Compare Revisions

Nová_stránka

Change Revisions

Revision 281907:

Revision 281907 by Tomascejka on

Revision 225817:

Revision 225817 by Tomascejka on

Title:
Nová_stránka
Nová stránka
Slug:
Nová_stránka
Nová_stránka
Tags:
XSLT_Reference
Content:

Revision 281907
Revision 225817
t7    <p>t
8      <a href="cs/XSLT/Elementy">XSLT:Elementy</a>
9    </p>
10    <h3 id="XSLT_elementy_.28nedokoncena_verze.29" name="XSLT_ele
>menty_.28nedokoncena_verze.29"> 
11      XSLT elementy (nedokoncena verze)
12    </h3>
13    <p>
14      Jsou zde dva typy elementu, které zde budeme probírat: <i>e
>lementy nejvyšší úrovně</i> (top-level elements) a <i>instrukce</ 
>i> (instructions). Element nejvyšší úrovně se musí nacházet jako  
>přímý potomek právě jednoho z elementů <code>&lt;xsl:stylesheet&g 
>t;</code> nebo <code>&lt;xsl:transform&gt;</code>. Instrukce, na  
>druhou stranu, je spojena se šablonou. Element <code>&lt;xsl:styl 
>esheet&gt;</code> může obsahovat několik elementů <code>&lt;xsl:t 
>emplate&gt;</code>(ale i další elementy nejvyšší úrovně). Třetím  
>typem elementu, o kterém se zde nepojednává, je tzv <i>doslovné v 
>stupní elementy</i> (literal result element - LRE). LRE se také z 
>obrazují v šabloně. Skládá se elementu, které není procesní instr 
>ukcí, anebo rozšiřujícím elementem (extension element) a XSLT pro 
>cessor jej musí prokopírovat <i>tak-jak-je</i> do výsledného doku 
>mentu, např. <code>&lt;hr&gt;</code> element v konverzi do výsled 
>ného dokumentu HTML. 
15    </p>
16    <p>
17      Poznámka, jakýkoli atribut v LRE a omezená množina XSLT ele
>mentů také může obsahovat atribut s hodnotou xpath. Tento atribut 
> obsahuje hodnotu typu string, jež obsahuje vložený XPath výraz,  
>který specifikuje hodnotu atributu. V run-time je výraz vyhodnoce 
>n a výsledek je nahrazen XPath výrazem. Např., předpokládejme tut 
>o proměnnou "<tt>image-dir</tt>", která je definována takto: 
18    </p>
19    <pre>
20&lt;xsl:variable name="image-dir"&gt;/images&lt;/xsl:variable&gt;
21</pre>
22    <p>
23      Výraz bude vyhodnocen a může být umísťen uvnitř chlupatých 
>závorek: 
24    </p>
25    <pre>
26&lt;img src="{$image-dir}/mygraphic.jpg"/&gt;
27</pre>
28    <p>
29      Výsledek by měl být následující:
30    </p>
31    <pre>
32&lt;img src="/images/mygraphic.jpg"/&gt;
33</pre>
34    <p>
35      Následující seznam elementů obsahuje popis, seznam syntaxe,
> seznam požadovaných a nepovinných atributů, dále pak popis typu  
>a pozice, který je zdrojem W3C Recommendation a vysvětluje rozsah 
> aktualní podpory, kterou poskytuje Gecko-based aplikace. 
36    </p>
37    <h5 id="Seznam_element.C5.AF_nejvy.C5.A1.C5.A1.C3.AD_.C3.BAro
>vn.C4.9B" name="Seznam_element.C5.AF_nejvy.C5.A1.C5.A1.C3.AD_.C3. 
>BArovn.C4.9B"> 
38      Seznam elementů nejvyšší úrovně
39    </h5>
40    <p>
41      Elementy, kt. můžou a některé i musí* být potomky elementu 
><code>&lt;xsl:stylesheet&gt;</code> poznámka: seznam dle <a class 
>="external" href="http://www.w3.org/TR/xslt">W3C Recommendation 1 
>6 November 1999</a> (neznám podporu ze stranky Mozilla&nbsp;:( ) 
42    </p>
43    <ul>
44      <li>XSLT:attribute-set
45      </li>
46      <li>XSLT:decimal-format
47      </li>
48      <li>XSLT:import*
49      </li>
50      <li>XSLT:include*
51      </li>
52      <li>XSLT:key
53      </li>
54      <li>XSLT:namespace-alias
55      </li>
56      <li>XSLT:output*
57      </li>
58      <li>XSLT:param
59      </li>
60      <li>XSLT:preserve-space
61      </li>
62      <li>XSLT:strip-space
63      </li>
64      <li>XSLT:template*
65      </li>
66      <li>XSLT:variable
