Set.prototype

La propietat Set.prototype representa el prototipus per al constructor de Set.

Property attributes of Set.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Les instàncies de Set hereten de Set.prototype (en-US). Es pot utilitzar el l'objecte prototipus del constructor per a afegir propietats o mètodes a totes les instàncies de Set.

Propietats

Set.prototype.constructor
Retorna la funció que ha creat la instància del prototipus. Per defecte es tracta de la funció Set.
Set.prototype.size (en-US)
Retorna el nombre de valors emmagatzemats dins l'objecte Set.

Mètodes

Set.prototype.add(valor)
Afegeix un nou element a l'objecte Set amb el valor donat. Retorna l'objecte Set.
Set.prototype.clear()
Elimina tots els elements de l'objecte Set.
Set.prototype.delete(valor)
Elimina l'element associat a valor i retorna el que el mètode Set.prototype.has(valor) hagués retornat prèviament a aquesta crida. Després d'aquesta crida Set.prototype.has(valor) retornarà false.
Set.prototype.entries()
Retorna un nou objecte Iterator que conté un array de la forma [valor, valor] per a cada element dins l'objecte Set, en ordre d'inserció. El array retornat manté similitud amb el comportament de l'objecte Map, de forma que cada entrada té el mateix valor per a la seva clau i valor.
Set.prototype.forEach(callbackFn[, thisArg]) (en-US)
Crida callbackFn per a cada valor present a l'objecte Set, recorreguts per ordre d'inserció. Si es proporciona el paràmetre thisArg, aquest s'utilitzarà com a valor de this per a cada crida a callbackFn.
Set.prototype.has(value)
Retorna un booleà que especifica si la clau té un valor associat en aquest objecte Set o no.
Set.prototype.keys() (en-US)
Es tracta de la mateixa funció que la funció values() i retorna un nou objecte Iterator que conté els valors per a cada element de l'objecte Set, en ordre d'inserció.
Set.prototype.values()
Retorna un nou objecte Iterator que conté els valors de cada element de l'objecte Set, en ordre d'inserció.
Set.prototype[@@iterator]() (en-US)
Retorna un nou objecte Iterator que conté els valors de cada element de l'objecte Set, en ordre d'inserció.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 13 (13) 11 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b√†sic No support 38 13.0 (13) No support No support

8

Vegeu també