Compare Revisions

Canvas_tutoriál/Použítí_obrázků

Change Revisions

Revision 269880:

Revision 269880 by DJ.Maca on

Revision 269881:

Revision 269881 by Lascort on

Title:
Použítí obrázků
Použítí obrázků
Slug:
Canvas_tutoriál/Použítí_obrázků
Canvas_tutoriál/Použítí_obrázků
Tags:
Potřebuje_přeložit, "Canvas tutorial"
Potřebuje_přeložit, "Canvas tutorial"
Content:

Revision 269880
Revision 269881
n10    <h2 name="Importing_images">n10    <h2 name="Importov.C3.A1n.C3.AD_obr.C3.A1zk.C5.AF">
11      Importing images11      Importování obrázků
12    </h2>
13    <p>12    </h2>
14      Importing images is basically a two step process:13    <p>
14      Importování obrázků je v podstatě dvou-krokový proces:
n17      <li>Firstly we need a reference to a JavaScript Image objecn17      <li>V prvé řadě potřebujeme reference k JavaScriptovému Ima
>t or other canvas element as a source. It isn't possible to use i>ge objektu nebo jinému canvas prvku jako zdroj. Není vhodné použí
>mages by simply providing a URL/path to them.>vat obrázky prostým uvedením jejich URL/cesty k nim.
n19      <li>Secondly we draw the image on the canvas using the <codn19      <li>Potom vykreslíme obrázek do canvas použitím funkce <cod
>e>drawImage</code> function.>e>drawImage</code>.
t23      Let's look at step one first. There are basically four optit23      Podívejme se na první krok. Zde jsou v zásadě k dispozici 4
>ons available:> možnosti:

Back to History