MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Průvodce vytvořením účtu

Emailový účet může uživatel vytvořit pomocí "Průvodce vytvořením účtu" dostupného přes <tt>Messenger->Úpravy->Nastavení účtu->Přidat účet</tt>. Při vytvoření emailového účtu je nutno v tomto dialogu kromě svého jména a emailové adresy zadat i adresy poštovních serverů a použité poštovní protokoly, které běžný uživatel nezná. Tyto údaje by ale bylo možné přednastavit a označit pro uživatele mnohem srozumitelněji. Například "Email na Teologické fakultě" by se mohlo jmenovat přednastavení účtu používající poštovní server na adrese <tt>mail.tf.jcu.cz</tt> a využívající protokol POP 3 na portu 110.

Vytvořit takovéto přednastavení lze pomocí souborů v adresáři <tt>\defaults\isp</tt>, které se ve zdrojových kódech běžně anglicky označují jako "isp datasource" a které bych česky mohl nazvat třeba šablony účtů. Jsou to XML soubory ve formátu RDF. V "Průvodci vytvořením účtu" jsou pak šablony z adresáře <tt>\defaults\isp</tt> načteny a jejich použití je umožněno na úvodní straně průvodce.

V situaci na JU je vlastně veškeré nastavení poštovního účtu dáno fakultou či ústavem, na kterém je poštovní účet zakládán. Jednotlivé šablony účtu jsou tedy pojmenovány podle fakult a ústavů, na kterých se použijí. Současný kód "Průvodce vytvořením nového účtu" ovšem nenabízí v šabloně účtu možnost zvolit zabezpečené varianty poštovních protokolů. Proto jsem do "Průvodce vytvořením nového účtu" doplnil další stranu, na které je umožněn výběr poštovních protokolů a jejich zabezpečení. Obsah této strany je řízen z šablony účtu vlastnostmi elementu <tt>nsIMsgAccount</tt> shrnutými v tabulce 4. Tyto vlastnosti mohou nabývat hodnoty <tt>true</tt>, nebo <tt>false</tt>.

Tabulka 4: Nové vlastnosti elementu nsIMsgAccount v šabloně účtu

vlastnost popis
selectServerType Při nastavení na true bude umožněn výběr poštovního protokolu.
selectSecureIncoming Při nastavení na true bude zobrazen výběr pro zabezpečené spojení s příchozím serverem.
selectSecureSmtp Při nastavení na true bude zobrazen výběr pro zabezpečené spojení s odchozím serverem.
createNod32Filter Při nastavení na true bude do vytvořeného účtu přidán poštovní filtr (požadavek D).

Ukázka šablony účtu pro JU je v příloze 6.

Ilustrace 1: Úvodní strana

Informace o původním dokumentu

  • Autor: Jan Matoušek

Štítky a přispěvatelé do dokumentace

 Přispěvatelé této stránky: Pawell, Majda
 Poslední aktualizace od: Pawell,