Compare Revisions

Bezpečnost

Change Revisions

Revision 245585:

Revision 245585 by Pawell on

Revision 245586:

Revision 245586 by FunTomas on

Title:
Bezpečnost
Bezpečnost
Slug:
Bezpečnost
Bezpečnost
Tags:
Bezpečnost
Bezpečnost
Content:

Revision 245585
Revision 245586
n7    <p>n
8      {{wiki.template('PotřebujePřeložit')}}
9    </p>
n26            <h4 name="Dokumentace_v_anli.C4.8Dtin.C4.9B">n23            <h4 name="Dokumentace_v_angli.C4.8Dtin.C4.9B">
27              {{mediawiki.interwiki('en', 'Category:Security', 'D24              {{ mediawiki.interwiki('en', 'Category:Security', '
>okumentace v anličtině')}}>Dokumentace v angličtině') }}
n31                <a class="external" href="http://www.mozilla.org/n28                <a class="external" href="http://www.mozilla.org/
>projects/security/components/same-origin.html">Scripts and the Sa>projects/security/components/same-origin.html">Skripty a pravidlo
>me Origin Policy</a>> stejného původu</a>
n34                <small>The same origin policy prevents a documentn31                <small>Pravidlo stejného původu zamezuje tomu, ab
> or script loaded from one origin from getting or setting propert>y skript natažený z jednoho místa nemohl získávat či nastavovat p
>ies of a document from a different origin.</small>>arametry dokumentu pocházejícího z odlišného místa.</small>
n39                <a class="external" href="http://www.mozilla.org/n36                <a class="external" href="http://www.mozilla.org/
>projects/security/components/ConfigPolicy.html">Configuring what >projects/security/components/ConfigPolicy.html">Nastavení kam můž
>Scripts can Access</a>>e mískript přístup</a>
n42                <small>Mozilla's configurable security policies an39                <small>Pravidla Mozilly o nastavitelné bezpečnost
>llow users to set up security policies for the browser, and also >i umožňují uživatelům nastavit bezpečnostní pravidla prohlížeče a
>have different security policies for different Internet sites.</s> taktéž vytvářet odlišná bezpečnostní pravidla pro rozdílné Inter
>mall>>netové servery.</small>
n47                <a class="external" href="http://www.mozilla.org/n44                <a class="external" href="http://www.mozilla.org/
>projects/security/known-vulnerabilities.html">Known Vulnerabiliti>projects/security/known-vulnerabilities.html">Známé zranitelnosti
>es and Fixes in Mozilla</a>> a opravy v Mozille</a>
n50                <small>This page will contain a list of the securn47                <small>Tato stránka obsahuje seznam známých bezpe
>ity vulnerabilities known to affect particular versions of Mozill>čnostních zranitelností postihujících určité verze produktů Mozil
>a products and instructions on what users can do to protect thems>ly a instrukce, co mohou uživatelé udělat na svoji ochranu. Sezna
>elves. The list will be added to when new security problems are f>m bude přidán když se objeví nový bezpečnostní problém.</small>
>ound.</small> 
n54              <span class="alllinks">{{mediawiki.interwiki('en', n51              <span class="alllinks">{{ mediawiki.interwiki('en',
>'Category:Security', 'Zobrazit vše...')}}</span>> 'Category:Security', 'Zobrazit vše...') }}</span>
n62              {{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "dev-security", n59              {{ SeznamDiskuzí("dev-security", "mozilla.dev.secur
>"mozilla.dev.security" ])}} {{wiki.template('SeznamDiskuzí', [ "d>ity") }} {{ SeznamDiskuzí("dev-tech-crypto", "mozilla.dev.tech.cr
>ev-tech-crypto", "mozilla.dev.tech.crypto" ])}}>ypto") }}
t84    </p>{{ wiki.languages( { "en": "en/Security", "es": "es/Segurt81    </p>{{ languages( { "en": "en/Security", "es": "es/Seguridad"
>idad", "fr": "fr/S\u00e9curit\u00e9", "ja": "ja/Security", "pl": >, "fr": "fr/S\u00e9curit\u00e9", "ja": "ja/Security", "pl": "pl/B
>"pl/Bezpiecze\u0144stwo" } ) }}>ezpiecze\u0144stwo" } ) }}

Back to History