Compare Revisions

Obsah vývojářského centra Mozilly

Revision 259059:

Revision 259059 by DJ.Maca on

Revision 228547:

Revision 228547 by DJ.Maca on

Title:
Obsah vývojářského centra Mozilly
Obsah vývojářského centra Mozilly
Slug:
Obsah_vývojářského_centra_Mozilly
Obsah_vývojářského_centra_Mozilly
Content:

Revision 259059
Revision 228547
t7    <table class="mainpage-table">t
8      <tbody>
9        <tr>
10          <td width="40%">
11            <h4 id="T.C3.A9mata" name="T.C3.A9mata">
12              Témata
13            </h4>
14            <ul>
15              <li>
16                <a href="cs/Dopl%c5%88ky">Doplňky</a>
17              </li>
18              <li>
19                <a href="cs/Lokalizace">Lokalizace</a>
20              </li>
21              <li>
22                <a href="cs/Webov%c3%a9_standardy">Webové standar
>dy</a> 
23              </li>
24              <li>
25                <a href="cs/V%c3%bdvoj_pro_web">Vývoj pro web</a>
26              </li>
27              <li>
28                <a href="cs/Embedding_Mozilly">Embedding Mozilly<
>/a> 
29              </li>
30              <li>
31                <a href="cs/P%c5%99%c3%adstupnost">Přístupnost</a
>> 
32              </li>
33              <li>
34                <a href="cs/V%c3%bdvoj_Mozilly">Vývoj Mozilly</a>
35              </li>
36              <li>
37                <a href="cs/Dohled_nad_kvalitou_(QA)">Dohled nad 
>kvalitou (QA)</a> 
38              </li>
39              <li>
40                <a href="cs/Bezpe%c4%8dnost">Bezpečnost</a>
41              </li>
42            </ul>
43            <h4 id=".C3.9Atroby_Mozilly" name=".C3.9Atroby_Mozill
>y"> 
44              Útroby Mozilly
45            </h4>
46            <ul>
47              <li>
48                <a href="cs/SpiderMonkey">SpiderMonkey - JavaScri
>ptový interpret</a> 
49              </li>
50            </ul>
51            <h4 id="V.C3.BDvoj.C3.A1.C5.99sk.C3.A9_centrum_Mozill
>y" name="V.C3.BDvoj.C3.A1.C5.99sk.C3.A9_centrum_Mozilly"> 
52              Vývojářské centrum Mozilly
53            </h4>
54            <ul>
55              <li>
56                <a href="Project:cs/Jak_pomoci">Jak pomoci vylepš
>it MDC</a> 
57              </li>
58            </ul>
59            <ul>
60              <li>
61                <a href="Special:Tags?tag=Pot%C5%99ebuje_p%C5%99e
>lo%C5%BEit&amp;language=cs">Nepřeložené stránky</a> 
62              </li>
63              <li>
64                <a href="Special:Tags?tag=Pot%C5%99ebuje_zkontrol
>ovat_p%C5%99eklad&amp;language=cs">Stránky ke kontrole překladu</ 
>a> 
65              </li>
66              <li>
67                <a href="Special:Tags?tag=Pot%C5%99ebuje_zkontrol
>ovat&amp;language=cs">Stránky vyžadující kontrolu</a> 
68              </li>
69              <li>
70                <a href="Special:Tags?tag=Pot%C5%99ebuje_doplnit&
>amp;language=cs">Stránky obsahující málo obsahu</a> 
71              </li>
72            </ul>
73          </td>
74          <td width="60%">
75            <h4 id="Technologie" name="Technologie">
76              Technologie
77            </h4>
78            <ul>
79              <li>
80                <a href="cs/AJAX">AJAX</a> - asynchronní JavaScri
>pt a XML 
81              </li>
82              <li>
83                <a href="cs/CSS">CSS</a> - kaskádové styly
84              </li>
85              <li>
86                <a href="cs/DOM">DOM</a> - objektový model dokume
>ntu 
87              </li>
88              <li>
89                <a href="cs/HTML">HTML</a> - hypertextový značkov
>ací jazyk 
90              </li>
91              <li>
92                <a href="cs/JavaScript">JavaScript</a> - skriptov
>ací jazyk na straně klienta 
93              </li>
94              <li>
95                <a href="cs/XML">XML</a> - rozšiřitelný značkovac
>í jazyk 
96              </li>
97              <li>
98                <a href="cs/SVG">SVG</a> - škálovatelná vektorová
> grafika 
99              </li>
100              <li>
101                <a href="cs/XUL">XUL</a> - XML jazyk uživatelskéh
>o rozhraní 
102              </li>
103              <li>
104                <a href="cs/XBL">XBL</a> - rozšiřitelný vázací ja
>zyk 
105              </li>
106              <li>
107                <a href="cs/RDF">RDF</a> - rámec pro popis zdrojů
108              </li>
109              <li>
110                <a href="cs/RSS">RSS</a> - skutečně jednoduchá sy
>ndikace 
111              </li>
112              <li>
113                <a href="cs/XForms">XForms</a> - XML formuláře
114              </li>
115              <li>
116                <a href="cs/XPath">XPath</a> - XML Path Language
117              </li>
118              <li>
119                <a href="cs/XSLT">XSLT</a> - rozšiřitelný stylový
> jazyk transformací 
120              </li>
121              <li>
122                <a href="cs/Webov%c3%a9_slu%c5%beby">Webové služb
>y</a> - SOAP, XML-RPC, atd. 
123              </li>
124            </ul>
125            <h4 id="Aplika.C4.8Dn.C3.AD_r.C3.A1mec_a_komponenty" 
>name="Aplika.C4.8Dn.C3.AD_r.C3.A1mec_a_komponenty"> 
126              Aplikační rámec a komponenty
127            </h4>
128            <ul>
129              <li>
130                <a href="cs/Toolkit_API">Toolkit API</a>
131              </li>
132              <li>
133                <a href="cs/XULRunner">XULRunner</a>
134              </li>
135              <li>
136                <a href="cs/XPCOM">XPCOM</a> - více-platformní ob
>jektový model komponent 
137              </li>
138              <li>
139                <a href="cs/XPInstall">XPInstall</a> - více-platf
>ormní instalace 
140              </li>
141            </ul>
142          </td>
143        </tr>
144      </tbody>
145    </table>
146    <p>
147      <br>
148    </p>

Back to History