67      </li>
68      <li>XSLT:script (workdraft XSLT 1.1 specifikace)
69      </li>
70    </ul>
71    <h5 id="Seznam_XLST_instrukc.C3.AD" name="Seznam_XLST_instruk
>c.C3.AD"> 
72      Seznam XLST instrukcí
73    </h5>
74    <ul>
75      <li>
76        <a href="cs/XSLT/apply-imports">xsl:apply-imports</a>
77      </li>
78      <li>
79        <a href="cs/XSLT/apply-templates">xsl:apply-templates</a>
80      </li>
81      <li>
82        <a href="cs/XSLT/attribute">xsl:attribute</a>
83      </li>
84      <li>
85        <a href="cs/XSLT/attribute-set">xsl:attribute-set</a>
86      </li>
87      <li>
88        <a href="cs/XSLT/call-template">xsl:call-template</a>
89      </li>
90      <li>
91        <a href="cs/XSLT/choose">xsl:choose</a>
92      </li>
93      <li>
94        <a href="cs/XSLT/comment">xsl:comment</a>
95      </li>
96      <li>
97        <a href="cs/XSLT/copy">xsl:copy</a>
98      </li>
99      <li>
100        <a href="cs/XSLT/copy-of">xsl:copy-of</a>
101      </li>
102      <li>
103        <a href="cs/XSLT/decimal-format">xsl:decimal-format</a>
104      </li>
105      <li>
106        <a href="cs/XSLT/element">xsl:element</a>
107      </li>
108      <li>
109        <a href="cs/XSLT/fallback">xsl:fallback</a> <i>(není podp
>orován)</i> 
110      </li>
111      <li>
112        <a href="cs/XSLT/for-each">xsl:for-each</a>
113      </li>
114      <li>
115        <a href="cs/XSLT/if">xsl:if</a>
116      </li>
117      <li>
118        <a href="cs/XSLT/import">xsl:import</a> <i>(téměř podporo
>ván)</i> 
119      </li>
120      <li>
121        <a href="cs/XSLT/include">xsl:include</a>
122      </li>
123      <li>
124        <a href="cs/XSLT/key">xsl:key</a>
125      </li>
126      <li>
127        <a href="cs/XSLT/message">xsl:message</a>
128      </li>
129      <li>
130        <a href="cs/XSLT/namespace-alias">xsl:namespace-alias</a>
> <i>(není podporován)</i> 
131      </li>
132      <li>
133        <a href="cs/XSLT/number">xsl:number</a> <i>(částečně podp
>orován)</i> 
134      </li>
135      <li>
136        <a href="cs/XSLT/otherwise">xsl:otherwise</a>
137      </li>
138      <li>
139        <a href="cs/XSLT/output">xsl:output</a> <i>(částečně podp
>orován)</i> 
140      </li>
141      <li>
142        <a href="cs/XSLT/param">xsl:param</a>
143      </li>
144      <li>
145        <a href="cs/XSLT/preserve-space">xsl:preserve-space</a>
146      </li>
147      <li>
148        <a href="cs/XSLT/processing-instruction">xsl:processing-i
>nstruction</a> 
149      </li>
150      <li>
151        <a href="cs/XSLT/sort">xsl:sort</a>
152      </li>
153      <li>
154        <a href="cs/XSLT/strip-space">xsl:strip-space</a>
155      </li>
156      <li>
157        <a href="cs/XSLT/stylesheet">xsl:stylesheet</a> <i>(částe
>čně podporován)</i> 
158      </li>
159      <li>
160        <a href="cs/XSLT/template">xsl:template</a>
161      </li>
162      <li>
163        <a href="cs/XSLT/text">xsl:text</a> <i>(částečně podporov
>án)</i> 
164      </li>
165      <li>
166        <a href="cs/XSLT/transform">xsl:transform</a>
167      </li>
168      <li>
169        <a href="cs/XSLT/value-of">xsl:value-of</a> <i>(částečně 
>podporován)</i> 
170      </li>
171      <li>
172        <a href="cs/XSLT/variable">xsl:variable</a>
173      </li>
174      <li>
175        <a href="cs/XSLT/when">xsl:when</a>
176      </li>
177      <li>
178        <a href="cs/XSLT/with-param">xsl:with-param</a>
179      </li>
180    </ul>{{ languages( { "fr": "fr/XSLT/\u00c9l\u00e9ments", "ja"
>: "ja/XSLT/Elements", "pl": "pl/XSLT/Elementy" } ) }} 

Back to History