Překladový slovník

Pokud překládáte aplikace z rodiny Mozilla, či některá jejich rozšíření, je nutné, aby se základní termíny překládaly stejně. Uživatelé pak nejsou mateni různými výrazy, které ve skutečnosti znamenají totéž, a překlad je konzistentní.

V níže uvedených tabulkách naleznete základní výrazy, které se v aplikacích často používají a jejich české ekvivalenty. Pokud máte pocit, že některý běžně používaný výraz chybí, napište uživateli Pawell a on jej do této stránky doplní.

Části aplikací

Anglicky Česky
Navigator Prohlížeč
Browser Prohlížeč
Mail & Newsgroups Pošta a diskusní skupiny
Calendar Kalendář

Doplňky

Anglicky Česky
Addon Doplněk
Dictionary Slovník
Extension Rozšíření
Plug-in, Plugin Zásuvný modul
Search module Vyhledávací modul
Theme Motiv vzhledu

Prvky uživatelského rozhraní

Nástrojové lišty

Anglicky Česky
Toolbar Nástrojová lišta
Bookmarks toolbar Lišta záložek
Composition toolbar Lišta editoru
Formatting toolbar Lišta úprav
Mail toolbar Lišta pošty
Navigation toolbar Lišta navigace

Ostatní lišty

Anglicky Česky
Bar Lišta
Personal bar Osobní lišta
Sidebar Postranní lišta
Site navigation bar Lišta navigace webu
Search bar Lišta hledání
Component bar Lišta komponent
Status bar Stavový řádek

Prvky lišty navigace

Anglicky Česky
Back Zpět
Forward Vpřed
Reload Obnovit
Stop Zastavit
Home Domů
Location Bar Adresní řádek
Awesome Bar Chytrý adresní řádek
Go Přejít
Search bar Pole hledání

Prvky lišty pošty

Anglicky Česky
Reply Odpovědět
Reply all Odpovědět všem (zkrácený výraz Odp. všem)
Forward Přeposlat

Dialogy a upozornění

Anglicky Česky
Alert Výstraha
Confirm Potvrzení
Dialog Dialogové okno; pouze Dialog, pokud je ve spojení s názvem dialogu (př. Preferences dialog = Dialog předvoleb)
Error console Chybová konzola
Options Možnosti
Preferences Předvolby
Prompt Výzva
Settings Nastavení

Obecné prvky uživatelského rozhraní

Anglicky Česky
Box Pole
Button Tlačítko
Combobox Rozbalovací seznam
Controls Ovládací prvky
Down-box list Rozbalovací seznam
Form Formulář
Groupbox Skupina, Skupinový rám
Checkbox Zaškrtávací políčko
List Seznam
Listbox Rozbalovací seznam
Radio button Přepínač
Separator Oddělovač
Scrollbar Posuvník
Textbox Textové pole
Toggle button Přepínací tlačítko

Nabídky

Anglicky Česky
Context menu Místní nabídka
Main menu Hlavní nabídka
Menu Nabídka
Sub-menu Podnabídka

Položky hlavní nabídky

Anglicky Česky
File Soubor
Edit Úpravy
View Zobrazit
History Historie
Go Přejít
Bookmarks Záložky
Message Zpráva
Tools Nástroje
Help Nápověda

Položky nabídky Soubor

Anglicky Česky
Close Zavřít
Print preview Náhled tisku
Page setup Vzhled stránky
Exit Ukončit

Položky nabídky Úpravy

Anglicky Česky
Undo Zpět
Redo Znovu
Cut Vyjmout
Copy Kopírovat
Paste Vložit
Delete Smazat
Select all Vybrat vše

Položky nabídky Nápověda

Anglicky Česky
About O aplikaci/O rozšíření

Položky místní nabídky

Anglicky Česky
Page source Zdrojový kód stránky
Send link Odeslat odkaz

Akce uživatele

Akce myší

Anglicky Česky
Click Klepnutí
Cursor Ukazatel
Double click Dvojklepnutí
Right click Klepnutí pravým tlačítkem

Obecné akce

Anglicky Česky
Apply Použít
Block Blokovat, Zakázat
Browse Procházet
Cancel Zrušit
Enable Povolit
Delete Smazat
Download Stáhnout
Disable Zakázat
Execute Provést, Vykonat
Expires Platnost do
Find Hledat
Find as you type Hledat během psaní text
Flush Vyprázdnit
Highlight Zvýraznit (zvýraznění)
Check Zaškrtnout, Zkontrolovat (záleží na kontextu)
Load Načíst
Remove Odstranit, Odebrat
Search Hledat
Upload Nahrát
Uncheck Odškrtnout

Obecné výrazy

Anglicky Česky
Advanced Rozšířené
Attribute Atribut
Default Výchozí
Folder Složka
Character coding Znaková sada
Character set Znaková sada
Italics Kurzíva
Key modifier Modifikátor klávesové zkratky
Master password Hlavní heslo
Restore Obnovit
Release notes Poznámky k vydání
Security Zabezpečení
Session Relace
Shortcut Klávesová zkratka
Tooltip Místní nápověda
Update Aktualizace, Aktualizovat
Upgrade Aktualizace
User profile Uživatelský profil
Profile manager Správce profilů
Wizard Průvodce

 

Odborné výrazy

Anglicky Česky
Applet Aplet
Authentication Autentizace
Bug Chyba
Build Sestavení
Cache Mezipaměť
Cookies (nepřekládáme)
Debug Ladit
Debugger (nepřekládáme)
Decrypt Dešifrovat
Encrypt Zašifrovat
JavaScript (nepřekládáme)
Nightly build Noční verze
Pipelining Proudové zpracování
Referer Odkazující URL
RSS feed RSS kanál
Search engine Vyhledávač
SmartCard (nepřekládáme)
Software (nepřekládáme)
Stylesheet Kaskádový styl

 

Prohlížeč

Anglicky Česky
Bookmarks Záložky
Frame Rám
Homepage Domovská stránka
Image/text placehold Zástupný obrázek/text
Live bookmark Aktuální záložka
Location Umístění (když mluvíme o prvku)
Adresa (pokud se jedná o URL)
Location Aware Browsing Prohlížení se znalostí polohy
Private browsing Anonymní prohlížení
Tab Panel
Website Webový server (dle kontextu lze překládat i jako webová stránka)

E-mailový klient

Anglicky Česky
Address book Část aplikace na správu kontaktů se jmenuje Adresář. Kontakty jsou ve složkách, které se nazývají Složky kontaktů a nejnižším prvkem je samotný Kontakt.
Attach Připojit
Attachment Příloha
Card/vCard Vizitka
Compact Folders Provést údržbu složek
Email E-mail
Label Štítek
Mail (sloveso) Poslat
Mark Označit
Newsgroup Diskusní skupina
Plain text Prostý text
RSS feed RSS kanál
Saved search Uložené hledání
Scam Podvodný e-mail
Subscribe Odebírat
Spam Nevyžádaná pošta
Thread Vlákno
Unsubscribe Neodebírat

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: Mikk, Pawell, JasnaPaka, Joelp, Czenek, Vlastik7, Mibla
Last updated by: Mikk,