
<tr>
 <td>Separator</td>
 <td>Oddělovač</td>
</tr>
<tr>
 <td>Scrollbar</td>
 <td>Posuvník</td>
</tr>
<tr>
 <td>Textbox</td>
 <td>Textové pole</td>
</tr>
<tr>
 <td>Toggle button</td>
 <td>Přepínací tlačítko</td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 name="Polo.C5.BEky_nab.C3.ADdek"> Položky nabídek </h3>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>File</td>
 <td>Soubor</td>
</tr>
<tr>
 <td>Edit</td>
 <td>Úpravy</td>
</tr>
<tr>
 <td>View</td>
 <td>Zobrazit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Go</td>
 <td>Přejít</td>
</tr>
<tr>
 <td>Tools</td>
 <td>Nástroje</td>
</tr>
<tr>
 <td>Help</td>
 <td>Nápověda</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>About</td>
 <td>O aplikaci/O rozšíření</td>
</tr>
<tr>
 <td>Undo</td>
 <td>Zpět</td>
</tr>
<tr>
 <td>Redo</td>
 <td>Znovu</td>
</tr>
<tr>
 <td>Cut</td>
 <td>Vyjmout</td>
</tr>
<tr>
 <td>Copy</td>
 <td>Kopírovat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Paste</td>
 <td>Vložit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Reload</td>
 <td>Obnovit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Stop</td>
 <td>Zastavit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Back</td>
 <td>Zpět</td>
</tr>
<tr>
 <td>Forward</td>
 <td>Vpřed</td>
</tr>
<tr>
 <td>Home</td>
 <td>Domů</td>
</tr>
<tr>
 <td>Exit</td>
 <td>Ukončit</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Print preview</td>
 <td>Náhled tisku</td>
</tr>
<tr>
 <td>Page setup</td>
 <td>Vzhled stránky</td>
</tr>
<tr>
 <td>Page source</td>
 <td>Zdrojový kód stránky</td>
</tr>
<tr>
 <td>Send link</td>
 <td>Odeslat odkaz</td>
</tr>
<tr>
 <td>Send page</td>
 <td>Odeslat stránku</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Options</td>
 <td>Možnosti</td>
</tr>
<tr>
 <td>Preferences</td>
 <td>Předvolby</td>
</tr>
<tr>
 <td>Settings</td>
 <td>Nastavení</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Release notes</td>
 <td>Poznámky k vydání</td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 name="Akce_u.C5.BEivatele"> Akce uživatele </h3>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Click</td>
 <td>Klepnutí</td>
</tr>
<tr>
 <td>Double click</td>
 <td>Dvojklepnutí</td>
</tr>
<tr>
 <td>Right click</td>
 <td>Klepnutí pravým tlačítkem</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Block</td>
 <td>Blokovat, Zakázat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Enable</td>
 <td>Povolit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Delete</td>
 <td>Smazat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Download</td>
 <td>Stáhnout</td>
</tr>
<tr>
 <td>Disable</td>
 <td>Zakázat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Execute</td>
 <td>Provést, Vykonat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Expires</td>
 <td>Platnost do</td>
</tr>
<tr>
 <td>Find</td>
 <td>Hledat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Find as you type</td>
 <td>Hledat během psaní text</td>
</tr>
<tr>
 <td>Flush</td>
 <td>Vyprázdnit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Highlist</td>
 <td>Zvýraznit (zvýraznění)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Check</td>
 <td>Zaškrtnout, Zkontrolovat
 (záleží na kontextu)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Load</td>
 <td>Načíst</td>
</tr>
<tr>
 <td>Remove</td>
 <td>Odstranit, Odebrat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Search</td>
 <td>Hledat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Upload</td>
 <td>Nahrát</td>
</tr>
<tr>
 <td>Uncheck</td>
 <td>Odškrtnout
</td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 name="Obecn.C3.A9_v.C3.BDrazy"> Obecné výrazy </h3>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Addon</td>
 <td>Doplňek</td>
</tr>
<tr>
 <td>Advanced</td>
 <td>Rozšířené</td>
</tr>
<tr>
 <td>Apply</td>
 <td>Použít</td>
</tr>
<tr>
 <td>Attribute</td>
 <td>Atribut</td>
</tr>
<tr>
 <td>Bookmarks</td>
 <td>Záložky</td>
</tr>
<tr>
 <td>Browse</td>
 <td>Procházet</td>
</tr>
<tr>
 <td>Cancel</td>
 <td>Zrušit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Default</td>
 <td>Výchozí</td>
</tr>
<tr>
 <td>Extension</td>
 <td>Rozšíření</td>
</tr>
<tr>
 <td>Folder</td>
 <td>Složka</td>
</tr>
<tr>
 <td>Frame</td>
 <td>Rám</td>
</tr>
<tr>
 <td>Homepage</td>
 <td>Domovská stránka</td>
</tr>
<tr>
 <td>Character coding</td>
 <td>Znaková sada</td>
</tr>
<tr>
 <td>Character set</td>
 <td>Znaková sada</td>
</tr>
<tr>
 <td>Image/text placehold</td>
 <td>Zástupný obrázek/text</td>
</tr>
<tr>
 <td>Italics</td>
 <td>Kurzíva</td>
