Metody

Metody objektů XML a XMLList

Návratovým typem těchto metod je objekt typu XMLList. Pokud je metoda volána na objektu typu XMLList, jsou výsledky volání stejné metody na jednotlivých prvcích XMLListu spojeny do objektu XMLList, který je návratovou hodnotou. Tímto je do značné míry setřen rozdíl mezi objekty typu XML a XMLList. Popis jednotlivých metod je platný při volání na objektu typu XML.

attribute(attributeName)
Vrátí atribut, jehož jméno je shodné s attributeName. Návratovou hodnotou je tedy XMLList obsahující jeden nebo žádný XML objekt reprezentující atribut. Totožné s object.@attributeName.
attributes()
Vrátí všechny atributy. Totožné s object.@*.
child(propertyName)
Pokud je propertyName číslicová hodnota, vrátí XMLList obsahující jako jedinou položku prvek na dané pozici, jinak vrátí prvek s daným jménem. Pro číslicové hodnoty propertyName totožné s object.*[propertyName], jinak s object.propertyName.
children()
Vrátí všechny prvky v objektu. Totožné s object.*.
comments()
Vrátí všechny prvky v objektu, které reprezentují XML komentáře.
descendants([name])
Pokud je předán argument name, jsou návratovou hodnotou všechny prvky se jménem totožným s name ve XML podstromu tohoto objektu, což je totožné s object..name. Při volání bez argumentů jsou výsledkem všechny prvky v XML podstromu, což je totožné s object..*.
elements([name])
Vrátí všechny prvky objektu, které reprezentují XML elementy.
normalize()
V XML stromu tohoto objektu sloučí sousedící textové prvky, odstraní prázdné textové prvky.
processingInstructions([name])
Vrátí všechny prvky tohoto objektu, které reprezentují XML processing instruction (s daným jménem).
text()
Vrátí textové prvky tohoto objektu jako XMLList.

Metody globálního objektu

isXMLName(name)
Vrátí true, pokud name může být použito jako jméno XML elementu či atributu.
Namespace([[prefix, ]uri])
Pokud je předán jediný argument typu Namespace, je vrácen beze změny. Jinak je výsledek totožný s výrazem new Namespace([[prefix,] uri]).
QName([namespace,] name)
Pokud je předán jediny argument typu QName, je vrácen beze změny. Jinak je výsledek totožný s výrazem new QName([namespace,] name).
XML([value])
Pokud je funkce volána bez argumentu, vrací objekt XML reprezentující prázdný textový uzel. V jiném případě je hodnota value zkonvertována na objekt XML. Při převodu na typ XML platí následující pravidla:
 1. Pokud je value typu XML, je výsledkem převodu value.
 2. Pokud je value typu Boolean či Number, je jeho hodnota převedena na řetězec.
 3. Pokud je value řetězec, je zpracován jako fragment XML.
 4. Pokud je value jednoho z typů z W3C DOM, je převedena na odpovídající E4X reprezentaci. Tato část je ve specifikaci uvedena jako volitelná.
 5. V jiných případech je vyhozena vyjímka TypeError.

Příklad

var xml = new XML(document); //document je DOM Document

XMLList(value)
Hodnota value je zkonvertována na objekt XMLList. Pro konverzi value na typ XMLList platí následující pravidla:
 1. Pokud je value typu XMLList, je přímo výsledkem konverze.
 2. Pokud je value typu XML, je vytvořen nový XMLList obsahující value jako jediný prvek.
 3. Pokud je value typu Boolean či Number, je zkonvertován na řetězec.
 4. Pokud je value řetězec, je parsován jako XML fragment, kde každý element na "hlavní" úrovni je prvkem nového objektu XMLList.
 5. V jiných případech je vyhozena vyjímka TypeError.

 

Informace o původním dokumentu

 • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

Přispěvatelé této stránky: mdnwebdocs-bot, SphinxKnight, Pawell
Poslední aktualizace od: mdnwebdocs-bot,