Map.prototype

La propietat Map.prototype representa el prototipus per al constructor de Map.

Property attributes of Map.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

Les instàncies de Map hereten de Map.prototype (en-US). Es pot utilitzar el prototipus de l'objecte constructor per a afegir propietats o mètodes a totes les instàncies de Map.

Propietats

Map.prototype.constructor
Retorna la funció que ha creat el una instància del prototipus. Per defecte és la funció Map.
Map.prototype.size
Retorna el nombre de parells clau-valor que conté l'objecte Map.

Mètodes

Map.prototype.clear()
Elimina tots els parells clau-valor de l'objecte Map.
Map.prototype.delete(clau)
Elimina el valor associat a la clau especificada i retorna el valor que el mètode Map.prototype.has(valor) hagués retornat abans d'eliminar-lo. Map.prototype.has(clau) retornarà false després de cridar aquest mètode.
Map.prototype.entries()
Retorna un nou objecte Iterator que conté un array de [clau, valor] per a cada element dins l'objecte Map, en estricte ordre d'inserció.
Map.prototype.forEach(callbackFn[, thisArg])
Crida callbackFn per a cada parell clau-valor present a l'objecte Map, recorreguts per ordre d'inserció. Si es proporciona el paràmetre thisArg, aquest s'utilitzarà com a valor de this per a cada crida a callbackFn.
Map.prototype.get(clau)
Retorna el valor associat a la clau, o bé undefined si aquesta clau no té cap valor associat.
Map.prototype.has(clau)
Retorna un booleà que especifica si la clau té un valor associat en aquest objecte Map o no.
Map.prototype.keys()
Retorna un nou objecte Iterator que conté les claus de cada element de l'objecte Map, en ordre d'inserció.
Map.prototype.set(clau, valor)
Assigna valor a la clau a l'objecte Map. Retorna l'objecte Map.
Map.prototype.values()
Retorna un nou objecte Iterator que conté els valors de cada element de l'objecte Map, en ordre d'inserció.
Map.prototype[@@iterator]() (en-US)
Retorna un nou objecte Iterator que conté un array de [clau, valor] per a cada element de l'objecte Map, en ordre d'inserció.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 13 (13) 11 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b√†sic No support 38 13.0 (13) No support No support

8

Vegeu també