</tr>
<tr>
 <td>Key modifier</td>
 <td>Modifikátor klávesové zkratky</td>
</tr>
<tr>
 <td>Live bookmark</td>
 <td>Aktuální záložka</td>
</tr>
<tr>
 <td>Location</td>
 <td>Umístění (když mluvíme o prvku)<br>
   Adresa (pokud se jedná o URL)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Master password</td>
 <td>Hlavní heslo</td>
</tr>
<tr>
 <td>Preview</td>
 <td>Náhled</td>
</tr>
<tr>
 <td>Restore</td>
 <td>Obnovit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Security</td>
 <td>Zabezpečení</td>
</tr>
<tr>
 <td>Session</td>
 <td>Relace</td>
</tr>
<tr>
 <td>Shortcut</td>
 <td>Klávesová zkratka</td>
</tr>
<tr>
 <td>Tab</td>
 <td>Panel</td>
</tr>
<tr>
 <td>Tooltip</td>
 <td>Místní nápověda</td>
</tr>
<tr>
 <td>Theme</td>
 <td>Motiv vzhledu</td>
</tr>
<tr>
 <td>Thread</td>
 <td>Vlákno</td>
</tr>
<tr>
 <td>Update</td>
 <td>Aktualizace, Aktualizovat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Upgrade</td>
 <td>Aktualizace</td>
</tr>
<tr>
 <td>User profile</td>
 <td>Uživatelský profil</td>
</tr>
<tr>
 <td>Wizard</td>
 <td>Průvodce</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Alert</td>
 <td>Výstraha</td>
</tr>
<tr>
 <td>Confirm</td>
 <td>Potvrdit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Prompt</td>
 <td>Výzva</td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 name="E-mailov.C3.BD_klient"> E-mailový klient </h3>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Address book</td>
 <td>Část aplikace na správu kontaktů se jmenuje <span class="nabidka">Adresář</span>. Kontakty jsou ve složkách, které se nazývají <span class="nabidka">Složky kontaktů</span> a nejnižším prvkem je samotný <span class="nabidka">Kontakt</span>.</td>
</tr>
<tr>
 <td>Attach</td>
 <td>Připojit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Attachment</td>
 <td>Příloha</td>
</tr>
<tr>
 <td>Card/vCard</td>
 <td>Vizitka</td>
</tr>
<tr>
 <td>Compact Folders</td>
 <td>Provést údržbu složek</td>
</tr>
<tr>
 <td>Email</td>
 <td>E-mail</td>
</tr>
<tr>
 <td>Label</td>
 <td>Štítek</td>
</tr>
<tr>
 <td>Mail (sloveso)</td>
 <td>Poslat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Mark</td>
 <td>Označit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Newsgroup</td>
 <td>Diskusní skupina</td>
</tr>
<tr>
 <td>Plain text</td>
 <td>Prostý text</td>
</tr>
<tr>
 <td>RSS feed</td>
 <td>RSS kanál</td>
</tr>
<tr>
 <td>Saved search</td>
 <td>Uložené hledání</td>
</tr>
<tr>
 <td>Scam</td>
 <td>Podvodný e-mail</td>
</tr>
<tr>
 <td>Subscribe</td>
 <td>Odebírat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Spam</td>
 <td>Nevyžádaná pošta</td>
</tr>
<tr>
 <td>Unsubscribe</td>
 <td>Neodebírat</td>
</tr>
</tbody></table>
<p><br>
</p>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Reply</td>
 <td>Odpovědět</td>
</tr>
<tr>
 <td>Reply all</td>
 <td>Odpovědět všem (zkrácený výraz Odp. všem)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Forward</td>
 <td>Přeposlat</td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 name="Odborn.C3.A9_v.C3.BDrazy"> Odborné výrazy </h3>
<table class="standard-table">
<tbody><tr>
	<th>Anglicky</th>
	<th>Česky</th>
</tr>
<tr>
 <td>Applet</td>
 <td>Aplet</td>
</tr>
<tr>
 <td>Authentication</td>
 <td>Autentizace</td>
</tr>
<tr>
 <td>Bug</td>
 <td>Chyba</td>
</tr>
<tr>
 <td>Build</td>
 <td>Sestavení</td>
</tr>
<tr>
 <td>Cache</td>
 <td>Vyrovnávací paměť</td>
</tr>
<tr>
 <td>Console</td>
 <td>Konzola</td>
</tr>
<tr>
 <td>Cookies</td>
 <td>(nepřekládáme)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Debug</td>
 <td>Ladit</td>
</tr>
<tr>
 <td>Debugger</td>
 <td>(nepřekládáme)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Decrypt</td>
 <td>Dešifrovat</td>
</tr>
<tr>
 <td>Encrypt</td>
 <td>Zašifrovat</td>
</tr>
<tr>
 <td>JavaScript</td>
 <td>(nepřekládáme)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Nightly build</td>
 <td>Noční verze</td>
</tr>
<tr>
 <td>Pipelining</td>
 <td>Proudové zpracování</td>
</tr>
<tr>
 <td>Plug-in, Plugin</td>
 <td>Zásuvný modul</td>
</tr>
<tr>
 <td>Referer</td>
 <td>Odkazující <abbr lang="en" title="Uniform Resource Locator">URL</abbr></td>
</tr>
<tr>
 <td>RSS feed</td>
 <td><abbr lang="en" title="Really Simple Syndication">RSS</abbr> kanál</td>
</tr>
<tr>
 <td>Search engine</td>
 <td>Vyhledávač</td>
</tr>
<tr>
 <td>SmartCard</td>
 <td>(nepřekládáme)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Software</td>
 <td>(nepřekládáme)</td>
</tr>
<tr>
 <td>Stylesheet</td>
 <td>Kaskádový styl</td>
</tr>
</tbody></table>
Revert to this revision